Pensionsskyddet

Arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen tryggar försörjningen i ålderdomen, vid arbetsoförmåga och efter en familjeförsörjares död. Arbetspensionens mål är att trygga att de som blir pensionerade i rimlig utsträckning kan bibehålla sin konsumtionsnivå. Arbetspensionen tillväxer av anställningar och företagarverksamhet, som försäkras inom arbetspensionssystemet. Folkpensionen och garantipensionen tryggar en minimiinkomst. Folkpensionen och garantipensionen förutsätter bosättning i Finland.

Arbetspensionssystemet bildar en betydande del av pensionsskyddet. I slutet av år 2019 betalades endast arbetspension till 62 procent av de egenpensionstagare som bodde i Finland.  Pension från både folkpensions- och arbetspensionssystemet betalades till 32 procent och enbart folkpension till sex procent av pensionstagarna.  I slutet av år 2019 fanns det sammanlagt 1 576 000 egenpensionstagare som var bosatta i Finland.

Totalpensionen år 2023

Hur stor nettopensionen blir beror på hur arbetspensionen, folkpensionsförmånerna och beskattningen bestäms. I översikten studeras hur de delar som påverkar den totala pensionen bestäms år 2023.

Totalpensionen 2023 (Julkari)

Din pension

– Beräkna din pension
– Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag
– Ta reda på din pensionsålder
– Sök pension

Gå till Arbetspension.fi

Medelpensionen

År 2021 var den genomsnittliga totalpensionen bland alla pensionstagare 1 698 euro i månaden. Här ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Medelpension

Arbetspensionsförmånerna

Arbetspensionens syfte är att trygga en rimlig konsumtionsnivå. Arbetspensionen bestäms enligt årsinkomsten och intjäningsprocenten. Arbetstagare tjänar in arbetspension med 1,5 procent av alla arbetsinkomster från 17 års ålder till den övre åldersgränsen för försäk-ringsskyldigheten.

Arbetspensionsförmånerna

Pensionstagarnas inkomstnivå

Undersökningar visar att pensionärernas ekonomi har förbättrats enligt de flesta centrala inkomstmått under de senaste 20 åren. Pensionärernas ställning i förhållande till lönta-garna har hållits oförändrad. Låga inkomster är vanligast bland sjukpensionärer, ensam-boende och de äldsta kvinnorna.

Pensionstagarnas inkomster