Sjukpensionsavgöranden år 2020

År 2020 fattades det inom arbetspensionssystemet 23 500 beslut om nya sjukpension som gällde nya ansökningar. Andelen avslag var 34 procent. Det är ca 3 procentenheter mer än år 2019, då ca 31 procent av ansökningarna avslogs. Avslagsandelen har ökat under hela 2010-talet.

Andelen avslag på sjukpensionsansökningar ökade år 2020 inom både den privata och den offentliga sektorn i fråga om båda könen. Inom den privata sektorn avslogs 40 procent av kvinnornas ansökningar och 34 procent av männens. Ökningen jämfört med år 2019 var ca 3 procentenheter för både kvinnor och män.

Inom den offentliga sektorn är avslagsandelen för kvinnor och män närmare varandra än inom den privata sektorn. Av kvinnornas ansökningar avslogs 29 procent och av männens 28 procent i fjol. Ökningen jämfört med året innan var ca 4 procentenheter för kvinnor och 2 procentenheter för män.

Läs mer:

Genomsnittliga totala handläggningstider för arbetspensionsansökningar år 2020

År 2020 tog handläggningen av sjukpensionsansökningar i genomsnitt 46 dagar på arbetspensionsanstalterna. Ansökningar om egentlig ålderspension behandlades på 11 dagar i genomsnitt och ansökningar om partiell ålderspension på 3 dagar. Handläggningstiden för familjepensionsansökningar var 14 dagar i genomsnitt. Handläggningstiderna blev klart kortare inom alla pensionsslag jämfört med året innan.

Läs mer:

Tabeller:

Fråga statistiktjänsten:

Arbetspensionsansökningar

Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistikens webbsida: Arbetspensionsansökningar
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver handläggningstiderna för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna. Dessutom framställs uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Datainnehåll

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden av arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna efter pensionsslag. Andelen ansökningar som behandlats på en kortare tid än tre månader uppges separat.

Uppgifterna om avgöranden av sjukpensionsansökningar framställs som antal beviljade pensioner och antal avslag. Dessutom anges avslagens andel av de avgjorda ansökningarna.

Klassificeringar

Uppgifterna om handläggningstiderna har klassificerats enligt arbetssektor och pensionsslag.

Avgörandena om sjukpension har klassificerats enligt kön, ålder och sjukdomshuvudgrupp.

Datainsamlingsmetoder och informationskälla

Statistiken grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets register.

Uppdateringsintervall

En gång om året.

Tid för färdigställande eller publicering

Uppgifterna publiceras under den första hälften av året efter statistikåret. Publiceringsdatumen uppges i publiceringskalendern.

Tidsserie

De första uppgifterna i statistiken gäller år 2005.

Ämnesord

Arbetspensioner, sjukpensioner, arbetspensionsansökningar, handläggningstid

Begrepp och definitioner

Den totala handläggningstiden

Den totala handläggningstiden är den tid som börjar den dagen då ansökan tas emot och slutar den dagen då anstalten har meddelat ett beslut om ansökan.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension.

Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Sjukpensionsavgörandena

Sjukpensionsavgörandena gäller s.k. nya ansökningar. Det innebär att den sökande före den här ansökan under de fyra föregående åren inte har haft en sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut eller förhandsbeslut om sin ansökan.

Pensionsanstalter inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Klassificeringen av sjukdomshuvudgrupperna i sjukpensionsavgörandena följer sjukdomsklassificeringen ICD-10.

Arbetspensionsansökningar 2020

Statistiken om arbetspensionsansökningar produceras hos Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken Arbetspensionsansökningar beskriver handläggningstiderna för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna. Dessutom framställs uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Genomsnittliga totala handläggningstider

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna efter pensionsslag. Pensionsanstalter inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Den totala handläggningstiden är den tid som börjar den dagen då ansökan tas emot och slutar den dagen då anstalten har meddelat ett beslut om ansökan.

Uppgifterna har klassificerats enligt arbetssektor och pensionsslag. Enheten för handläggningstiden är en dag. Den andel av alla ansökningar som behandlats på en kortare tid än tre månader uppges separat.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension. Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Avgöranden av sjukpensionsansökningar

Uppgifterna om avgöranden av sjukpensionsansökningar framställs som antal beviljade pensioner och antal avslag. Dessutom anges avslagens andel av de avgjorda ansökningarna.

Uppgifterna om avgöranden gäller endast nya ansökningar. Det innebär att den sökande under de fyra föregående åren inte har haft någon sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut eller förhandsbeslut om sin ansökan.

Avgörandena har klassificerats efter arbetssektor, kön, ålder och sjukdomshuvudgrupp. Sjukdomshuvudgrupperna följer ICD-10-sjukdomsklassificeringen.

Begreppen och definitionerna i statistiken presenteras på statistikens webbsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsansökningar.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Statistiken grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets register.

Pensionsskyddscentralen ansvarar för innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och sköter och utvecklar anmälningstrafiken och registertjänsterna som hänför sig till dem. Bestämmelser om PSC:s uppgift att föra register finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (PSCL).

I statistiken Arbetspensionsansökningar används uppgifter ur ansöknings -och pensionsregistren. PSC upprätthåller dessa register tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

Den totala handläggningstiden för en pensionsansökan bildas utifrån inledningsdagen som införts i ansökningsregistret, dvs. den dag då pensionsansökan tagits emot, och beslutsdagen som införts i pensionsregistret.

Vid statistikföringen av avgöranden av sjukpensionsansökningar används uppgifter om pensionsbeslut som finns i pensionsregistret.

Materialen är totalmaterial.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten anges i publiceringskalendern för statistik från PSC. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan år 2017. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens webbsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.
Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.
Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.