Ersättning för inkomstbortfall enligt arbetsolycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen (s.k. LITA-ersättningar) är primära ersättningar i förhållande till arbetspensionssystemet. Om sådana ersättningar betalas till den försäkrade, dras ersättningens belopp av från arbets- eller folkpensionen. Eftersom LITA-ersättningarna grundar sig på inkomstbortfall, är de ofta högre än förmånerna enligt arbetspensionssystemet. I de flesta fall återstår det därför ingen arbets- eller folkpension att betala utöver LITA-ersättningen.

Ersättningar enligt LITA-försäkringarna grundar sig på inkomstbortfall

Fast ersättningen enligt alla LITA-försäkringar grundar sig på inkomstbortfall, finns det skillnad mellan lagarna. Enligt trafikförsäkringslagen grundar sig ersättningen alltid på direkt inkomstbortfall. Avsikten är då att ersätta inkomstbortfallet fullt ut och ersättningens belopp beräknas utgående från förlorad potentiell inkomst. Försäkringsbolaget eftersträvar att beräkna hur mycket den skadade skulle ha förtjänat om skadan inte hade inträffat. Vid långvarigare arbetsoförmåga beaktas också eventuell karriärsutveckling.

Ersättningar enligt försäkringen för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar och försäkringen för militärolycksfall beräknas mera schablonmässigt utgående från tidigare inkomster så att man studerar inkomsterna under de föregående åren och bildar en s.k. årsarbetsinkomst utgående från dem. Ersättningen grundar sig antingen på personens inkomster året innan eller medelinkomst under de föregående tre åren. Avsikten är att hitta personens stabiliserade inkomstnivå. En ersättning som fortgår mer än ett år (omvandlas till pension) minskar till 85 procent av den kalkylerade årsarbetsinkomsten.

Pensioner enligt LITA-försäkringar börjar i regel betalas ett år efter skadefallet

I regel börjar pension enligt LITA-försäkringar betalas ett år efter skadefallet och pensionen kan också betalas på viss tid. Trafikförsäkringen skiljer sig från olycksfallsförsäkringen i och med att ersättning för inkomstbortfall inte automatiskt ändras till pension efter en viss tid. Enligt trafikförsäkringen börjar pension ofta utbetals först när det är säkert att personen förblir arbetsoförmögen, och pensioner som ska utbetalas ska separat godkännas av trafikskadenämnden.

Ersättning för patientskador

Patientskador ersätts enligt patientförsäkringslagen. Om arbetspensionssystemet betalar en invalidpension på grund av en patientskada, betalar den som ska betala ersättning ur patientförsäkringen kostnader för pensionen till arbetspensionssystemet tills den försäkrade uppnår pensionsåldern. Mellan år 2017-2020 var ersättning ur patientförsäkringen primär i förhållande till arbetspensionen på samma sätt som övriga LITA-ersättningar.

Årliga ersättningsbelopp

Pensionsersättningar enligt LITA-försäkringar betalas årligen sammanlagt för ca 427 miljoner euro. År 2021 betalades det pensionsersättningar enligt försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för ca 279 miljoner euro och enligt trafikförsäkringen för ca 136 miljoner euro. Invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna betalades år 2021 för ca 2,4 miljarder euro.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.