EU-förordningarna om social trygghet bildar ett system för samordning av de sociala trygghetssystemen i olika medlemsländer. En överenskommelse om social trygghet är däremot ett fördrag mellan stater.

Med överenskommelserna och EU-förordningarna eftersträvas att en person ska omfattas av lagstiftningen i endast ett land i sänder.

Enligt överenskommelserna om social trygghet och EU-förordningen om social trygghet fastställs det

 • vilken stats lagstiftning som ska tillämpas på en person som rör sig mellan länderna och
 • vilka rättigheter till social trygghet personer har när de rör sig mellan länderna.

Målet är att

 • trygga en fortsatt social trygghet för personer som rör sig från ett land till ett annat
 • förebygga situationer där en person är dubbelt berättigad till förmåner och betalar dubbla socialförsäkringsavgifter och
 • undanröja begränsningar av rätten till social trygghet.

Nivån på den sociala tryggheten och förmånerna bestäms alltid enligt den nationella lagstiftningen i respektive land.

En central princip i överenskommelserna och EU-förordningen är att personer behandlas lika. Utgångspunkten är att medborgare i den andra avtalsslutande staten garanteras samma rättigheter och åläggs samma skyldigheter som medborgare i den egna staten.

Huvudregel om försäkringen

Huvudregeln i såväl EU-förordningen om social trygghet som i överenskommelserna om social trygghet är att den som arbetar utomlands omfattas av socialförsäkringen i det land där han eller hon arbetar. Socialförsäkringsavgifterna betalas till arbetslandet och personens rätt till socialförsäkringsförmåner (t.ex. pension) bestäms enligt lagarna i arbetslandet.

Man behöver inte meddela till Pensionsskyddscentralen om att man övergår till socialförsäkringen i arbetslandet. Däremot ska man meddela det till Folkpensionsanstalten.

Arbete utomlands

Hur socialförsäkringen för en person som arbetar utomlands ordnas beror på om det är fråga om

 • ett EU-land
 • ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (avtalsland)
 • ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (icke-avtalsland).

Även om personen är finsk medborgare, har en finsk arbetsgivare eller betalar skatt till Finland innebär det inte automatiskt att personen också omfattas av socialförsäkringen i Finland under sitt arbete utomlands.

En utsänd arbetstagare, egenföretagare eller stipendietagare, som jämställs med egenföretagare, som tillfälligt arbetar utomlands kan dock fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland under utlandsarbetet. Den som arbetar på distans kan också jämställas med en utsänd arbetstagare. Pensionsskyddscentralen kan utfärda ett intyg om att personen omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han eller hon arbetar i ett EU-/EES- eller avtalsland eller Schweiz.

Närmare information som gäller offentligt anställda, sjöfarare och flygpersonal finns på sidorna Arbete i ett EU-land, Arbete i ett avtalsland och Arbete i ett icke-avtalsland.

Som utsänd arbetstagare kan betraktas personer som

 • har sänts utomlands av en finsk arbetsgivare
 • omfattas av socialförsäkringen i Finland vid utresan
 • arbetar tillfälligt utomlands.

Som utsänd företagare kan betraktas personer som

 • normalt bedriver företagsverksamhet i Finland
 • utomlands bedriver likadan företagsverksamhet som i Finland
 • har bedrivit företagsverksamhet i Finland före utresan (i praktiken ska företagaren ha haft en FöPL-försäkring i kraft minst 4 månader före utresan).

Den som tillfälligt arbetar utomlands på ett stipendium kan omfattas av socialförsäkringen i Finland, om

 • stipendiet har beviljats i Finland
 • stipendietagaren har omfattats av socialförsäkringen i Finland omedelbart före utresan
 • stipendietagaren har tecknat en LFöPL-försäkring för den tid då han eller hon ska arbeta utomlands.

En arbetstagare eller företagare som arbetar på distans utomlands omfattas av den sociala tryggheten i det land där distansarbetet utförs.

Arbetsgivaren kan ändå ansöka om ett A1-intyg om rätten till finländsk social trygghet, om det finns en överenskommelse om att distansarbetet ska ske utomlands. Företagare ansöker själva om intyget.

Om personer som arbetar i olika nordiska länder används ofta termen gränsarbetare. En gränsarbetare arbetar som anställd eller egenföretagare i ett EU-land, men bor i ett annat EU-land.

Gränsarbetaren och hans eller hennes arbetsgivare betalar socialförsäkringsavgifter i endast ett land. Gränsarbetare som bor i Finland kan ändå ha rätt till vissa förmåner som betalas av FPA. Närmare upplysningar om socialförsäkringsförmåner ges av FPA.

På andra webbplatser:

Internationella organisationer har ofta sina egna pensionssystem, som t.ex. FN och dess specialorganisationer. Arbetsgivaren kan ge mera information om dem.

Inom EU:s institutioner arbetar bl.a. tjänstemän, anställda i avtalsförhållande, tillfällig personal, personal som anställts på ort och ställe, specialmedarbetare och forskare. Den som arbetar inom EU ska helst vända sig till sin arbetsgivare för att få reda på sin rätt till pension och annan social trygghet.

Vissa tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna omfattas av EU:s eget pensionssystem.

Det finns särskilda bestämmelser om personer som samtidigt arbetar i flera EU-/EES-länder eller ett sådant och Schweiz. Mer om dem på sidan Arbete i ett EU-land.

Vem kan betraktas som utsänd?

Under rubrikerna nedan finns närmare information om vem som kan betraktas som utsänd i den bemärkelsen att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.