Här hittar du svar på vanliga frågor om utlandsarbete. Klicka på rubrikerna så får du fram mera information.

Fråga: Jag har tänkt åka till Spanien för ett halvt år och distansjobba därifrån i och med att arbetsgivaren inte längre kräver att vi jobbar på kontoret i Finland. Familjen kommer med. Vad ska jag göra, behöver jag fylla i några blanketter?

Svar: Avtala om distansarbete utomlands med din arbetsgivare innan du åker iväg. Även om distansarbete var som helst är möjligt i praktiken ska man alltid avtala särskilt med arbetsgivaren om att arbeta utomlands.

Om du vill omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du jobbar utomlands, ska  arbetsgivaren ansökaom ett A1-intyg för dig hos Pensionsskyddscentralen. Intyget är ett bevis på att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetar på distans i Spanien, och det innebär bl.a. att du tjänar in pension i Finland och också får FPA-förmåner från Finland. Familjen ska meddela separat till FPA om att ni kommer att vistas utomlands.

Om ni inte ansöker om ett A1-intyg, omfattas du av den sociala tryggheten i Spanien medan du arbetar där och både du och arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifterna till Spanien.

Samma regler gäller företagare och stipendietagare.

Fråga: Jag arbetade en kort tid i Norge som anställd av min finska arbetsgivare. Nu kräver de norska myndigheterna att jag ska visa upp ett A1-intyg. Vad är det för något?

Svar: A1-intyget är ett intyg på vilket lands lagstiftning om social trygghet som tillämpas på den som intyget gäller, dvs. dig.

Enligt EU-bestämmelserna omfattas en person endast av ett lands lagstiftning i sänder. Huvudregeln är att det är arbetslandet. Det finns emellertid undantag från regeln, t.ex. utsända arbetstagare och företagare och personer som normalt arbetar i flera länder.

I dessa undantagsfall behövs ett A1-intyg som visar att personen i fråga omfattas av lagstiftningen i något annat land än arbetslandet, dvs. Finland i ditt fall, och att de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna inte ska betalas i arbetslandet. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter betalas endast till det land som har utfärdat intyget. Vid avsaknad av A1-intyg kan arbetslandet, dvs. Norge i ditt fall, kräva att försäkringsavgifter betalas dit.

I Finland beviljas A1-intyg av Pensionsskyddscentralen, om förutsättningarna för det finns. Arbetsgivaren ansöker om intyget genom e-tjänsten. Det går också att ansöka om intyg i efterskott, även om arbetsperioden utomlands redan har börjat eller t.o.m. upphört.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag har en reseförsäkring och ett europeiskt sjukvårdskort. Varför behöver jag ett A1-intyg? Jag arbetar ofta  utomlands i olika projekt.

Svar: Enligt bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet kan du visa att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetar utomlands endast med ett A1-intyg. Med A1-intyget undviker du och din arbetsgivare att behöva betala lagstadgade försäkringsavgifter i arbetslandet.

Det europeiska sjukvårdskortet eller reseförsäkringen ersätter inte A1-intyget. Deras användningsändamål är mer begränsat än A1-intygets, med vilket hela försäkringstillhörigheten avgörs.

Fråga: Vår medarbetare gjorde flera några dagars arbetsresor till Sverige i fjol. För i år planeras det inga utlandsresor. Behöver vi ansöka om A1-intyg för förra årets arbete?

Svar: Ni behöver inte ansöka om A1-intyg för fjolårets arbetsresor. Om t.ex. svenska myndigheter ändå ber om A1-intyg i efterskott, kan ni ansöka om det också retroaktivt via Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Detsamma gäller stipendietagare och företagare.

Fråga: Jag arbetar med stöd av ett finländskt stipendium och besöker några gånger om året bl.a. Tyskland, Österrike och Frankrike för att samla information och delta i konferenser. Jag har också planerat att ibland jobba några veckor i Spanien, där en vän till mig har en bostad. Ska jag ansöka om ett A1-intyg för de här resorna? Eller för distansarbetet? Ska jag i så fall ansöka om intyg för varje resa separat?

Svar: Man ska ansöka om A1-intyg för regelbundet återkommande arbetsresor och för distansarbetsperioder. Om du gör flera arbetsresor till EU/EES-länder under ett år, kan du ansöka om ett s.k. intyg för flera länder. Ett sådant A1-intyg kan beviljas för två år i sänder. Intyget omfattar alla olika arbetsresor till utlandet och distansarbetsperioder i utlandet medan det är i kraft, dvs. du behöver inte ansöka om separata intyg för varje resa.

I och med att du är stipendietagare ska du själv ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen. Uppge då endast de länder som du har kommit överens om att arbeta i och de länder där du sannolikt kommer att arbeta, dvs. Tyskland, Österrike, Frankrike och Spanien i ditt fall.

A1-intyget för arbete i flera länder täcker i vilket fall som helst arbete i alla EU-länder. Om länderna där arbetstagaren ska arbeta blir fler medan intyget är i kraft, täcker intyget också det.

 

Fråga: Jag ska sända arbetstagare till en byggarbetsplats i Sverige och behöver snabbt A1-intyg så att vi kan få ID06-kort från Sverige. Vad är ID06-kort och hur kan vi få A1-intyget som krävs så snabbt som möjligt?

Svar: I Sverige krävs en obligatorisk elektronisk identitets- och närvaroutredning av dem som arbetar på byggarbetsplatser. ID06-kortet ingår i ett elektroniskt identitets- och närvaroregister som används på byggarbetsplatser. För att få kortet ska arbetstagaren vara antingen lagstadgat försäkrad i Sverige eller ha en ansökan om A1-intyget hos Pensionsskyddscentralen. I Pensionsskyddscentralens e-tjänst går det att att skriva ut ett intyg om att A1-ansökan är anhängig för att kunna beställa ID06-kort. Ansökningarna om A1-intyg handläggs i den ordning de inkommer, och därför är det bra att ansöka om A1-intyget i god tid. En A1-ansökan handläggs inte brådskande endast med den anledningen att ett ID06-kort krävs på byggarbetsplatsen.

Länkar:

Fråga: Jag har en finsk arbetsgivare som ska sända mig till Sverige för att jobba. Vi har ansökt om ett A1-intyg för mig. Hur länge kan jag vara en utsänd arbetstagare och fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland?

Svar: Till EU- och EES-länder kan du få ett A1-intyg för utsänd arbetstagare för högst två år. Om utlandsarbetet fortsätter, ska arbetsgivaren ansöka om att intyget ska fortsätta att vara i kraft.  Efter tvåårsperioden kan vi förorda s.k. dispens för ytterligare tre år. Om myndigheterna i arbetslandet godkänner vår ansökan om dispens, kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland som utsänd arbetstagare i fem års tid.

Hur lång tid man kan vara utsänd till ett avtalsland beror på landet. Läs mer om dem bakom länkarna nedan.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag har avtalat med min finska arbetsgivare om att jobba på distans i Frankrike i ett års tid. Min make arbetar som utsänd arbetstagare i Frankrike under samma period och han har ett A1-intyg. Behöver jag också ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Om du arbetar utomlands på distans åt en finsk arbetsgivare, kan din arbetsgivare ansöka om ett A1-intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Om ni inte ansöker om intyg eller om intyget inte kan beviljas (om kriterierna för beviljandet av intyg inte uppfylls) måste din arbetsgivare betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter till Frankrike enligt fransk lagstiftning och du omfattas av den sociala tryggheten i Frankrike.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar både hos en finsk och en svensk arbetsgivare. Båda är privata arbetsgivare. Jag arbetar huvudsakligen i Sverige och 2-3 dagar i månaden i Finland. Varifrån får jag mina socialförsäkringsförmåner och vart ska avgifterna betalas?

Svar: Eftersom du inte utför en betydande del av ditt arbete i ditt bosättningsland Finland, omfattas du av lagstiftningen om social trygghet i det land där din utländska arbetsgivare har sin hemort. Du ska alltså vara socialförsäkrad enligt svensk lagstiftning. Din finska arbetsgivare är också skyldig att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Sverige. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter får inte samtidigt betalas i Finland.

Du ska ansöka om ett A1-intyg. Lämna in ansökan hos Pensionsskyddscentralen som är den behöriga myndigheten i Finland, även om intyget i ditt fall kommer att beviljas av Sverige.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Vi är ett finländskt transportföretag. Vi har anställt chaufförer som bor i Estland och kör på många håll i Europa. I vilket land ska vi betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna?

