Man ansöker om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. A1-intyget visar att personen omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Utgångspunkten är att de sociala tryggheten för en person som saknar A1-intyg ordnas i arbetslandet . Ansökan om intyg görs på samma ansökningsblankett frö arbete i andra EU/EES-länder eller Schweiz och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (nedan avtalsländer).

Arbetsgivare ansöker om A1-intyg för sina anställda. Företagare och stipendietagare ansöker själva om intyg. Om en arbetstagare har flera arbetsgivare medan utlandsarbetet pågår, kan arbetstagaren också själv ansöka om A1-intyg.

Pensionsskyddscentralen beviljar intyget på ansökan, om kriterierna uppfylls. Intyget är avgiftsfritt. Om intyg inte söks eller om det inte beviljas, kan personen inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Det är bäst att ansöka om intyg i god tid innan utlandsarbetet börjar.

Ansökan om intyg ska göras elektroniskt via e-tjänsten. Även dispens (till exempel om arbetet pågår en lång tid) söks elektroniskt. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Ansök via e-tjänsten för eventuell snabbare handläggning av din ansökan. Ett A1-intyg kan vid behov beviljas också efter att utlandsarbetet redan börjat.

Vi påskyndar handläggningen av ansökan enbart om det finns vägande skäl för det. Som motivering ska arbetsgivaren tillställa Pensionsskyddscentralen en utredning från det land där arbetstagaren ska arbeta om att avsaknaden av A1-intyg utgör hinder för arbetet eller löneutbetalningen.

Ansök om A1-intyg

Inloggning i e-tjänsten

Användningen av e-tjänsten förutsätter identifiering i Suomi.fi-tjänsten (t.ex. med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

Det går hittills inte heller att logga in med utländska inloggningsalternativ: allmäneuropeiska inloggningsalternativ eller Finnish Authenticator-appen.

E-tjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt

I första hand ska arbetsgivaren ansöka om A1-intyg för sin arbetstagare. Arbetstagaren själv kan ansöka om intyg själv endast om arbetsgivarna är flera under den tid som utlandsarbetet pågår.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt. Fullmakten kan göras i Suomi.fi-tjänsten i delen Fullmakter. Välj där Skötsel av socialförsäkringsärenden i samband med arbete utomlands. Vi använder oss av en specifikation som heter underorganisationsnummer och med vilken man kan begränsa behörigheter inom en organisation. I Suomi.fi-tjänsten finns närmare anvisningar.

Om ditt företag är befullmäktigat att för andra företags räkning sköta om ärenden kring försäkring av utlandsarbete, kan ditt företags huvudanvändare inom ditt företag utse arbetstagare att sköta om olika företags ärenden. I praktiken kan huvudanvändaren välja ett kundnummer (FO-nummer) och med hjälp av det rikta en fullmakt till en utsedd arbetstagare för att sköta ett kundföretags ärende.

Om ditt företag fyller i ansökningar för ett annat företags räkning i den elektroniska ansökningstjänsten, behöver ingen separat fullmakt över detta förfarande lämnas in till PSC, utan de fullmakter som behövs ordnas elektroniskt via Suomi.fi-tjänstens fullmakter.

I fortsättningen kan de arbetsgivare som inte tidigare har kunnat använda PSC:s e-tjänst skaffa en Suomi.fi-fullmaktsrätt genom den s.k. tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden. Genom den kan arbetsgivaren i första hand ansöka om sådana fullmakter för sina anställda som är av typen fullmaktsrätt.

När fullmaktsrätterna har registrerats kan de som fått dessa rättigheter genom självbetjäning bevilja ärendefullmakter som berättigar till att sköta egentliga ärenden i Suomi.fi-fullmakterna. För att få fullmaktsrätt krävs att man ansöker om fullmakt. Närmare råd om saken ges av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I ansökningstjänsten finns närmare anvisningar om hur ansökan ska fyllas i.

Ansökan om A1-intyg görs på litet olika sätt och på olika grunder i fråga om olika personalgrupper och arbetssituationer.

