Pensionsskyddscentralen fördelar årligen mellan pensionsanstalterna kostnaderna för utbetalda pensioner enligt ArPL, SjPL och APL-tilläggsskyddet samt de pensioner och pensionsdelar som pensionsanstalterna har betalat för varandras räkning. Utredningen kallas ArPL-SjPL-VILMA-pensionsutredningen. Avstämningen görs mellan de pensionsanstalter som omfattas av principen om sista pensionsanstalt enligt de ansvarsfördelningsgrunder som anges i lag, förordning och de grunder som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Syfte med ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

Utredningarna görs för att

  • den anställda kan ha varit försäkrad i flera olika pensionsanstalter under sin yrkesbana. Den anställdas pension betalas dock i sin helhet av den pensionsanstalt där han eller hon var försäkrad vid pensioneringen. De övriga pensionsanstalternas andelar av pensionen måste redas ut.
  • en del av den pension som betalas ut bekostas med de influtna försäkringsavgifterna för det år då pensionen betalas ut, och kostnaderna för dessa pensioner ska fördelas mellan pensionsanstalterna.
  • Finlands arbetspensionssystem är administrativt decentraliserat och arbetspensionsskyddet sköts av ett fyrtiotal pensionsanstalter. I egenskap av arbetspensionssystemets samarbetsorgan sköter Pensionsskyddscentralen således utredningen av kostnaderna centralt.

Vad görs i ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

Vid avstämningen

  • fördelas kostnaderna mellan pensionsanstalterna för de pensionsdelar enligt ArPL, SjPL och APL-tilläggsskyddet som inte har fonderats på förhand.
  • återkräver pensionsanstalterna pensioner som de har betalat för andra pensionsanstalters räkning.

Hur görs ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

Inför utredningen lämnar pensionsanstalterna kalenderårsvis exakta uppgifter till Pensionsskyddscentralen om utbetalda pensioner, fördelade i vissa komponenter. Pensionsanstalterna lämnar också uppgifter om de försäkrades lönebaserade försäkringsavgifter, på basis av vilka kostnaderna för pensionsdelar som inte har fonderats i förskott fördelas mellan pensionsanstalterna.

ArPL- och SjPL-pensionsutgiften fördelad enligt finansieringssätt.

Pensionsanstaltens tillgodohavande i ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

På basis av de uppgifter pensionsanstalterna lämnat in uträknar Pensionsskyddscentralen för varje pensionsanstalt en gottgörelse, som består av:

  • pensioner enligt ArPL, SjPL och APL-tilläggsskyddet som pensionsanstalterna betalat ut och som inte har fonderats på förhand
  • pensioner som pensionsanstalten betalat för andra anstalters räkning.

Pensionsanstaltens avgift i ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

På basis av de uppgifter som pensionsanstalterna lämnat in uträknar Pensionsskyddscentralen för varje pensionsanstalt en avgift, som består av:

  • pensionsanstaltens andel av pensionsutgifter som inte har fonderats på förhand
  • pensioner som en annan pensionsanstalt har betalat för pensionsanstaltens räkning.

Den pensionsutgift som inte har fonderats på förhand fördelas mellan pensionsanstalterna huvudsakligen i proportion till de försäkrade lönesummorna.

Skillnaden mellan gottgörelsen och avgiften är pensionsanstaltens andel till ansvarsfördelningen för varje år. Om gottgörelsen är större än avgiften betalar Pensionsskyddscentralen skillnaden till pensionsanstalten. I motsatt situation betalar pensionsanstalten skillnaden till Pensionsskyddscentralen.

Förskottsbeloppen i ArPL-SjPL-VILMA-pensionsavstämningen

Eftersom penningtrafiken i samband med avräkningen är stor sker utredningarna genom ett förhandsförfarande. På hösten före kalenderåret uträknar Pensionsskyddscentralen på basis av de uppgifter som pensionsanstalterna lämnat varje pensionsanstalts ansvarsfördelningspost för följande år och beräkningsårets förskottsbelopp på grundval av den. Pensionsanstalterna betalar eller får alltid redan under beräkningsåret jämnstora månatliga förskott som hänför sig till kalenderåret. De månatliga förskottsbeloppen preciseras i början av oktober på grundval av de uppskattade uppgifter pensionsanstalterna lämnat. I samband med uträkningen av det slutliga justeringsbeloppet beaktas förskotten jämte ränta.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.