Svar: Om era anställda som arbetar i flera EU-länder utför en betydande del, dvs. minst 25 %, av sitt arbete i sitt bosättningsland Estland, ska de socialförsäkras där. Som arbetsgivare ska ni alltså betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Estland. Samtidigt får lagstadgade socialförsäkringsavgifter inte betalas i Finland eller andra länder.

Om de anställda inte utför en betydande del av sitt arbete i sitt bosättningsland och om de anställda inte har andra arbetsgivare, ska de socialförsäkras i det land där arbetsgivaren har sin hemort, dvs. enligt finsk lagstiftning. Då ska socialförsäkringsavgifterna alltså betalas i Finland.

Personer som arbetar i flera länder behöver ett A1-intyg. I allmänhet ansöker man om intyg i arbetstagarens bosättningsland, men ni kan också sända ansökan till Pensionsskyddscentralen, som förmedlar den till myndigheterna i arbetstagarens bosättningsland.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag ska arbeta i Tyskland som anställd hos en tysk arbetsgivare i ett halvt år. Sedan återvänder jag till Finland. Jag betalar hela tiden skatt i Finland. Omfattas jag fortfarande av den sociala tryggheten i Finland?

Svar: Inom EU/EES-området och Schweiz är huvudregeln att en arbetstagare omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar, oberoende av var han eller hon bor eller betalar skatt. Därför bestäms din sociala trygghet enligt tysk lagstiftning medan du arbetar där.

Du behöver inte meddela till Pensionsskyddscentralen om att du börjar omfattas av den sociala tryggheten i arbetslandet. Däremot ska du meddela det till Folkpensionsanstalten.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Fråga: Jag har arbetat endast i Finland i flera års tid. Jag arbetade som ingenjör i Grekland innan jag flyttade till Finland. De grekiska myndigheterna kräver att jag betalar yrkesbranschspecifika avgifter och uppger att jag befrias från avgifterna endast om jag kan lämna in ett A1-intyg om att jag är försäkrad i Finland. Kan jag få ett A1-inyg även om jag endast arbetar i Finland?

Svar:  På ansökan kan Pensionsskyddscentralen utfärda ett intyg också till en person som arbetar endast i Finland, om det finns ett behov att bevisa t.ex. för myndigheterna i utgångslandet att personen omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

I dessa fall kan man ansöka om A1-intyg med en normal A1-ansökan och uppge orsaken till ansökan i tilläggsuppgifterna.

I regel behöver man ändå inte ett A1-intyg om man endast arbetar i Finland och inte är en utsänd arbetstagare från ett annat land.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag är frilansmusiker och uppträder i allmänhet i Finland där jag har finska arbetsgivare. Nu har jag blivit inbjuden till en festival i Italien för att uppträda där under tre dagar. Den italienska festivalarrangören har bett mig skaffa ett A 1-intyg. Kan jag få ett sådant? Jag kommer också senare att uppträda i Italien, Frankrike och Holland.

Svar: Ansök om A1-intyg för utlandsuppträdandena hos Pensionsskyddscentralen. Intyget kan beviljas för ett eller två år framåt, om du vet att du kommer att arbeta i flera EU-länder. Anteckna alla utlandsuppträdanden som du vet om i ansökan.

Om du arbetar största delen i Finland och dessutom i två eller flera andra länder, omfattas du av lagstiftningen om social trygghet i Finland, som är ditt bosättningsland.

Med A1-intyget kan du visa att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Med stöd av intyget är också dina utländska arbetsgivare, t.ex. festivalarrangören i Italien, skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till ditt bosättningsland Finland.

Om du arbetar som företagare ska du ha en FöPL-försäkring i Finland.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar huvudsakligen här för en finsk arbetsgivare. Dessutom arbetar jag några dagar i månaden i Estland hos en privat estnisk arbetsgivare. Ska socialförsäkringsavgifter betalas i båda länderna?

Svar: De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna ska betalas endast i ett land i sänder inom EU-området.

Eftersom du normalt arbetar i flera länder och utför en betydande del av ditt arbete i ditt bosättningsland, Finland, omfattas du av den finska lagstiftningen om social trygghet. Både din finska och din estniska arbetsgivare är skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Finland.

