Människor går i pension längs olika stigar. Forskningen i tidpunkten för pensioneringen och pensionsformerna ger information om hur arbetslivslängden ökar och hur utbredda olika pensionsformer är, såsom sjukpension eller partiell ålderspension.

Under programperioden forskar vi i pensionsövergångarna pensionsslagsvis och befolkningsgruppsvis och bedömer effekterna av 2017 års pensionsreform. Utöver pensionsövergångar som skett studerar vi befolkningens pensioneringsplaner och sambandet mellan den planerade pensioneringsåldern och utfallet. Vi studerar sambandet mellan faktorer på arbetsplatsnivå och pensionsövergångarna samt arbetsgivarnas uppfattningar om bl.a. den åldrande arbetskraften och åldersgränserna inom pensionssystemet.

Mångas yrkesbana slutar med sjukpensionering. Under perioden forskar vi i sjukpensionsfrekvensen, i ansökningarna om sjukpension och avslagsandelens förändring i tiden och i skillnader mellan befolkningsgrupperna och hur dessa skillnader påverkar antalet sjukpensionerade. Utöver det studeras vilket samband hälsan, arbetsförmågan och arbetsförhållandena har med sjukpensionsfrekvensen.

Vi forskar också i åtgärder som stöder arbetsförmågan och i pensionsövergången som process.

Aktuellt

Den ålder då finländare planerar att gå i pension har höjts i takt med åldern för ålderspension

Den ålder då finländare planerar att gå i pension har höjts i samma takt som den lägsta åldern för ålderspension efter pensionsreformen år 2017. I många andra länder har människornas planer angående pensionering hållits nästan oförändrade trots pensionsreformer.

Läs mer på Etk.fi:


Höjningen av pensionsåldern lyckades i pensionsreformen år 2017 – övergången i ålderspension sker nu avsevärt mycket senare

Folk går avsevärt mycket senare i ålderspension nu i synnerhet inom den privata sektorn, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) nya undersökning. Dessutom har arbete efter 63 års ålder ökat klart just inom den privata sektorn. Det avtalades om en gradvis höjning av åldern för ålderspension i samband med pensionsreformen år 2017.

Läs mer på Etk.fi:


Yrkesinriktad rehabilitering observerades inte ha någon effekt bland låginkomsttagare som ansökte om sjukpension

Det gick inte att påvisa effekten av yrkesinriktad rehabilitering visar en undersökning som utgick från förhandsbeslut om rehabilitering. Förhandsbesluten hade ingen klar inverkan på sysselsättningen eller inkomsterna.

Läs mer på Etk.fi:


Finländarna arbetar till och med ålderspensionen allt oftare – arbetslösheten bland lågutbildade före pensionsövergången halverades

Finländarna fortsätter att arbeta till och med ålderspensioneringen klart oftare än tidigare. Att gå i ålderspension från arbete har blivit allmännare i alla socioekonomiska grupper åren 2006–2017, men speciellt bland lågutbildade, framgår det i Pensionsskyddscentralens (PSC) undersökning.

Läs mer på Etk.fi:


De som tagit ut partiell ålderspension blir ofta ålderspensionerade tidigare än andra

Bland dem som valt partiell pension blir en större del pensionerade vid den lägsta åldern för ålders-pension och före den målsatta pensionsåldern än bland dem som inte valt partiell pension. Hälften av dem som valt partiell pension gick i pension vid lägsta åldern för ålderspension. Motsvarande andel bland dem som inte hade valt partiell pension var en tredjedel. Senast vid den målsatta pensionsåldern pensionerade sig två tredjedelar av dem som valt partiell pension, medan detsamma gällde för drygt hälften bland de övriga.

De som har tagit ut partiell ålderspension pensionerar sig oftare vid den lägsta åldern för ålderspension än de som inte tagit ut partiell pension. Också de som fick den tidigare deltidspensionen gjorde likadant. De som har tagit ut partiell pension arbetar mera sällan till den målsatta pensionsåldern, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Läs mer på Etk.fi:


Var femte väljer partiell ålderspension

Diagram som visar åldersfördelningen bland personer som tagit ut partiell ålderspension före pensionsåldern. De flesta har gjort det vid 61 års ålder.

Den vanligaste åldern att börja ta ut partiell ålderspension är 61 år. En studie av olika åldersgrupper visar att var femte som har rätt till partiell ålderspension tar ut den, män oftare än kvinnor. Det blev möjligt att ta ut partiell ålderspension år 2017. Åren 2017–2020 tog fler än 47 000 personer vara på den här möjligheten, Utnyttjandet av partiell ålderspension har blivit etablerat, berättar nationalekonom Satu Nivalainen.

Läs mer på Etk.fi: