På Pensionsskyddscentralen görs mycket kalkyler och prognoser om pensionssystemets framtid. De långsiktiga kalkylerna sträcker sig 60–70 år framåt och publiceras i rapporter med 2–3 års mellanrum.

Den nyaste rapporten ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2022” publicerades 13.10.2022.

I kalkylerna studeras de lagstadgade pensionerna, dvs. arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen samt pensioner som betalas enligt lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (pensioner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker). Frivilliga pensionsordningar ingår inte i kalkylerna.

Kalkylerna visar hur pensionsutgifterna, förmånernas nivå och finansieringen utvecklas, om antagandena om befolkningen och ekonomin håller streck och lagstiftningen hålls oförändrad.

Med hjälp av kalkylerna uppskattas också verkningarna av ändringar av pensionssystemet.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.