Arbetskraftens rörlighet över statsgränserna har ökat på behovet att förbättra informationsutbytet mellan socialförsäkringsmyndigheterna. Det elektroniska informationsutbytet har förverkligats i EU-ländernas gemensamma EESSI-projekt. För att kunna gå med i det elektroniska informationsutbytet inom EU måste socialförsäkringsinstitutionerna i Finland ha gemensamma strukturer och IT-tjänster, som regleras bl.a. i EESSI-lagen.  

EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) som skapats för elektroniskt informationsutbyte mellan EU-länderna är i bruk och användningen av det utvidgas som bäst inom olika sektorer inom den sociala tryggheten i EU-medlemsländerna. Det elektroniska informationsutbytet mellan EU:s medlemsländer regleras i Europaparlamentets och rådets förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, tillämpningsförordningen 987/2009 och en särskild övergångsbestämmelse av administrativa kommissionen som gäller tills vidare.   

Förordningarna gäller alla socialförsäkringssektorer. Bestämmelserna om pensionssektor och tillämplig lagstiftning gäller arbetspensionssystemet. Pensionsskyddscentralen koordinerar utvecklingen och verkställigheten av EESSI inom arbetspensionssystemet och deltar aktivt i internationella och nationella arbetsgrupper som representant för arbetspensionssystemet.  

På EU-nivå eftersträvas en snabbare, effektivare och mer pålitlig verksamhet med det elektroniska informationsutbytet. Från medborgarsynpunkt är målet med EESSI att försnabba handläggningen av EU-ärenden.  

I Finland är FPA en nationell kontaktpunkt genom vilken all inkommande och utgående EESSI-datakommunikation går mellan Finland och andra länder.  

De som utvecklar EESSI i Finland  

I Finland leds arbetet med att bygga upp det elektroniska informationsutbytet av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och STM EESSI-arbetsgruppen som underlyder det. För genomförandet ansvarar två projekt som leds av FPA: det nationella EESSI-kontaktpunktsprojektet och Esikko-koordineringsprojektet som stöder uppbyggnaden av kontaktpunkten.  

För att kunna gå med i det elektroniska informationsutbytet inom EU måste socialförsäkringsinstitutionerna i Finland ha gemensamma strukturer och IT-tjänster, som regleras bl.a. i EESSI-lagen, dvs. lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010).  

I lagen finns bestämmelser om en samarbetsgrupp som har som uppgift att följa hur det elektroniska informationsutbytet fungerar, bedöma behovet av ändringar och utvecklingsåtgärder och fastlägga fördelningen av kostnaderna för den nationella kontaktpunkten. I samarbetsgruppen finns representanter för social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, FPA, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen och Arbetslöshetskassornas samorganisation.  

Ändringsbehov på EU-nivå och nationell nivå under EESSI:s upprätthållningsfas behandlas i en nationell arbetsgrupp, som har representanter från olika sektorer inom den sociala tryggheten.  

De som utvecklar EESSI inom EU  

För EESSI-projektet ansvarar Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL). De principiella besluten om projektet fattas av administrativa kommissionen för samordning av den sociala tryggheten, huvudsakligen på förslag av kommissionens undergrupper. Beslut om vissa ärenden av teknisk natur görs direkt i den tekniska kommissionen.  

Administrativa kommissionen har grundat en separat styrgrupp för EESSI-projektet med uppgift att styra genomförandet av EESSI-lösningen ur teknisk och affärsverksamhetsorienterad synvinkel och stödja administrativa kommissionen och den tekniska kommissionen i beslut med anknytning till EESSI.  

Affärsverksamhetsspecifikationerna för EESSI bearbetas i ad hoc-arbetsgrupper för olika förmåner och för alla sektorer.  

Användningen av EESSI framskrider  

Det elektroniska informationsutbytet gäller över 6000 socialförsäkringsinstitutioner i EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. I Finland inleddes EESSI-trafik först inom sektorn för olycksfall och yrkessjukdomar i december 2019.   

Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna under de kommande åren förutom med införandet av EESSI-systemet också med upprätthållandet av det.  

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.