Arbetspensionssystemets funktion och lagstiftningen om den hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Finansinspektionen övervakar arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn. Finansministeriet ansvarar för den allmänna tillsynen av den offentliga sektorns pensionsanstalt Keva och tillsynen av statens pensionsfond. Finansinspektionen övervakar Kevas planering av finansieringsverksamheten  och placering av tillgångar.

Tillsynssystemet för arbetspensionsanstalterna består av försäkringsanstalternas administration, interna övervakningssystem och revision samt extern övervakning. Detsamma gäller för försäkringsverksamheten i övrigt.

Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetsgivarna pensionsförsäkrar sina anställda och företagarna sig själva. Arbetspensionsanstalterna övervakar också sina egna arbetsgivarkunder.

Försäkringsverksamhet kräver koncession. Arbetspensionsförsäkringsbolagens koncessioner beviljas av statsrådet. Pensionsstiftelserna och pensionskassorna ska ha stadgar som fastställts av Finansinspektionen, men det krävs ingen egentlig koncession.  Pensionsanstalter som grundats genom lag är däremot Keva, Statskontoret och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan.

Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond övervakas kyrkostyrelsen som är underställd  undervisnings- och kulturministeriet och kyrkomötet.

FPA:s förvaltning och verksamhet övervakas av fullmäktige som utsetts av riksdagen.

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsanstalterna

Tillsynen och inspektionen av arbetspensionsanstalterna ankommer på Finansinspektionen (FI), en finans- och försäkringstillsynsmyndighet som administrativt hör ihop med Finlands Bank. Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn gäller också de särskilda pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och placeringsverksamheten inom pensionsanstalterna för den offentliga sektorn.

FI utövar tillsyn och inspektion över att pensionsanstalterna följer lagen, god försäkringssed och lämpliga förfaranden i sin verksamhet.  Finansinspektionen övervakar i synnerhet utvecklingen av pensionsanstalternas ekonomi och solvens. FI fastställer också pensionsstiftelsernas och -kassornas stadgar och för register över pensionsstiftelser och pensionskassor samt register över försäkringsbolag som beviljats koncession.

Om FI upptäcker felaktigt förfarande kan FI ge pensionsanstalten en anmärkning, uppmana den att rätta till omständigheten inom utsatt tid eller förbjuda den att fortsätta med det felaktiga förfarandet.  Förbudet kan förenas med vite.  Statsrådet kan slutligen begränsa arbetspensionsbolagets koncession eller återkalla den.

Pensionsanstalten är skyldig att årligen till FI lämna in sitt bokslut, en berättelse över sin verksamhet och ställning enligt FI:s bestämmelser samt övriga behövliga uppgifter. FI har rätt att utföra inspektioner i pensionsanstaltens lokaler och delta i de möten där beslutanderätt utövas. FI har ändå inte rätt att delta i beslutsfattandet.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.