Antagandena i kalkylerna

Uppgifterna efter pensionslag, ålder och kön som beskriver utgångsläget för prognosen fås ur Pensionsskyddscentralens pensionsregister, arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister, Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens gemensamma statistik samt från Keva. Utifrån dessa framskrider beräkningen enligt givna antaganden. De viktigaste antagandena gäller

  1. befolkningsutvecklingen
  2. sysselsättningen
  3. frekvensen av nya pensioner
  4. ökningen i inkomstnivån
  5. avkastningen på pensionsfonderna
  6. inflationen

Befolkningsprognosen här följer Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015. Statistikcentralens prognos utsträcker sig till år 2065 och har därför förlängts på PSC så att den omfattar åren 2066–2085.

Antagandena om sysselsättnings-, inkomstnivå- och inflationsutvecklingen under den närmaste framtiden följer en konjunkturprognos från september 2016. Efter de närmaste åren antas den reella ökningen i inkomstnivån bli 1,5 procent och inflationen 1,7 procent om året. Sysselsättningsgraden ligger vid drygt 72 procent.

 

Sammanfattning av antagandena i långsiktsprognosen 2016

2015 2025 2085
Befolkning
Den totala fruktsamheten 1,7 1,7 1,7
Nettoinvandring (tusen) 14,0 17,0 17,0
Förväntad livslängd vid 63 (år) 21,7 23,2 28,7
Äldreförsörjningskvot (%)* 32,4 40,3 56,4
Samhällsekonomi
Sysselsättningsgrad (%) 68,1 71,4 72,2
Reell inkomstnivåökning (%) 1,6 1,5 1,5
Realavkastning på pensionsfonderna (%) 5,2 3,0 3,5
*65-åringar och äldre /15-64-åringar

Fram till år 2025 antas den förväntade pensioneringsåldern stiga till 62,7 år. Höjningen av pensionsåldrarna höjer inte den verkliga pensioneringsåldern med full effekt, utan arbetsoförmågan och arbetslösheten kommer också att öka i de äldsta åldersklasserna.

Pensionsfrekvensen efter åldersklass minskar. Denna uppskattning bygger på en observerad trend. Troliga orsaker till utvecklingen är bättre hälsa bland befolkningen, höjd utbildningsnivå och ändrade arbetsuppgifter.

Antagandet om avkastningen av pensionsfonderna är reellt 3,0 % om året till år 2026, varefter realavkastningsantagandet är 3,5 % om året. Avkastningsantagandet härleds från avkastningsantagandena för olika placeringsobjekt och deras andel i placeringsportföljen. I rapporten från år 2013 var realavkastningsantagandet 3,5 % för alla år i prognosen. I kalkylerna från år 2016 har avkastningsantagandet sänkts för de första tio åren framför allt på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

 

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: HEIKKI TIKANMÄKI, MIKKO SANKALA