Om du blir utsänd för att arbeta i ett annat EU-land, behöver du ett A1-intyg som visar att du omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Om du blir utsänd för att arbeta i ett avtalsland, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning. Ansökan om intyg ska göras av arbetsgivaren i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg.

Om du är företagare och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg som visar att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du som företagare reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning. Ansök om intyg i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg.

Om du har ett stipendium och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg om att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du har ett stipendium och reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansök om intyg i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg. Ta också kontakt med Lantbrukarföretagarnas pensionsanstalt (LPA) för att ansöka om en LFöPL-försäkring för utlandsarbetets tid.

På andra webbplatser:

Om du arbetar i två eller flera EU-länder, behöver du  ett A1-intyg där det fastställs i vilket land du ska vara socialförsäkrad.

Om du arbetar i flera länder för bara en arbetsgivare, är det i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget. Om du har flera arbetsgivare, ska du själv ansöka om det.

Ansök om intyg via e-tjänsten.

En frilans kan utföra arbete som anställd eller som företagare. I vanliga fall arbetar en frilans för flera uppdragsgivare. Huruvida den  sociala tryggheten i Finland ska tillämpas under utlandsarbetet och om ansökan av ett A1-intyg ska göras beror på om arbetet som frilans utförs i egenskap av arbetstagare eller företagare.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av företagare om

 • du åker för att tillfälligt arbeta i ett annat EU-land och
 • du har en FöPL-försäkring.

Uppge på ansökan om du under de 12 kommande månaderna kommer att ha även andra arbetsperioder utomlands.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av arbetstagare om

 • du upprepade gånger arbetar i flera EU-länder och
 • du arbetar i ett anställningsförhållande.

Om du inte har en FöPL-försäkring och inte utför arbete utomlands i ett anställningsförhållande, kontakta en pensionsanstalt för att ta reda på om du är FöPL-försäkringsskyldig. Om du tecknar en FöPL-försäkring, ansök om ett A1-intyg i egenskap av en företagare.


Ansök inte om ett A1-intyg om

 • du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare i ett anställningsförhållande endast en arbetsperiod, eller
 • du inte tecknar eller inte kan teckna en FöPL-försäkring.

I dessa fall kan Pensionsskyddscentralen inte bevilja ett A1-intyg, du ska i stället meddela FPA om att du åker utomlands.

För flygpersonal som har stationeringsort i ett annat land än bosättningslandet eller utöver flygarbetet utför annat arbete ska det ansökas om ett A1-intyg som bevis på i vilket land personen omfattas av den sociala tryggheten.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt.

Om en sjöfarare arbetar ombord på ett fartyg som seglar under en annan flagg än bosättningslandets eller utöver arbetet till sjöss utför annat arbete, ska det ansökas om ett A1-intyg som bevis på i vilket land sjömannen omfattas av den sociala tryggheten.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan sjöfararen själv ansöka om intyget elektroniskt.

För distansarbete som utförs i utlandet behöver arbetstagare och företagare A1-intyg. Utan intyg ska personen socialförsäkras i det land där distansarbetet fysiskt utförs.

A1-intyget behövs oberoende av om arbetstagaren har åkt utomlands på eget eller arbetsgivarens initiativ.

Arbetsgivare ansöker om A1-intyg för arbetstagarna. Företagare ansöker själva om intyget. Ansök om intyget via e-tjänsten.

A1-intyg behövs om man vill försäkra sig om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland under den tid hen arbetar utomlands. Arbetsgivaren överväger om arbetstagaren behöver ett A1-intyg för en kort arbetsresa till utlandet.

Vid behov kan man ansöka om intyget också i efterskott.

Om man ansöker om intyg, är det arbetsgivaren som ska fylla i ansökan.

Eftersom det är fråga om arbete i ett land och man inte vet om flera arbetsresor till utlandet, gäller intyget endast detta arbete.

 

 

Om arbetstagaren regelbundet flera gånger per år gör arbetsresor till EU/EES-länderna och arbetar för endast en arbetsgivare, ansöker arbetsgivaren om A1-intyg om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

På ansökan ska arbetsgivaren uppge de länder i vilka arbetstagaren enligt överenskommelse ska arbeta och de länder där arbetstagaren sannolikt kommer att arbeta.

