Cyperns pensionssystem består av arbetspension och minimipension.

Löntagarna och företagarna omfattas av arbetspensionssystemet. Systemet försäkrar de som är i åldern 16-65 år. Frivilligt försäkrande är möjligt för de personer som varit försäkrade från tidigare samt för de cyprioter som arbetar utomlands för en cypriotisk arbetsgivare.

Personer som är bosatta på Cypern och som inte är berättigade till pension eller motsvarande inkomst från andra källor har rätt till minimipension.

I Cypern har 43 procent av de anställda en branschspecifik pensionsförsäkring.  Dessa system omfattar statens tjänstemän och vissa organisationer (semi-governmental). Bland annat tjänstemännens system finansieras med statens medel och arbetaravgifter. Den privata sektorns anställda kan vara försäkrade i frivilliga system.

Cyperns pensionssystem grundar sig på ett fördelningssystem.

Finansieringen av Cyperns pensionssystem försvagas i och med att befolkningen åldras.

Ålderpensionen består av en grunddel och en tilläggsdel. Grunddelen beräknas på basis av inkomster från och med 1964 och tilläggsdelen från och med 1980.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.