Pensionspengarna för offentligt anställda förvaltas av fem pensionsanstalter: Keva, Statens Pensionsfond, Kyrkans Centralfond, Folkpensionsanstaltens pensionsansvarsfond och Finlands Banks pensionsanstalt. Pensionstillgångarna inom den offentliga sektorn uppgick till 88 miljarder euro i slutet av år 2022.

I slutet av år 2022 var värdet på Kevas placeringstillgångar 62 miljarder euro och Statens Pensionsfond placeringar 22 miljarder euro. Kommunernas pensionsförsäkring är den andra av de största och Statens Pensionsfond den fjärde största arbetspensionsplaceraren. I det kommunala pensionssystemet inleddes fonderingen 1988 och i statens pensionssystem år 1990. Ända till år 2000 placerade Statens Pensionsfond enbart i statsobligationer.

Av den offentliga sektorns pensionsfonder utgörs över 50 procent av placeringar i aktier och värdepapper av aktietyp. Över 80 procent av placeringar är i utlandet. Det är 10 procent mera än inom den privata sektorn . Den högre andelen utländska placeringar inom den offentliga sektorn förklaras av skillnaden i fonderingens karaktär. Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn verkar utan konkurrens inom sitt eget område. Fonderna är i huvudsak buffertfonder med tanke på proportionen mellan pensionsutgifterna och lönesumman.

Med de insamlade tillgångarna vill t.ex. Keva hålla arbetspensionsavgiften stabilt på den nuvarande nivån. Utökningen och upplösningen av fonder bestäms enligt detta mål. Statens Pensionsfond eftersträvar 25 procents fonderingsgrad på lång sikt. Tills vidare finansieras ca 40 procent av arbetspensionsutgiften enligt lagen om statens pensioner av Statens Pensionsfond.

Inom den offentliga sektorn definieras endast löntagarens intjänade pensionsrätt, men inte någon fonderad del eller pensionsansvar som ska täckas. Placeringsverksamheten grundar sig på en sådan allokering av placeringarna som förvaltningsorganen satt som mål. Den kan avvika från målet inom vissa ramar på basis av ränteutsikterna eller aktiekursutvecklingen.

På andra webbplatser:

Placeringsavkastningen

Med sin placeringsverksamhet vill Keva stödja en förutsebar och stabil nivå på pensionsavgiften långt in i framtiden. Statens Pensionsfond sätter årligen upp sina mål och bidrar med sin placeringsverksamhet till att trygga finansieringen av framtida pensioner.

Hur avkastningen på arbetspensionsplaceringarna bildas och hur stor den procentuella avkastningen har varit beskrivs närmare på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplast.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.