Arbetspensionerna finansieras med pensionsavgifter som tas ut av arbetsgivare, arbetstagare och företagare och dessutom med Sysselsättningsfondens inbetalningar till arbetspensionssystemet, statens andelar och fonderade arbetspensionspengar och avkastningen på dem.

Arbetsgivarna betalar in pensionsavgifter som motsvarar de anställdas löner till sina arbetspensionsanstalter, som med dem bekostar löpande arbetspensioner som de ansvarar för och också förbereder sig för utbetalning av framtida pensioner genom att fondera avgifter. Företagarna och lantbruksföretagarna betalar själv in sina pensionsavgifter till pensionsanstalterna.

Sysselsättningsfonden ersätter kostnader för pensionsskydd som löntagare tjänat in på basis av arbetslöshets- och utbildningsdagpenning samt alterneringsersättning till pensionsanstalterna.  Alla pensionsanstalter deltar i att betala kostnaderna för pensioner som tjänats in på basis av oavlönade perioder med olika slags dagpenningar. Dessutom ersätter staten pensionsförmåner för studie- och barnavårdstider till pensionsanstalterna.

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2020 med 6,6 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 224,6 miljarder euro.

Tillväxten berodde på avkastningen av pensionstillgångarna. År 2020 var inkomsterna 26,9 miljarder euro, utgifterna 30,2 miljarder euro och placeringsavkastningen 10,0 miljarder euro.

Inkomsterna inom pensionssystemet för den privata sektorn var 16,7 miljarder euro och utgifterna 19,2 miljarder euro. Placeringsavkastningen var 6,3 miljarder euro. Inom pensionssystemet för den offentliga sektorn var inkomsterna 10,2 miljarder euro och utgifterna 11,0 miljarder euro och placeringsavkastningen 3,6 miljarder euro.

Pensionstillgångarna omfattar alla tillgångar som är avsedda för att täcka pensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar, som vid årets slut uppgick till 222,9 miljarder euro.

Penningflodet inom arbetspensionssystemet år 2020

Pensionsskyddscentralens visualisering åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet. Välj vilket år du vill studera och se hur pensionspengarna har rört sig.

Studera penningflödena inom arbetspensionssystemet med hjälp av visualiseringen

Pensionsavgifterna används till att betala arbetspensioner, och dessutom fonderas avgifter. En del av dem används till arbetspensionsanstalternas omkostnader och rörelsekostnader. Sådana är t.ex. kostnader för pensionsanstaltens verksamhet, såsom löner, arvoden och lönebikostnader. Kostnaderna för pensionsanstaltens placeringsverksamhet räknas inte med i rörelsekostnaderna.

Arbetspensionsanstalterna har placerat pensionspengarna huvudsakligen i aktier, masskuldebrev och fastigheter både i Finland och utomlands. För närvarande fördelas placeringarna ganska jämt mellan Finland, euroområdet och länder utanför euroområdet. Utförligare information om placeringsverksamheten finns bl.a. på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplats.

Läs mer:

På andra webplatser: