I arbetspensionssystemets gemensamma register finns uppgifter som behövs vid verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Bekanta dig med beskrivningarna av registrens användningsändamål och de tjänster som anknyter till dem. 

De intjäningsuppgifter som behövs för verkställigheten av arbetspensionssystemet upprätthålls i intjäningsregistret. Intjäningsuppgifter är t.ex. uppgifter om löner och pensionsgrundande sociala förmåner. 

Löneuppgifterna fås ur det nationella inkomstregistret som Skatteförvaltningen upprätthåller. Uppgifterna om pensionsgrundande sociala förmåner, såsom föräldraledigheter eller inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner, fås från dem som beviljat förmånerna. 

Pensionsanstaltsregistret innehåller de uppgifter om nationella och internationella aktörer som behövs inom arbetspensionssektorn. 

Uppgifter ur pensionsanstaltsregistret används som bakgrundsregister för andra register. 

I pensionsansökningsregistret införs uppgifter om arbetspensionsansökningar. I registret kan man t.ex. i kundservicesituationer kontrollera om en person har aktuella pensionsansökningar. 

Pensionsbeslutsregistret innehåller uppgifter om beslut som meddelats av pensionsförsäkrarna inom den privata och den offentliga sektorn och referensuppgifter om utländska pensionsanstalters pensionsbeslut. 

Registret över försäkringsperioder innehåller personernas försäkringsperioder som grundar sig på deras arbetshistoria. Pensionsförsäkrarna, FPA:s center för internationella ärenden, Pensionsskyddscentralen och de utländska förbindelseorganen behöver uppgifter om försäkringsperioderna vid handläggningen av EU-pensionsansökningarna och vid beräkningen av pensioner. 

I ärendehanteringsregistret införs uppgifter om enskilda personers ärenden och åtgärder i samband med handläggningen av dem. Systemet fungerar som bakgrundssystem för flera tjänster. I systemet inför Pensionsskyddscentralen bl.a. uppgifter om utländska intyg om vilket lands lagstiftning som tillämpas på utsända arbetstagare. 

Pensionsskyddscentralen erbjuder pensionsförsäkrarna utbildning och anvisningar om registreringen och ger stöd vid användningen av de gemensamma registren. Vid behov registrerar PSC också uppgifter för arbetspensionsförsäkrarnas räkning. 

Uppgifterna i de ovan nämnda registren används vid verkställigheten av arbetspensionerna och därutöver förmedlar Pensionsskyddscentralen uppgifter och handlingar som påverkar pensionsärenden till pensionsförsäkrarna och andra som har rätt att ta del av uppgifterna för handläggning av förmåner. 

Arbetspensionssektorns personuppgiftsregister innehåller de personuppgifter som behövs inom arbetspensionssektorn. Uppgifterna används som identifieringsuppgifter i arbetspensionssektorns andra register och som bakgrundssystem för andra register. 

Pensionsskyddscentralen upprätthåller registeruppgifterna och ser till deras riktighet och övervakar användningen av personuppgifter inom arbetspensionssektorn. 

Personuppgifter om bl.a. försäkringsnummer och namn utbyts elektroniskt med utländska anstalter. Informationsutbytet försnabbar handläggningen av pensionsansökningar och minskar fallen där pension betalas utan grund och ger pensionsförsäkrarna aktuell information om levnadsförhållandena för pensionstagare som är bosatta utomlands. 

I arbetsgivarregistret finns uppgifter om arbetsgivare som tecknat arbetspensionsförsäkringar och det pensionsskydd som de ordnat för sina anställda. Arbetspensionsförsäkrarna inför uppgifterna i registret. 

Uppgifterna i arbetsgivarregistret används för övervakning av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet, utredning av anställningsförhållanden, utredning av försäkringar och rådgivning. Registret används också som bakgrundssystem för arbetspensionssystemets andra system. 

Uppgifter från arbetsgivarregistret utlämnas till Skatteförvaltningen (det nationella inkomstregistret och Palkka.fi-tjänsten) så att giltigheten av arbetsgivarens arbetspensionsförsäkring kan kontrolleras redan när anmälan om löneuppgifter görs. 

Pensionsskyddscentralen utlämnas uppgifter ur arbetspensionssektorns gemensamma register till myndigheter genom olika tjänster. En stod del av uppgifterna förmedlas genom den s.k. utdragstjänsten. Informationsinnehållet varierar beroende på vilka uppgifter respektive myndighet har en lagstadgad rätt att få för att sköta sina uppdrag. 

Den information som fås genom utdragstjänsten används också vid verkställandet av arbetspensionsskyddet, såsom pensionsavgöranden, rådgivningen till de försäkrade, olika utredningar av ärenden och bildandet av det årliga arbetspensionsutdraget. 

Arbetspensionsutdraget är i första hand avsett för den försäkrade själv som ett dokument om yrkesbanan. På utdraget finns uppgifter om alla inkomster som personen tjänat in pension för hittills. Läs mer om arbetspensionsutdraget på webbplatsen Arbetspension.fi. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.