Arbete som utförs i Finland, också distansarbete, ska försäkras i Finland oberoende av arbetstagarens och arbetsgivarens nationalitet.

Arbetsgivaren är

  • skyldig att ordna en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) för sina utländska anställda som arbetar i Finland.
  • skyldig att ordna också övriga lagstadgade socialförsäkringar.

Finsk arbetspension betalas också till utländska arbetstagare till vilket land som helst. Pensionsförsäkringsavgifterna återbetalas inte när en person flyttar bort från Finland, utan hen får i stället pension i sinom tid. Man måste alltid ansöka om arbetspensionen.

Undantag från försäkringsskyldigheten

Finländska arbetsgivare arbetspensionsförsäkrar inte utsända arbetstagare som kommer från utlandet till Finland, om arbetstagaren har ett A1-intyg om social trygghet från utlandet. Då är arbetstagarens arbetsrättsliga arbetsgivare utomlands och denna arbetsgivare försäkrar arbetstagaren och betalar de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i det land som utfärdat intyget.

Om ett finländskt företag alltså tar emot utländska arbetstagare vilkas arbetsgivare är utländsk, har den finländska arbetsgivaren ingen skyldighet att arbetspensionsförsäkra arbetstagaren eftersom denne inte står i ett anställningsförhållande till den finländska arbetsgivaren (då ska arbetstagaren ha ett A1-intyg som utfärdats av en utländsk myndighet).

En person kan inte samtidigt vara utsänd av en utländsk arbetsgivare och stå i ett anställningsförhållande till en finsk arbetsgivare. Om den finländska arbetsgivaren och den utländska arbetstagaren har ingått ett anställningsförhållande, kontakta Pensionsskyddscentralen eller den instans som utfärdat intyget.

Läs mer på Etk.fi:

Vad är A1-intyget

En utländsk arbetsgivare arbetspensionsförsäkrar inte sin utsända anställda i Finland om

  • den anställda med stöd av EU-förordningarna om social trygghet omfattas av lagstiftningen i något annat land och har ett A1-intyg
  • den anställda med stöd av en överenskommelse om social trygghet omfattas av lagstiftningen i ett annat land och har ett intyg om tillämplig lagstiftning
  • den anställda har blivit utsänd till Finland från ett icke-avtalsland för högst två år
  • den utländska arbetsgivaren har blivit befriad från försäkringsskyldigheten i Finland.

Om ovan nämnda kriterier inte uppfylls, är också en utländsk arbetsgivare skyldig att försäkra sin utländska anställda i Finland.

En arbetstagare som blivit utsänd till Finland från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz kan omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet, varvid arbetspensions- och övriga socialförsäkringsavgifter betalas endast till utgångslandet.

Anställda som blir utsända från länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland,  dvs. USA, Indien, Israel, Chile, Kanada, Quebec, Kina, Sydkorea eller Japan till Finland kan omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet. Då betalas försäkringsavgifter för dem endast dit. Innehållet i överenskommelserna om social trygghet varierar, vilket innebär att arbetsgivaren också kan vara försäkringsskyldig i Finland i fråga om andra lagstadgade socialförsäkringar.

Utsända arbetstagare står alltid i ett anställningsförhållande till arbetsgivaren i utgångslandet, och den utsända arbetstagaren kan inte samtidigt ha finländska arbetsgivare. Den utländska arbetsgivaren är försäkringsskyldig.

Den anställda ska ha ett intyg om att hen omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet (A1-intyg inom EU-området).

Arbetstagare som arbetar i ett eller flera EU-länder utöver Finland försäkras i princip i sitt bosättningsland. De som arbetar i flera länder kan ha en eller flera arbetsgivare i olika länder. De som arbetar i flera länder ska ha ett A1-intyg som visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas. Arbetstagaren ska ansöka om ett A1-intyg från sitt bosättningsland. Alla arbetsgivare ska betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till det land som utfärdat A1-intyget

Om arbetstagaren utöver Finland arbetar utanför EU-länderna, ska frågan om försäkring utredas på Pensionsskyddscentralen och arbetslandet. Då kan försäkringen fördelas mellan de olika arbetsländerna.

Läs mer på Etk.fi:

Om en utländsk arbetsgivare som är verksam utanför EU/EES- och avtalsländerna sänder sin utländska anställda till Finland för ett högst två år långt uppdrag, arbetspensionsförsäkras den anställda inte i Finland.

Villkor för det är att

  • den anställda inte omfattas av socialförsäkringen i Finland när uppdraget i Finland börjar och
  • den anställda inte omfattas av finsk lagstiftning med stöd av EU-bestämmelserna om social trygghet eller bestämmelserna i överenskommelser om social trygghet.

Om uppdraget i Finland fortgår en längre tid än två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från försäkringsskyldigheten enligt ArPL för högst fem år. Möjligheten till befrielse gäller inte sådana utsända arbetstagare, vilkas försäkring det finns bestämmelser om i EU-förordningarna om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

En förutsättning för befrielse är att arbetsgivaren har ordnat pensionsskyddet för den anställda på något annat sätt.

Man ansöker om befrielse hos Pensionsskyddscentralen.

Om anställningsförhållandet har ingåtts mellan en finländsk arbetsgivare och en utländsk arbetstagare kan arbetstagaren inte vara utsänd från utlandet och kan därför inte heller befrias från arbetspensionsförsäkringen i Finland.

Användningsändamål för A1-intygen i annan myndighetsverksamhet

A1-intyget används även för andra ändamål än som bevis på försäkringstillhörigheten. Bland annat beställaransvarslagen förutsätter att den sociala tryggheten för anställda som utstationeras till Finland reds ut. Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar att beställaransvarslagen följs och anvisar att utredningsskyldigheten kan uppfyllas med ett A1-intyg. Noggrannare uppgifter om hurdant intyg som är tillräckligt för det här ändamålet ges av arbetarskyddsmyndigheten.

Vid många byggarbetsplatser kan det krävas att man visar upp ett A1-intyg för att ha tillträde till byggarbetsplatsen. Detta krav kan grunda sig på övervakningen enligt den ovan nämnda beställaransvarslagen eller på praxis bland aktörerna på byggarbetsplatsen.

Arbetstagare från utlandet bör skaffa en personbeteckning

Arbetsgivare med verksamhet i Finland bör se till att anställda som sänts ut till Finland skaffar sig en finländsk personbeteckning så fort som möjligt efter ankomsten till Finland.

Med hjälp av personbeteckningen är det enklare att utföra ärenden i Finland. Även om en utländsk anställd inte nödvändigtvis behöver en personbeteckning för att utföra ärenden i Finland, har den betydelse för den anställdas sociala trygghet.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.