Som ett lagstadgat samarbetsorgan arbetar vi för ett hållbart och tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Pensionskunskap till er tjänst.

Vår sakkunskap anlitas av arbetspensionsanstalterna inom både den privata och den offentliga sektorn, de som sköter den sociala tryggheten och socialförsäkringen, myndigheter, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutioner, de försäkrade, försäkringstagarna och media.

Pensionsskyddscentralen avgör om personer omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan de arbetar utomlands. Pensionsskyddscentralen är också ett internationellt förbindelseorgan. Vi förmedlar pensionsansökningar som lämnats in i Finland till utlandet och svarar på förfrågningar. Vår forskningsverksamhet har högt anseende och Pensionsskyddscentralen är ett officiellt, EU-ackrediterat forskningsinstitut.

Vår uppgift samt vår förvaltning och finansiering regleras i lagen om Pensionsskyddscentralen, statsrådets förordning om vår verksamhet samt vår arbetsordning som godkänts av styrelsen. Pensionsskyddscentralen är en privat arbetsgivare, vilket innebär att anställningarna omfattas av de regler som gäller inom den privata sektorn.

Riskhanteringen är en del av Pensionsskyddscentralens resultatplanering och strategiska och operativa ledning. Den utgör en del av det dagliga beslutsfattandet, verksamhetsuppföljningen och interna kontrollen.

Det främsta målet för Pensionsskyddscentralens riskhantering är att identifiera centrala riskfaktorer som hänför sig till verksamheten och hantera dem så att vi uppnår våra strategiska och operativa mål.

Riskhanteringen styrs genom bestämmelser, anvisningar och rekommendationer. De viktigaste bestämmelserna som styr riskhanteringen på Pensionsskyddscentralen är lagen om Pensionsskyddscentralen, EU:s allmänna dataskyddsförordning, offentlighetslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Pensionsskyddscentralen har också en lagstadgad skyldighet att vidta förberedelser. Enligt den ska Pensionsskyddscentralen genom kontinuitets- och beredskapsplaner och andra förhandsåtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt.

Arbetspensionerna har en stor betydelse som garant för medborgarnas välfärd och ekonomiska säkerhet. PSC arbetar för ett hållbart, tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Som arbetspensionsanstalternas servicecentral ser vi till att de försäkrade behandlas lika, fast systemet är decentraliserat och ärendena sköts av många olika arbetspensionsanstalter.

Vi har som mål att man litar på arbetspensionssystemet och att det utgör en viktig del av välfärden och en stabil ekonomi.

Vision

Pensionsskyddscentralens verksamhetsidé

Pensionsskyddscentralen (PSC) är sakkunnig inom utvecklingen av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. Dess ställning grundar sig på lag.

Visionen om Pensionsskyddscentralen

Pensionskunskap till er tjänst.

  • Vi bidrar till att visionen om arbetspensionsskyddet blir verklighet.
  • Vi är kända och betrodda som sakkunniga på innehållet i arbetspensionen och verkställandet av det.
  • Vi är beslutsfattarnas, arbetspensionssektorns, mediernas och övriga aktörers partner som de vänder sig till för att lösa frågor som anknyter till pensionsskyddet.

Visionen om arbetspensionsskyddet

Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och människorna har tilltro till den. Den är finansiellt hållbar, främjar stabiliteten i ekonomin och har ordnats effektivt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.