Arbetspensionerna finansieras med pensionsavgifter som tas ut av arbetsgivare, arbetstagare och företagare och dessutom med Sysselsättningsfondens inbetalningar till arbetspensionssystemet, statens andelar och fonderade arbetspensionspengar och avkastningen på dem.

Arbetsgivarna betalar in pensionsavgifter som motsvarar de anställdas löner till sina arbetspensionsanstalter, som med dem bekostar löpande arbetspensioner som de ansvarar för och också förbereder sig för utbetalning av framtida pensioner genom att fondera avgifter. Företagarna och lantbruksföretagarna betalar själv in sina pensionsavgifter till pensionsanstalterna.

Sysselsättningsfonden ersätter kostnader för pensionsskydd som löntagare tjänat in på basis av arbetslöshets- och utbildningsdagpenning samt alterneringsersättning till pensionsanstalterna.  Alla pensionsanstalter deltar i att betala kostnaderna för pensioner som tjänats in på basis av oavlönade perioder med olika slags dagpenningar. Dessutom ersätter staten pensionsförmåner för studie- och barnavårdstider till pensionsanstalterna.

Arbetspensionssystemets pensionstillgångar minskade år 2022 med 16,4 miljarder euro och var 242,4 miljarder euro vid årets slut. Minskningen av pensionstillgångarna berodde huvudsakligen på placeringsförluster. Placeringsförlusterna var 14,8 miljarder euro. Pensionstillgångarna inkluderar alla tillgångar som är avsedda för att täcka arbetspensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar. Dessutom ingår det ca 3 miljarder euro försäkringsavgiftsfordringar i pensionstillgångarna. Med försäkringsavgiftsfordringar avses avgifter som förfaller efter årsskiftet och obetalda förfallna avgifter. 

Pensionsskyddscentralens visualisering åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet. Välj vilket år du vill studera och se hur pensionspengarna har rört sig.

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet med hjälp av visualiseringen

Pensionsavgifterna används till att betala arbetspensioner, och dessutom fonderas avgifter. En del av dem används till arbetspensionsanstalternas omkostnader och rörelsekostnader. Sådana är t.ex. kostnader för pensionsanstaltens verksamhet, såsom löner, arvoden och lönebikostnader. Kostnaderna för pensionsanstaltens placeringsverksamhet räknas inte med i rörelsekostnaderna.

Arbetspensionsanstalterna har placerat pensionspengarna huvudsakligen i aktier, masskuldebrev och fastigheter både i Finland och utomlands. För närvarande fördelas placeringarna ganska jämt mellan Finland, euroområdet och länder utanför euroområdet. Utförligare information om placeringsverksamheten finns bl.a. på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplats.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.