Grå ekonomi innebär vanligtvis att lagstadgade avgifter och skyldigheter, såsom arbetspensionsförsäkringen, försummas i företagsverksamheten. Försummelse av arbetsgivarskyldigheter beror ofta på bristande kännedom, misstag eller vårdslöshet. När orsaken till försummelsen är uppsåtligt undvikande av skyldigheter kring lönebetalningen, betonas betydelsen av samarbetet mellan myndigheter.  

PSC samarbetar med andra myndigheter för att bekämpa grå ekonomi. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet innehåller samlad aktuell information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen upprätthålls gemensamt av de centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi.  

På andra webbplatser: Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet

Operativt myndighetssamarbete

PSC får övervakningsimpulser från andra myndigheter. Till exempel skatteförvaltningen och ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket meddelar om misstänkta försummelser av pensionsförsäkring till PSC. PSC samarbetar med polisen vid utredning av arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri.    

PSC utför tillsammans med Skatteförvaltningen och regionförvaltningsverket gemensamma granskningar till byggnadsarbetsplatser. Under ett inspektionsbesök utreds att förpliktelserna i beställaransvarslagen, arbetarskyddslagen och utlänningslagen följs, riktigheten av arbetspensionsförsäkringen samt att skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande uppfylls. I de gemensamma tillsynsobjekten uppdagas vanligtvis i genomsnitt fler iakttagelser för varje myndighet.  

PSC samarbetar även runt s.k. särskilda objekt inom tillsynen. Sådana särskilda objekt är till sin omfattning eller till sin betydelse stora byggnadsobjekt, som till exempel kärnkraftsbyggen. PSC övervakar att de arbetsgivare som är verksamma på byggnadsarbetsplatser ordnat pensionsförsäkringen på rätt sätt. I övervakningen av stora byggnadsarbetsplatser drar man nytta av bl.a. arbetstagaruppgifter som Skatteförvaltningen får i samband med anmälningsskyldigheten vid byggnadsarbete. Syftet med ett synligt samarbete är att förebygga fenomen relaterade till grå ekonomi.    

Bekämpning av svartarbete på EU-nivå  

Europeiska kommissionen stöder bekämpningen av grå ekonomi genom det europeiska forumet mot svartarbete som startades våren 2016. I situationer som sträcker sig över medlemsstaternas gränser är det en utmaning för myndigheterna att ingripa. Tyngdpunkten i forumets arbete ligger på att:  

  • främja gränsöverskridande myndighetssamarbete 
  • förbättra kunskapsbasen och kompetensen och  
  • lära av andra länders bästa praxis.  

EU-forumets arbete i praktiken  

I praktiken har bekämpningen av svartarbete inneburit bl.a. att EU-forumet låtit göra undersökningar, skapat verktyg och tagit fram inlärningsmaterial som stöd för medlemsstaternas bekämpningsarbete. Forumet har också ordnat seminarier och myndighetsbesök till andra medlemsstater. Till exempel har övervakningsavdelningens inspektörer besökt Belgien och bekantat sig med socialförsäkringsmyndigheternas granskningsarbete där.    

Nationellt samarbetsnätverk  

I Finland skapade Arbets- och näringsministeriet i augusti 2016 ett nationellt samarbetsnätverk för myndigheterna för att stötta forumets arbete. Nätverkets viktiga uppgift är att dela ut information om samarbetet mot svartarbete, tillsynsmetoder, nya fenomen och bästa praxis till olika aktörer. PSC är med i nätverkets arbete.  

På andra webbplatser: European Platform tackling undeclared work

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.