Människor går i pension längs olika stigar. Forskningen i tidpunkten för pensioneringen och pensionsformerna ger information om hur arbetslivslängden ökar och hur utbredda olika pensionsformer är, såsom sjukpension eller partiell ålderspension.

Under programperioden forskar vi i pensionsövergångarna pensionsslagsvis och befolkningsgruppsvis och bedömer effekterna av 2017 års pensionsreform. Utöver pensionsövergångar som skett studerar vi befolkningens pensioneringsplaner och sambandet mellan den planerade pensioneringsåldern och utfallet. Vi studerar sambandet mellan faktorer på arbetsplatsnivå och pensionsövergångarna samt arbetsgivarnas uppfattningar om bl.a. den åldrande arbetskraften och åldersgränserna inom pensionssystemet.

Mångas yrkesbana slutar med sjukpensionering. Under perioden forskar vi i sjukpensionsfrekvensen, i ansökningarna om sjukpension och avslagsandelens förändring i tiden och i skillnader mellan befolkningsgrupperna och hur dessa skillnader påverkar antalet sjukpensionerade. Utöver det studeras vilket samband hälsan, arbetsförmågan och arbetsförhållandena har med sjukpensionsfrekvensen.

Vi forskar också i åtgärder som stöder arbetsförmågan och i pensionsövergången som process.

Aktueltt

Åldrande arbetskraft behöver mer investering i arbetsförmågan

Längre arbetsliv innebär att man på arbetsplatserna måste tänka mer på fysiska och psykosociala risker. Om man på arbetsplatserna förhåller sig olika till tanken på att förlänga arbetslivet, förlängs inte allas yrkesbanor. Följden kan vara en ökande ekonomisk ojämlikhet i ålderdomen, skriver specialforskare Mikko Laaksonen på PSC i ledaren i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 

Läs mer:


Morötter, käppar och pensionsreformer

En forskningsartikel som publicerades i december visar att pensionsreformerna åren 2005 och 2017 var mycket olika om man ser till incitamenten och effekterna. Pensionsreformen år 2005 innehöll rikligt med ”morötter” för längre yrkesbanor. I pensionsreformen år 2017 spelade däremot ”käppen” en mer betydande roll. Artikeln publicerades i tidskriften Nordisk Välfärdsforskning. Artikeln är på engelska.

Läs mer:


Undersökning: pensionstankarna förutspår pensionsövergången

Den ålder då arbetstagare planerar att gå i pension förutspår träffsäkert den tidpunkt då de verkligen går i pension, visar en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. Pensionsövergången påverkas också av arbetstagarens arbetsförmåga, förhållandena på arbetsplatsen och arbetsgivarens attityder.

I sin undersökning följde nationalekonom Satu Nivalainen på PSC hur arbetstagarnas tankar på pensionering formade deras pensionsplaner och till slut ledde till att de gick i pension.  

Läs mer: