Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Slovenien (på finska): Slovenian eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Det lagstadgade pensionsskyddet i Slovenien består av bosättningsbaserad folkpension och inkomstrelaterad arbetspension. Enligt systemet betalas ålders-, invalid- och familjepensioner. Landet har ett separat tilläggspensionssystem för de som arbetar i farliga yrken.

På pensionens belopp inverkar försäkringsavgifter, försäkringstidens längd, den försäkrades kön och ålder. Statens pensions- och invalidförsäkringsanstalt fastställer årligen minimibeloppet för den pensionsgrundade lönen.

Det lagstadgade pensionssystemet fungerar enligt principen av fördelningssystem. Ålders, invalid- och familjepensionerna som betalas ur systemet finansieras med försäkringsavgifter som tas ut av arbetsgivarna och de anställda samt med stöd från staten.

Staten finansierar bland annat förtida pensioner för försvarsmakten personal, krigsveteraner och poliser samt den allmänna minimitryggheten.  Den står också för underskottet.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.