Pensionsskyddets primära uppgift är att trygga försörjningen under tiden som pensionär. Under programperioden forskar vi i pensionsskyddets nivå och i pensionsslag och befolkningsgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet.

Tiden som pensionär är ett flera år eller t.o.m. årtionden långt livsskede med perioder som är olika ur ekonomiskt perspektiv. Under perioden utför vi longitudinella studier på individnivå av inkomstnivåförändringar bland pensionärer och upprepar en ekonomienkät bland pensionärsbefolkningen.

Hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt bedöms främst utgående ifrån inkomsterna. Pensionärernas ekonomi undersöks också ur konsumtionens och den subjektiva upplevelsens perspektiv.

Under programperioden undersöks kunskaperna om pensionsskyddet bland personer i arbetsför ålder och deras uppfattningar om hur pensionsskyddet räcker till och hur hållbart det är och om dess centrala principer.

Aktuellt

Pensionsbarometern: Arbetsrelaterad invandring är det populäraste sättet att stärka pensionsfinanserna – motstånd mot nedskärning av pensionerna

Drygt 60 procent av finländarna anser att arbetsrelaterad invandring är ett bra sätt, om finansieringen av pensionerna behöver stärkas. Det näst populäraste alternativet enligt den nya Pensionsbarometern är att höja pensionsavgifterna. Nedskärning av nuvarande och framtida pensioner är något som största delen av svararna motsätter sig.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:


I Norden bor de som fyllt 75 ofta ensamma, i Sydeuropa i flergenerationshushåll – stora skillnader i fattigdomsrisk

I Finland och Sverige är skillnaden i fattigdomsrisk mellan kvinnor och män efter fyllda 75 år stor, eftersom det finns tydligt fler ensamboende kvinnor än män. I Pensionsskyddscentralens forskningsartikel studeras skillnaderna i fattigdomsrisk i 14 EU-länder. Det är överraskande stora skillnader mellan nordliga och sydliga länder.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:


Inkomstnivån förändras jämförelsevis lite när man går i pension

Enligt en ny undersökning minskade inkomsterna för personer som gick i pension från arbete med en femtedel i genomsnitt. Låginkomsttagares, t.ex. arbetslösas, inkomster rentav ökade lite. Inkomstutvecklingen varierade dock betydligt mellan individerna. I undersökningen studerades personer som gått i pension år 2017 och utvecklingen av deras nettoinkomster åren 2013–2020. Undersökningen publicerades i Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2023.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:


Ju mer skulder, desto missnöjdare är pensionärer med sin ekonomi

Skulder, inkomster och hälsa har ett starkt samband med hur nöjda ålderspensionärer är med sin ekonomi. I Södra Finland är pensionärerna mindre nöjda med sin ekonomi än i Östra och Norra Finland, om man beaktar skillnaderna i inkomst och förmögenhet. Det framgår av en färsk forskningsartikel av Pensionsskyddscentralen (PSC).

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:


Pensionsbarometern: Två tredjedelar av finländarna litar på pensionssystemet

Finländarnas förtroende för pensionssystemet har hållits på en hög nivå, framgår det ur Pensionsskyddscentralens färska Pensionsbarometer-undersökning. Förtroendet har dock sjunkit något jämfört med tidigare år. Två tredjedelar av de svarande har förtroende för pensionssystemet och nästan lika många anser att pensionstillgångarna hanteras på ett pålitligt sätt.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230914125421

Pensionärernas inkomster i förhållande till den övriga befolkningen oförändrade – låga inkomster vanligast bland ensamboende

I Pensionsskyddscentralens (PSC) omfattande undersökning har pensionärernas ekonomi under åren 1995–2020 studerats bl.a. ur pensionernas, inkomsternas, förmögenhetens och den upplevda ekonomins perspektiv.

De pensionärer som har den bästa ekonomiska ställningen är 55–74-åringar som bor i ett hushåll med minst två personer. Klart lägre inkomster än genomsnittet har ensamboende, i synnerhet de som är yngre än 55 år.

Andelen låginkomsttagare bland pensionärerna i vissa befolkningsgrupper år 2020, när gränsen för låga inkomster är 60 % av hela befolkningens medianinkomst. Bland både hela befolkningen och pensionärerna utgör låginkomsttagarna 13 %. Bland pensionerade män är 11 % låginkomsttagare, bland kvinnor 15 %. Bland pensionärerna i åldern 18–54 år är 27 % låginkomsttagare, bland 55–64 åringarna 13 %, bland 65–74-åringarna 10 %, 75–84-åringarna 13 % och bland dem som är äldre än 84 år 24 %. Bland ensamboende pensionärer är 30 % låginkomsttagare och bland dem som bor i minst två personers hushåll 3 %.
Läs mer på Etk.fi:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.