MoveS-nätverket – Free Movement and Social Security Coordination

MoveS är ett nätverk som består av juridiska experter från alla EU-och EES-länder. Nätverket fungerar som juridiskt stöd för Europeiska kommissionen i frågor som gäller arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen. Experterna inom nätverket utarbetar rapporter och olika analyser vid behov. De finländska experterna i nätverket är för närvarande Jaana Rissanen från Pensionsskyddscentralen och Anna-Kaisa Tuovinen på FPA.

Syftet med MoveS är också att öka kunskaperna om arbetstagarnas fria rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen i Europa hos experterna i medlemsländerna. För att uppnå detta ordnar nätverket seminarier, delar med sig av information bl.a. i form av rapporter och främjar nätverkande på olika håll.

Årligen ordnas ca 10 seminarier på olika håll i Europa. Seminarierna är i första hand avsedda för experter på olika områden som i sitt arbete behöver aktuell information om arbetstagarnas rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen.

På andra webbplatser: 

European Platform tackling undeclared work (UDW Platform)

Europeiska kommissionen stöder bekämpningen av grå ekonomi genom det europeiska forumet mot svartarbete som startades våren 2016 (European Platform tackling undeclared work, UDW Platform). I situationer som sträcker sig över medlemsstaternas gränser är det en utmaning för myndigheterna att ingripa. Tyngdpunkten i forumets arbete ligger på att:  

  • främja gränsöverskridande myndighetssamarbete  
  • förbättra kunskapsbasen och kompetensen och  
  • lära av andra länders bästa praxis.  

Bekämpningen av svartarbete utförs av flera myndigheter. Centrala aktörer är skatte-, arbetarskydds- och socialförsäkringsmyndigheterna samt polis, gränsbevakning och arbetsmarknadsparterna.  

EU-forumets arbete i praktiken  

I praktiken har bekämpningen av svartarbete inneburit bl.a. att EU-forumet låtit göra undersökningar, skapat verktyg och tagit fram inlärningsmaterial som stöd för medlemsstaternas bekämpningsarbete. Forumet har också ordnat seminarier och myndighetsbesök till andra medlemsstater.     

Nationellt samarbetsnätverk  

I Finland skapade arbets- och näringsministeriet i augusti 2016 ett nationellt samarbetsnätverk för myndigheterna för att främja forumets arbete. Nätverkets viktiga uppgift är att dela ut information om samarbetet mot svartarbete, tillsynsmetoder, nya fenomen och bästa praxis till olika aktörer. Pensionsskyddscentralen är med i nätverkets arbete.  

På andra webbplatser: 

European Social Insurance Platform ESIP  

ESIP grundades år 1996 och är de europeiska socialförsäkringsorganisationernas sammanslutning och intressebevakare med syftet att bibehålla den sociala trygghetens viktiga ställning i Europa, förstärka socialförsäkringssystemen som grundar sig på solidaritet samt att upprätthålla den högklassiga europeiska sociala tryggheten.   

Över 50 socialförsäkringsorganisationer från 17 EU-medlemsländer samt Schweiz finns representerade i ESIP. Av socialförsäkringens områden omfattar ESIP familjeförmåner, sjukförsäkring, pensionsförsäkring, förmåner vid arbetsoförmåga och rehabilitering samt arbetslöshetsförsäkringen.   

ESIP:s uppgifter är att:   

  • erbjuda nationella socialförsäkringsanstalter en plattform för internationell diskussion samt möjlighet att dela med sig av bra praxis   
  • fungera som ett strategiskt nätverk vars gemensamma ställningstagande inverkar på det europeiska beslutsfattandet  och
  • verka som ett konsultationsforum för de EU-institutioner och andra multinationella organ som är verksamma inom social trygghet.     

På andra webbplatser: 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.