Företagarens försäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. Företagare ansvarar själva för att ordna med sin pensionsförsäkring och försäkra sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Försäkringen är obligatorisk, om företagaren uppfyller villkoren för att omfattas av pensionslagen. Försäkringen ska tecknas inom sex månader från att företagsverksamheten har börjat. Företagaren kan teckna en pensionsförsäkring antingen i ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller i en pensionskassa, om det finns en sådan inom företagarens bransch.

Som företagare betraktas personer som arbetar men inte utför arbetet in ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Övriga förutsättningar för att omfattas av lagen:

  • företagaren är 18–67 år gammal (den övre åldersgränsen för försäkringen är 68 år för dem som är födda år 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda åren 1958-61 och 70 för dem som är yngre)
  • företagsverksamheten har fortgått i fyra månader
  • arbetsinkomsten uppskattas till minst 9 010,28 euro om året (2024).

Enligt FöPL försäkras bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Enligt FöPL försäkras också personer som arbetar i ledande ställning i aktiebolag och som ensamma äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än hälften av bolaget eller det röstetal som aktierna medför.

FöPL-företagarna utgjorde 31.12.2021 knappt nio procent (214 000) av de arbetspensionsförsäkrade.

Företagarens arbetsinsats inverkar på arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för försäkringen. Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats. Pensionsbeloppet och försäkringsavgiften beräknas på basis av arbetsinkomsten.

Enligt lagen ska FöPL-arbetsinkomsten motsvara en sådan lön som borde betalas om företagarens arbete i stället för företagaren utfördes av en annan lika yrkeskunnig person eller som i genomsnitt motsvarar den ersättning som betalas för arbetet i fråga. Pensionsanstaltens beräkningstjänst för rekommenderad arbetsinkomst ger företagaren en rekommendation om arbetsinkomst för att säkra att företagarens FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå.

Företagaren kan dock inte låta fastställa en högre arbetsinkomst än 204 625,00 euro (år 2024). Pensionsskyddscentralen gör upp anvisningar om arbetsinkomst och ger rekommendationer om minimibelopp för FöPL-arbetsinkomst inom olika branscher.

Pensionsanstalten fastställer på företagarens ansökan FöPL-arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionen och försäkringsavgiften. Om företagarens arbetsinsats förändras, ska företagaren avtala om en ny arbetsinkomst med sin pensionsanstalt. Den nya arbetsinkomsten gäller efter ändringen.

Den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarens pensionsförsäkring påverkar också företagarens övriga sociala trygghet. Arbetslöshetsdagpenningen, sjukdagpenningen och föräldradagpenningen beräknas utifrån sökandens FöPL-arbetsinkomst. För att företagaren ska kunna få deltidspension måste FöPL-arbetsinkomsten uppgå till ett visst belopp.

På andra webbplatset:

Företagaren bekostar sin pension huvudsakligen själv

En företagare bekostar själv sin pension genom att betala FöPL-försäkringsavgifter, som bestäms enligt den genomsnittliga ArPL-avgiften. År 2023 är försäkringsavgiften för företagare som inte fyllt 53 år och dem som är i åldern 63–67 år 24,1 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För företagare i åldern 53–62 år är den 25,6 procent. Försäkringsavgiften är helt avdragsgill i beskattningen.

Företagare som för första gången inleder företagsverksamhet får 22 procents rabatt på försäkringsavgiften.

Rabatten är oberoende av företagarens ålder och den beviljas för företagsverksamhetens 48 första månader. Om den första företagarperioden varar en kortare tid än 48 månader, kan rabatten för den resterande rabattiden gälla ännu in på en andra företagarperiod.

Staten bekostar en del av företagarnas pensioner. I företagarnas pensionssystem har det inte uppkommit några fonder, utan företagarnas pensioner finansieras genom ett fördelningssystem.

Företagarnas arbetspensionsavgifter, efter avdrag för omkostnader, används till att täcka pensionsutgiften under samma år, och staten bekostar den del som saknas. År 2022 var statens andel 30 procent av företagarpensionsutgiften.

Läs mer på Etk.fi:

Försäkringsavgiften påverkar pensionsbeloppet

FöPL-försäkringsavgiften är flexibel. Det betyder att företagaren kan välja att tillfälligt betala en större eller en mindre försäkringsavgift än den fastställda. Företagaren kan förbättra sitt pensionsskydd och höja försäkringsavgiften med 10–100 procent utan att FöPL-arbetsinkomsten behöver höjas permanent.

I sämre tider kan avgiften sänkas med 10–20 procent.  Trots att den fastställda arbetsinkomsten inte ändras, tillväxer pensionen utgående från en sådan arbetsinkomst som motsvarar de inbetalda försäkringsavgifterna.

Företagaren tjänar alltid in pension på basis av de inbetalda FöPL-försäkringsavgifterna. Om företagaren har försummat att betala avgifter och de har preskriberats, minskar företagarens FöPL-pension.

Om företagaren har lämnat FöPL-avgifter obetalda för något år, minskas arbetsinkomsten för detta år i proportion till de obetalda avgifterna. Om FöPL-avgifterna för ett år är helt obetalda, är arbetsinkomsten för detta år noll euro när pensionen räknas ut.

Pensionsskyddscentralen övervakar

Pensionsskyddscentralen övervakar att företagarna tecknar en arbetspensionsförsäkring. Om en företagare inte har tecknat en försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen honom eller henne att göra det inom en skälig tid. Om företagaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en FöPL-försäkring för företagaren på företagarens bekostnad i ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Företagaren kan själv teckna en försäkring retroaktivt för det innevarande året och de tre föregående åren. Pensionsskyddet för tiden före det kan inte kompletteras i efterskott.

Läs mer på Etk.fi:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.