Ansök om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen som bevis på att den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på dig.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag har blivit utsänd på arbetsuppdrag till Tyskland. Jag har fått ett E 101-intyg för 4 år. Det var meningen att jag skulle återvända till Finland när perioden går ut, men projektet här fortgår och min arbetsgivare vill ha mig kvar här i ett år och 3 månader till. Kan jag fortfarande höra till socialförsäkringen i Finland under resten av tiden?

Svar: Myndigheterna i de berörda EU-länderna kan komma överens om att arbetstagaren kan omfattas av socialförsäkringen i sitt utgångsland i högst fem år i allmänhet.

Du har redan arbetat i fyra år i Tyskland, och den fortsatta tiden medräknad kommer ditt utlandsuppdrag att vara fem år och tre månader. Eftersom tiden är bara litet längre än fem år kan Pensionsskyddscentralen överväga att be om dispens hos myndigheten i Tyskland. I samband med ansökan ska din arbetsgivare skriftligt ange varför uppdraget förlängs och bekräfta att du sedan återvänder till Finland. Om den tyska myndigheten sedan ger sitt samtycke till att bevilja dispens, kan vi utfärda ett A 1-intyg som gäller tills ditt utlandsuppdrag tar slut.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Fråga: Jag är skogsmaskinsentreprenör. Jag har grundat företaget nyligen. Hittills har jag utfört skogsmaskinsentreprenader i Finland, men nu har jag fått arbete i Tyskland för ca ett halvt år. Efter det kommer jag att ha arbete i Finland igen. Kan jag vara socialförsäkrad i Finland medan jag arbetar i Tyskland och behöver jag ansöka om ett något intyg för det?

Svar: Enligt EU-förordningen omfattas en företagare i regel av socialförsäkringen i det land där han eller hon bedriver sin verksamhet. En företagare som åker ut till ett annat EU-land för att tillfälligt, i högst två år, bedriva sin verksamhet där, kan omfattas av den sociala tryggheten i sitt utgångsland under den tiden.

Av s.k. utsända företagare förutsätts att de har bedrivit betydande verksamhet i det land där företaget har sitt säte redan innan de åker utomlands och att verksamheten fortgår i hemlandet när företagaren återvänder. i Finland förutsätter vi att företagaren har haft en gällande företagarpensionsförsäkring (FöPL) i minst fyra månader före utresan, eftersom verksamhet som fortgår kortare tid än fyra månader faller utanför FöPL.

Om du har bedrivit din företagsverksamhet i minst fyra månader innan du åker till Tyskland och du har en lagstadgad eller frivillig FöPL-försäkring i kraft, kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland också medan du arbetar i Tyskland. Du ska ansöka om ett A1-intyg på det hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Vi ska skicka en anställd till vårt dotterbolag i Ungern för två år. Om utlandsarbetet har vi gjort ett utsändningsavtal enligt vilket dotterbolaget betalar lönen. Vår medarbetare ska återvända till sitt nuvarande arbete efter uppdraget i Ungern. Kan han få ett intyg om tillämplig lagstiftning?

Svar: Vem som betalar lönen är inte väsentligt i sig. Av en utsänd arbetstagare förutsätts att anställningsförhållandet till den utsändande arbetsgivaren består under utlandsuppdraget och att de fortsättningsvis har ett fast samband. Det handlar bl.a. om med vem arbetstagaren har ingått arbetsavtal, vem som har rätt att säga upp avtalet, och om det har avtalats om att arbetstagaren återvänder till den utsändande arbetsgivarens tjänst i Finland. Om avtalet om utlandsarbetet har ingåtts mellan arbetstagaren och det utsändande bolaget eller som ett s.k. trepartsavtal mellan arbetstagare, det utsändande bolaget och det mottagande bolaget, kan arbetstagaren betraktas som en utsänd arbetstagare, även om det mottagande utländska bolaget betalar lönen. Ni kan alltså ansöka om intyg för utsänd arbetstagare.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: En av våra medarbetare har arbetat för oss först i Kina i två år och sedan i USA som s.k. utsänd arbetstagare i fem år. Nu är det meningen att han ska börja arbeta för oss i England direkt efter uppdraget i USA. Uppdraget i England ska fortgå i tre år, och efter det ska han återvända till Finland och arbeta för oss här, som det nu ser ut. Kan han fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland?

