Centrala organ på EU-nivå med tanke på det pensionspolitiska samarbetet är kommittén för socialt skydd (SPC) och kommittén för ekonomisk politik (EPC). Sysselsättningspolitiska ärenden behandlas i sysselsättningskommittén (EMCO). Dessa kommittéer har två representanter för varje medlemsland och kommissionen. Medlemsländernas representanter är tjänstemän vid de behöriga ministerierna. Kommittéerna har tillsatts av rådet och har en rådgivande karaktär.

Kommittéerna bereder ärenden som gäller gemensamma ekonomisk-politiska, sysselsättningspolitiska och socialpolitiska mål antingen på uppdrag av rådet eller kommissionen eller på eget initiativ. SPC gör upp bl.a. utredningar och utlåtanden om pensionsskyddets tillräcklighet. EPC gör i sin tur utredningar över bl.a. pensionssystemens ekonomiska hållbarhet.

Kommittéerna har tillsatt permanenta och tillfälliga underarbetsgrupper för särskilda uppgifter.

SPC:s permanenta underarbetsgrupp Indicators’ Sub-Group (ISG) bereder och utvecklar indikatorer som mäter bl.a. pensionsskyddets tillräcklighet med vilka man utvärderar om målen i fråga om reform av pensionssystem har nåtts. SPC:s permanenta underarbetsgrupp Indicators’ Sub-Group (ISG) bereder och utvecklar indikatorer som mäter bl.a. pensionsskyddets tillräcklighet med vilka man utvärderar om målen i fråga om reform av pensionssystem har nåtts. Working Group on Pension Adequacy (WGPA) utarbetar vart tredje år en rapport (Pension Adequacy Report, PAR) som utvärderar pensionernas tillräcklighet. Den senaste utkom i juni 2024. Gruppen utses specifikt för varje rapport.  

EPC har en underarbetsgrupp som är viktig med tanke på pensionerna, Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG). AWG utarbetar med några års mellanrum en uppskattning av ökningen av medlemsstaternas offentliga utgifter till följd av befolkningens åldrande. Den nyaste uppskattningen blev färdig i maj 2024.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.