Vid internationella jämförelser av den faktiska pensionsåldern utgår man ofta från den ålder då folk lämnar arbetsmarknaden.

Pensioneringsåldern och åldern för utträde ur arbetslivet är olika saker, även om de i internationella jämförelser ibland likställs med varandra. Det är möjligt att sluta arbeta utan att få pension och eller att fortsätta arbeta fast man får pension.

Åldern för utträde ur arbetslivet och sysselsättningsgraden är viktiga indikatorer för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. De används också allmänt som indikatorer för (EU:s) pensionspolitik, även om de inte direkt mäter pensioneringsålder. Eurostat och OECD producerar den jämförande statistiken i fråga.

I Finland var snittåldern för utträde i arbetslivet 61,7 år 2009 enligt Eurostats mått för utträde ur arbetslivet (average exit age from the labour force). Finland placerar sig på  medelnivån inom EU. I de andra nordiska länderna förutom Danmark lämnar folk arbetslivet senare.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Sysselsättningsgraden bland 55-64-åringar i Europa

Sysselsättningsgraden beskriver de sysselsattas procentuella andel av befolkningen. I figurerna framställs separat de 55–64-åriga sysselsatta kvinnornas och männens procentuella andel av befolkningen i samma ålder i olika europeiska länder och medeltalet i EU28-länderna. Källan är Eurostats statistikdatabas, där sysselsättningsgraderna har samlats från arbetskraftsundersökningar i olika länder.

I Finland är förvärvsarbete bland kvinnor allmännare än i många andra europeiska länder. Även 55–64-åriga kvinnors sysselsättningsgrad (63,4 %) är betydligt högre i Finland än EU28-ländernas medeltal (50,8 %), liksom i de övriga nordiska länderna. Dessutom är äldre kvinnors sysselsättningsgrad i Finland bättre än männens, vilket är exceptionellt i hela Europa.

Under de senaste tio åren har förändringen i 55–64-åriga kvinnors deltagande i arbetslivet varit snabbare än bland männen i flera europeiska länder. I vissa länder förvärvsarbetade mindre än en tredjedel av kvinnorna i den här åldern år 2008. Förändringen i kvinnornas sysselsättningsgrad var 14,1 procentenheter i genomsnitt i EU28-länderna och 7,6 procentenheter i Finland under tidsperioden i fråga.

Sysselsättningsgraden bland män i samma ålder i Finland var däremot ett par procentenheter lägre än i EU28-länderna i genomsnitt (61,7 %) år 2017.Under perioden 2008–2017 steg sysselsättningsgraden bland äldre män i Finland med 4,6 procentenheter, medan motsvarande förändring i det övriga Europa var 8,9 procentenheter i genomsnitt.

Mest förbättrades sysselsättningen bland personer i åldern 55–64 år i Tyskland och Italien. Mest försvagades den i Grekland. I de nordiska länderna var sysselsättningsgraderna bland äldre högst i Island, Sverige och Norge.

På andra webbplatser: 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.