Företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift räknas som en procentsats av den arbetsinkomst som fastställts för företagaren. I tabellen nedan visas grundavgiftsprocenterna.

År 2024 Grundavgiftsprocent för företagare %, under 53 år och minst 63 år Grundavgiftsprocent för företagare %, 53–62 år
FöPL24,1025,60
LFöPL24,1025,60

Företagares FöPL-avgift

Företagare omfattas av den höjda arbetspensionsförsäkringsavgiften från början av kalenderåret efter det då företagaren fyllt 53 år till slutet av det kalenderår då hen fyller 63 år. Övriga företagare betalar arbetspensionsavgiften enligt den lägre procentsatsen i tabellen.

De avgifter som inflyter motsvarar sammanlagt uppskattningsvis ca 23,2 av företagarnas försäkrade arbetsinkomstsumma år 2024. Sammanlagt blir avgifterna lägre på grund av den rabatt på försäkringsavgifterna som nya företagare får.

Nya företagare som inleder en ny företagarverksamhetsperiod får en rabatt på 22 procent av försäkringsavgiften under de fyra första åren. En ny företagares försäkringsavgift är alltså ca 18,8 eller 20,0 procent av den försäkrade arbetsinkomsten.

Företagarna tar själva hand om sitt lagstadgade pensionsskydd genom att betala in en arbetspensionsförsäkringsavgift på basis av sin försäkrade arbetsinkomst till sin pensionsförsäkrare.

LFöPL-försäkrades avgift

LFöPL-arbetspensionsförsäkringsavgiften för LFöPL-försäkrade beräknas utifrån den försäkrades personliga LFöPL-arbetsinkomst. Procentsatsen är beroende av åldern och arbetsinkomstens storlek.

LFöPL 2024 Företagarens avgift %, under 53 år och minst 63 år Företagarens avgift %, 53–62 år
För arbetsinkomst upp till 31 565,03 euro 13,014013,8240
För arbetsinkomst på 31 565,03–49 602,26 euro höjs enligt en glidande skala höjs enligt en glidande skala
För den del av arbetsinkomsten som överstiger 49 602,26 euro 24,1025,60

Den genomsnittliga försäkringsavgiften för lantbruksföretagare är ungefär 14,0 procent år 2024. Stipendietagare försäkras också enligt LFöPL. Den genomsnittliga försäkringsavgiften för stipendietagare är ungefar 13,3 procent år 2024.

Lantbruksföretagarna tar själva hand om sitt lagstadgade pensionsskydd genom att betala arbetspensionsavgiften på basis av sin försäkrade arbetsinkomst till LPA.

Statens andel av företagarpensionerna

År 2024 står staten för ca 30 procent av de utbetalda pensioner som tillvuxit enligt lagen om pension för företagare, FöPL. Motsvarande statlig andel av utbetalda pensioner som tillvuxit enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, LFöPL, är uppskattningsvis 86 procent år 2024. Staten ersätter den andel av utbetalda pensioner enligt lagarna om pension för företagare som överstiger summan av pensionsavgifter som samlats in av företagarna under året i fråga.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.