Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbplatser är tillgängliga. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Etk.fi och det har gjorts 8.9.2020. Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 20.6.2022.

En utomstående sakkunnigorganisation har bedömt webbplatsens tillgänglighet.

Situationen för webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskriterierna.

Innehåll som inte är tillgängligt

Diagram, infografik samt interaktiv och dynamisk grafik som finns på webbplatsen kommer att erbjudas i tillgängligt format så snart som möjligt till den del som de inte redan är i det formatet. De diagram och den infografik som vi producerar uppdateras i huvudsak årligen – dels två gånger om året. De följande versionerna kommer att erbjudas tillgängliga. Från och med 23.9.2020 kompletteras diagrammen med textmotsvarigheter, om deras innehåll inte har beskrivits i texten eller diagrammets uppgifter inte finns i en tabellbilaga.

Videor och ljudsändningar ska vara tillgängliga senast efter övergångstiden, dvs. från och med 23.9.2020. Nya videor och ljudsändningar produceras i tillgängligt format på så sätt att de är tillgängliga senast 14 dygn efter att de publicerats första gången. Videor som publicerats på webbplatsen Etk.fi före 23.9.2020 kommer inte att göras tillgängliga. Videor som publiceras efter 23.9.2020 kommer att ha textmotsvarigheter eller textning och syntolkning.

Tillgänglighetskraven gäller webbplatsens filbilagor (filformat i kontorsprogram) som har publicerats 23.9.2018 eller senare. På webbplatsen Etk.fi finns enstaka filbilagor som är äldre än det, och som inte kommer att göras tillgängliga. På webbplatsen finns också några filer som publicerats efter ovan nämnda tidsfrist, och som används av endast av en liten skara eller publicerats av en tredje part, och som inte är tillgängliga. Vi för en förteckning över dessa filer och vi levererar samma uppgifter i tillgängligt format vid behov eller hänvisar till den organisation som producerat dem för att få uppgifterna i tillgängligt format därifrån. De versioner av de ovan nämnda filerna som ges ut av Pensionsskyddscentralen kommer i fortsättningen att publiceras i tillgängligt format.

Vi strävar efter att ta tillgängligheten i beaktande i de tjänster som är länkade till webbplatsen Etk.fi så långt som det är möjligt. Delvis är det här ändå endast möjligt vad gäller kommande upphandlingar.

Omfattas inte av lagstiftningen

På webbplatsen finns innehåll som har arkiverats före 23.9.2019: nyheter, pressmeddelanden, blogginlägg och enstaka filer som delvis också innehåller diagram eller infografik. En webbsida som arkiverats före 23.9.2019 eller dess arkiverade innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven.

På Pensionsskyddscentralens Youtube-kanal finns videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020. En del av det här videoinnehållet saknar textning och/eller syntolkning. Videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte i efterhand göras tillgängligt eller tas bort.

Andra tjänster

I de kanaler för sociala medier som Pensionsskyddscentralen använder producerar vi från och med 23.9.2020 så tillgängligt innehåll som är möjligt i kanalen i fråga.

Följande tjänster har sina egna tillgänglighetsutlåtanden: Pensionsskyddscentralens e-tjänster (eETK, inkl. A1-ansökan), Statistikdatabasen, Arbetspension.fi, Arbetspensionslagstiftningen och Författningstjänsten.

Respons och kontaktuppgifter

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist på vår webbplats eller behöver du för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven? Meddela oss om det. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Berätta om tillgänglighetsbrister med webbformuläret.

E-postadress för respons: saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Anmälan till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får från oss eller inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På myndighetens sida berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
 www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.