Arbetspensionssystemet har en decentraliserad förvaltning med många pensionsaktörer inom både den privata och den offentliga sektorn. Arbetspensionen beviljas och betalas av den pensionsanstalt där arbetstagaren sist har varit försäkrad före sin pensionering. Det innebär att delar av pensionen kan vara försäkrad i flera pensionsanstalter, om arbetstagaren har haft flera arbetsgivare under sin tid i arbetslivet. Varje pensionsanstalt ansvarar för den pensionsdel som är på dess ansvar under hela den tid då pensionen betalas ut.  

Den pensionsanstalt som betalar ut pensionen till pensionstagaren debiterar de pensionsdelar som eventuellt andra pensionsanstalter ansvarar för genom kostnadsfördelningen och principen om sista försäkrare (VILMA). Pensionsskyddscentralen sköter avstämningen för kostnadsfördelningen.  

Inom den privata sektorn har principerna för kostnadsfördelningen tillämpats ända sedan lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft år 1962. I början av år 2004 började de flesta pensionsanstalter inom den offentliga sektorn att omfattas av principen om sista försäkrare och kostnadsfördelningsprincipen.  

Pensionsskyddscentralen utreder årligen olika pensionsanstalters andelar av utbetalade arbetspensioner och pensioner för vissa oavlönade perioder. PSC förmedlar statens betalningsandelar av pension för barnavårdstid och studietid till pensionsanstalterna. PSC förmedlar också statens andelar enligt lagen om pension för företagare samt Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna till pensionsanstalterna. Utredningarna görs i enlighet med lagarna, förordningarna och kostnadsfördelningsprinciperna som social- och hälsovårdsministeriet fastställt.  

Varje pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner indelas vid kostnadsfördelningen i två delar: den fonderade delen och utjämningsdelen enligt fördelningssystemet. Indelningen grundar sig alltså på den partiellt fonderande finansieringstekniken. För den fonderade delen av en pension ansvarar alltid den pensionsanstalt som har försäkrat anställningen i fråga, medan utjämningsdelen, som inte är fonderad, är på pensionsanstalternas gemensamma ansvar.  

För kostnadsfördelningen förser pensionsanstalterna Pensionsskyddscentralen med detaljerade uppgifter om de arbetspensioner och andra förmåner de betalat. Pensionsanstalterna lämnar Pensionsskyddscentralen också avgiftsuppgifter som grundar sig på de i pensionsanstalten försäkrade arbetstagarnas och företagarnas löne- och arbetsinkomstsummor, på basis av vilka Pensionsskyddscentralen fördelar kostnaderna för pensionsdelarna mellan pensionsanstalterna.  
  
Pensionsskyddscentralen räknar ut de poster som varje pensionsanstalt ansvarar för och skickar besked om dem till pensionsanstalterna med tanke på penningtransaktionerna. Utredningen är till långt automatiserad i både pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen.  

Om pensionsanstalten har betalat en större del av pensionstagarens pension än vad dess andel borde vara, betalar Pensionsskyddscentralen skillnaden till pensionsanstalten. I motsatt fall betalar pensionsanstalten skillnaden till Pensionsskyddscentralen.  

Penningsummorna som rör sig i kostnadsfördelningen är stora och de utreds således i förväg under året genom kostnadsfördelningsförskott. Utredningarna av pensionskostnaderna medför inga kostnader för Pensionsskyddscentralen.  

Länkar:  

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.