ArPL-pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan kompletterar årligen utjämningsavsättningen med beräkningsräntan.

Beräkningsräntan är 18 procent av ArPL-pensionsanstalternas och Sjömanspensionskassans genomsnittliga solvens, beräknad med vissa begränsningar och viktad med pensionsansvaren.

Pensionsskyddscentralen räknar två gånger per år ut beräkningsräntan på basis av pensionsanstalternas inlämnade solvensuppgifter.

Beräkningsräntorna publiceras som tidsserie i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagstiftningen.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.