Från folkförsäkringssystemet (Folketrygden) betalas bosättningsbaserade grundpensioner och inkomstrelaterade tilläggspensioner. Båda pensionerna betalas som ålderspensioner, invalidpensioner och familjepensioner.

I Norge finns dessutom många yrkes-, bransch- och arbetsgivarspecifika tilläggspensionssystem (tjenestepensionsordninger). Av dessa omfattas bara de statsanställda sjukskötarnas, fiskarnas och sjömännens pensionssystem av EU:s koordination av social trygghet.

Norges senaste pensionsreform trädde i huvuddel i kraft 1.1.2011. Enligt de nya reglerna tjänas ålderspensionen in avgiftsbaserat. Pensionerna blev flexibla och vid uträkningen av pensionen tog man i bruk en mekanism som liknar Finlands livslängdskoefficient.

I slutskedet av pensionsreformen reformerades invalidpensionssystemet, som trädde i kraft år 2015.

I Norge beviljas ålders-, invalid- och familjepension. För att en person ska kunna få pension från Norge ska han eller hon ha omfattats minst tre år av den sociala tryggheten i Norge som bosatt eller arbetande där.

För finansieringen av pensionerna ansvarar de försäkrade, arbetsgivarna och staten. Försäkringsavgifterna betalas direkt i samband med beskattningen till skattemyndigheten.

Med socialförsäkringsavgiften finansieras utöver folkförsäkringens grund- och tilläggspensioner också andra förmåner som betalas ur folkförsäkringen (förutom barnbidrag och några enstaka förmåner).

Läs mer:

På andra webplatser: