Sjukpensionsavgöranden år 2023

Figurens data

År 2023 fattades det inom arbetspensionssystemet totalt 22 600 beslut om sjukpension som gällde nya ansökningar, vilket är ca tre procent mer än året innan. Andelen avslag var 37 procent. Jämfört med året innan ökade avslagsprocenten nära två procentenheter. Avslagsandelen har ökat under hela 2010-talet.

I avslagsandelarna för sjukpensionsansökningar har det skett ökning inom alla åldersgrupper under de senaste åren. Avslagsprocenten varierar betydligt efter åldersgrupp. Under åren 2013–2023 har andelen avslag ökat mest i 45–54- och 55–59-åringarnas åldersgrupper, ca 18 procentenheter i båda. Även i andra åldersgrupper, förutom i den med dem som fyllt 60, har avslagsandelen ökat över 10 procentenheter. Den minsta ändringen har varit hos dem som fyllt 60 år, för vilka andelen avslag på sjukpensionsansökningar ökat nära 9 procentenheter.

(Uppdaterad 31.1.2024)

Läs mer:

Genomsnittliga totala handläggningstider för arbetspensionsansökningar år 2023

Tabell:

År 2023 tog handläggningen av sjukpensionsansökningar i genomsnitt 41 dagar på arbetspensionsanstalterna. Ansökningar om egentlig ålderspension handlades i genomsnitt på 6 dagar och ansökningar om partiell ålderspension på 2 dagar. Handläggningstiden för familjepensionsansökningar var i genomsnitt 11 dagar.

Jämfört med år 2022 skedde en liten ändring i handläggningstiderna år 2023. Familjepensionsansökningarna handlades i genomsnitt två dagar snabbare än tidigare. De genomsnittliga handläggningstiderna för sjukpensionsansökningar ökade däremot med två dagar. För ålderspensionsansökningarnas del hölls handläggningstiderna på samma nivå.

(Uppdaterad 31.1.2024)

Tabeller:

Fråga statistiktjänsten:

Arbetspensionsansökningar

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Arbetspensionsansökningar
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver handläggningstiderna för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna. Dessutom framställs uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden av arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna efter pensionsslag. Andelen ansökningar som behandlats på en kortare tid än tre månader uppges separat.

Uppgifterna om avgöranden av sjukpensionsansökningar framställs som antal beviljade pensioner och antal avslag. Dessutom anges avslagens andel av de avgjorda ansökningarna.

Klassificeringar

Uppgifterna om handläggningstiderna har klassificerats enligt arbetssektor och pensionsslag.

Avgörandena om sjukpension har klassificerats enligt kön, ålder och sjukdomshuvudgrupp.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Statistiken grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets register.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras under den första hälften av året efter statistikåret. Publiceringsdatumen uppges i publiceringskalendern.

Tidsserie

De första uppgifterna i statistiken gäller år 2005.

Ämnesord

Arbetspensioner, sjukpensioner, arbetspensionsansökningar, handläggningstid

Begrepp och definitioner

Den totala handläggningstiden

Den totala handläggningstiden är den tid som börjar den dagen då ansökan tas emot och slutar den dagen då anstalten har meddelat ett beslut om ansökan.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension.

Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Sjukpensionsavgörandena

Sjukpensionsavgörandena gäller s.k. nya ansökningar. Det innebär att den sökande före den här ansökan under de fyra föregående åren inte har haft en sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut eller förhandsbeslut om sin ansökan.

Pensionsanstalter inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Klassificeringen av sjukdomshuvudgrupperna i sjukpensionsavgörandena följer sjukdomsklassificeringen ICD-10.

Arbetspensionsansökningar 2023

Statistiken om arbetspensionsansökningar produceras hos Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken Arbetspensionsansökningar beskriver handläggningstiderna för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna. Dessutom framställs uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Genomsnittliga totala handläggningstider

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna efter pensionsslag. Pensionsanstalter inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Den totala handläggningstiden är den tid som börjar den dagen då ansökan tas emot och slutar den dagen då anstalten har meddelat ett beslut om ansökan.

Uppgifterna har klassificerats enligt arbetssektor och pensionsslag. Enheten för handläggningstiden är en dag. Den andel av alla ansökningar som behandlats på en kortare tid än tre månader uppges separat.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension. Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Avgöranden av sjukpensionsansökningar

Uppgifterna om avgöranden av sjukpensionsansökningar framställs som antal beviljade pensioner och antal avslag. Dessutom anges avslagens andel av de avgjorda ansökningarna.

Uppgifterna om avgöranden gäller endast nya ansökningar. Det innebär att den sökande under de fyra föregående åren inte har haft någon sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut eller förhandsbeslut om sin ansökan.

Avgörandena har klassificerats efter arbetssektor, kön, ålder och sjukdomshuvudgrupp. Sjukdomshuvudgrupperna följer ICD-10-sjukdomsklassificeringen.

Begreppen och definitionerna i statistiken presenteras på statistikens webbsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsansökningar.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Statistiken grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets register.

Pensionsskyddscentralen ansvarar för innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och sköter och utvecklar anmälningstrafiken och registertjänsterna som hänför sig till dem. Bestämmelser om PSC:s uppgift att föra register finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (PSCL).

I statistiken Arbetspensionsansökningar används uppgifter ur ansöknings -och pensionsregistren. PSC upprätthåller dessa register tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

Den totala handläggningstiden för en pensionsansökan bildas utifrån inledningsdagen som införts i ansökningsregistret, dvs. den dag då pensionsansökan tagits emot, och beslutsdagen som införts i pensionsregistret.

Vid statistikföringen av avgöranden av sjukpensionsansökningar används uppgifter om pensionsbeslut som finns i pensionsregistret.

Materialen är totalmaterial.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten anges i publiceringskalendern för statistik från PSC. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan år 2017. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens webbsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.
Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.
Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.