Om det inte finns någon överenskommelse om social trygghet mellan länderna (som t.ex. mellan Finland och Thailand), tillämpas den nationella lagstiftningen i båda länderna på personen.

Då finns det ingenting som hindrar att avgifter tas ut i båda länderna och alla begräsningar av rätten till social trygghet är i kraft i båda länderna. Följden är ofta att man åtminstone delvis måste betala dubbla avgifter, medan rätten till förmåner ändå kan vara bristfällig. Ofta finns det också begränsningar för utbetalning av förmåner till det andra landet.

Under rubrikerna nedan hittar du närmare information, om du ska börja arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon bilateral överenskommelse om social trygghet.

Om din finländska arbetsgivare sänder dig för att arbeta i något land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Thailand), ska arbetsgivaren försäkra dig enligt arbetspensionslagarna i Finland utan tidsgräns. Eftersom det inte finns någon överenskommelse, kan arbetslandet också ta ut försäkringsavgifter.

Om en finländsk arbetsgivare har anställt dig på ort och ställe för att arbeta i ett annat land, är arbetsgivaren inte skyldig att försäkra dig i Finland, även om du är finsk medborgare.

Den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen gäller dig inte heller i det fall att du arbetar som anställd på ett finländskt bolags utländska dotter-, syster- eller moderbolag i ett icke-avtalsland.

I ovan nämnda fall kan det finländska bolaget dock frivilligt arbetspensionsförsäkra dig i Finland.

Om du arbetar i ett icke-avtalsland, utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att du omfattas av socialförsäkringen i Finland. Däremot ska du ta kontakt med FPA.

Om du ska arbeta som företagare i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. i Thailand), kan du hålla FöPL-avtalet i kraft endast om utlandsarbetet fortgår en kortare tid än ett år och du har för avsikt att sedan återvända till Finland. Du ska avsluta FöPL-försäkringen redan vid utresan, om du vet att du kommer att arbeta utomlands längre än ett år.

Folkpensionsanstalten avgör din rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner medan du arbetar i ett icke-avtalsland.

Om du ska arbeta i egenskap av stipendietagare i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. i Thailand), ska du kontakta LPA om LFöPL-försäkringen. Pensionsskyddscentralen utfärdar inte intyg om att stipendietagaren omfattas av socialförsäkringen i Finland i dessa fall.

Folkpensionsanstalten avgör stipendietagarens rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner.

På andra webbplatser:

Keva ger råd om hur offentligt anställda ska försäkras i  fråga om länder med vilka Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet, t.ex. Thailand.

På andra webbplatser:

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.