Svar: Myndigheterna i de berörda EU-länderna kan komma överens om att arbetstagaren kan omfattas av socialförsäkringen i sitt utgångsland i högst fem år i allmänhet. Denna maximitid på fem år gäller ett land i sänder. När arbetstagarens arbetsland byts, kan ni ansöka om dispens för att han ska omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han arbetar i England. Förutsättningarna för beviljande av dispens bedöms dock som en helhet. Dessutom förutsätts det alltid att myndigheten i arbetslandet, England i detta fall, samtycker till att dispens beviljas. Ansökan om dispens ska göras i god tid hos Pensionsskyddscentralen genom vår e-tjänst.

Läs mer på Etk.fi:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar i Sverige. Min arbetsgivare är svensk. Varför kan jag inte få ett FPA-kort?

Svar: Du betraktas som en s.k. gränsarbetare. En gränsarbetare arbetar som anställd eller egenföretagare i ett EU-land, men bor i ett annat EU-land.

I regel omfattas gränsarbetare av den sociala tryggheten i sitt arbetsland. Det innebär att socialförsäkringsavgifterna betalas till arbetslandet och arbetslandet beviljar socialförsäkringsförmånerna.

I och med att du bor i Finland kan du ha rätt till några av de förmåner som FPA betalar, såsom barnbidrag eller stöd för vård av barn. Du får närmare information om socialförsäkringsförmånerna för gränsarbetare från FPA.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Fråga: Vi har arrangerat ett musikfestspel som räckte en vecka och under spelen uppträdde en artist från Irland.  Artisten hade med sig ett A1-intyg utfärdat för ett år från Irland. Betyder det att han är försäkrad i Irland och att arbetspensionsavgifter och andra socialförsäkringsavgifter inte behöver betalas till Finland?

Svar: Om en person har ett A1-intyg för tidsperioden i fråga från något annat EU-land, betyder det alltid att inga arbetspensionsavgifter eller andra socialförsäkringsavgifter ska betalas för honom eller henne till Finland. Intyget kan dock ofta betyda att socialförsäkringsavgifterna ska betalas till  personens bosättningsland.

En finsk arbetsgivare ska betala socialförsäkringsavgifterna till det land som utfärdat intyget:

  • Om det är fråga om en arbetstagare som normalt arbetar i två eller flera länder (punkt 3.2 i A1-intyget). Fråga mera hos Pensionsskyddscentralen vid behov.

Socialförsäkringsavgifter behöver inte betalas alls:

  • Om det är fråga om en företagare som är försäkrad i sitt hemland (punkt 3.3 eller 3.4 i A1-intyget).
  • Om det är fråga om en utsänd arbetstagare (punkt 3.1 i A-intyget), som har en utsändande arbetsgivare i utgångslandet (anges i punkt 4 i intyget).

Läs mer på Etk.fi:

Fråga:
Vårt företag anställer byggstädare för tillfälliga jobb från Estland. Arbetsperioderna räcker från några dagar till ett par veckor. Ska vi betala försäkringsavgifter för dem till Finland?

Svar: Om de estniska arbetstagarna inte har ett A1-intyg från Estland för tiden i fråga, ska de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för dem betalas i Finland.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Fråga: Vi har haft en person anställd hos oss i Finland i ett halvt år. Nu ska vi skicka honom till Brasilien för att arbeta där. Ska vi fortfarande arbetspensionsförsäkra honom i Finland?

Svar: När en finsk arbetsgivare skickar en anställd på arbetsuppdrag till ett land som inte har en överenskommelse om social trygghet med Finland, t.ex. Brasilien, ska arbetsgivaren försäkra de anställda enligt arbetspensionslagarna i Finland. Arbetstagaren ska vara försäkrad under hela den tid utlandsuppdraget varar, oberoende av uppdragets längd.

Under utlandsarbetet tas arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgifter ut utgående från den s.k. försäkringslönen. När arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om utlandsarbetet, bestämmer de tillsammans försäkringslönen. Arbetsgivaren meddelar den till pensionsanstalten. Närmare information om hur försäkringslönen bestäms finns i en tillämpningsanvisning på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Eftersom Finland och Brasilien inte har någon överenskommelse om social trygghet, kan Brasilien också ta ut försäkringsavgifter.

När en arbetstagare skickas till ett icke-avtalsland utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Däremot ska arbetstagaren kontakta FPA.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Läs mer på Etk.fi:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.