A1-intyg kan beviljas för två år i sänder och det täcker arbete i alla EU/EES-länder.  Om länderna där arbetstagaren ska arbeta blir fler medan intyget är i kraft, täcker intyget också det utan att man särskilt meddelar om saken till Pensionsskyddscentralen.

Exempel: Arbetstagaren deltar månatligen i möten i Sverige, Norge och Danmark. Mötena tar vanligtvis 1-3 dagar. Arbetsgivaren ansöker om A1-intyg för arbetstagaren för arbetsresorna. Om arbetet antas fortsätta på detta sätt som arbete i flera länder, kan arbetsgivaren direkt ansöka om intyget för två år i sänder.

Intyg om att ansökan är anhängig

I e-tjänsten är det möjligt att skriva ut ett intyg om att ansökan är anhängig.

Ladda ner ett beviljat A1-intyg

Det går att ladda ner ett beviljat intyg och ett följebrev från e-tjänsten. Du kan skriva ut dem från e-tjänsten eller ladda ner dem till en mobil enhet.

Personkunder som tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får A1-intygen till Suomi.fi-tjänsten. Uppgiften om att ett Suomi.fi-meddelande anlänt kommer som ett e-postmeddelande från webbtjänsten Suomi.fi. A1-intyget och följebrevet finns bifogat till meddelandet. Om personen inte tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, skickas dokumenten per post.

Arbetsgivaren får från Pensionsskyddscentralen ett e-postmeddelande när A1-intyget och följebrevet går att ladda ner från e-tjänsten. I e-postmeddelandet finns det ärendeID med vilket man kan hämta uppgifter om det beviljade intyget. Intyget och följebrevet skickas till arbetsgivaren även per post om arbetsgivaren har valt att handlingarna ska postas i pappersformat.

Handläggningen av ansökan och avgöranden

Det går att följa med hur handläggningen av en ansökan framskrider i e-tjänsten. Det går att se vilka ansökningar som är under handläggning, är i kraft, avslutats och som finns som utkast. Uppgifterna finns från tre års tid. Det går också att skriva ut en Excel-tabell över uppgifterna.

I e-tjänsten ser man också om intyget har beviljats eller inte. Endast intyg som beviljats går att ladda ner från tjänsten. Beslut om avslag sänds till mottagaren per post.

Meddela om förändringar i utlandsarbete till Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen beviljar alltid intygen om tillämpning av finsk lagstiftning om social trygghet på viss tid.

Om omständigheterna kring utlandsarbetet ändras under intygets giltighetstid, ska de meddelas Pensionsskyddscentralen via e-tjänsten. Exempelvis följande ska meddelas:

 • återvändo till Finland eller avbrytande av utsändningen över 30 dagar innan intygets giltighetstid upphör
 • anställningen upphör
 • byte av arbetsgivare eller inledande av ny parallell anställning eller företagarverksamhet
 • stadigvarande flytt utomlands
 • arbetet utomlands avbryts till följd av permittering, sjukledighet, ledighet utan lön, familjeledighet, alterneringsledighet eller annan motsvarande ledighet
 • byte av stationeringsort för en person som hör till flygpersonalen
 • byte av bosättningsland i situationer där arbete sker i flera länder
 • förändringar i andelen av arbete i bosättningslandet i situationer där arbete sker i flera länder
 • om ett arbetsland ändras i situationer där arbete sker i flera länder och det nya arbetslandet är något annat än ett EU/EES-land eller Schweiz

Om det redan finns ett giltigt A1-intyg för arbete i flera länder, behöver Pensionsskyddscentralen vanligtvis inte underrättas om något av arbetsländerna ändras.

Om utstationeringen fortsätter i över 30 dagar efter det att intyget löpt ut, ska ett nytt intyg ansökas om hos Pensionsskyddscentralen. Om du ansökt om intyget via e-tjänsten, kan du använda en fortsättningsansökan med tidigare uppgifter som är färdigt ifyllda. Det går ändå inte att kopiera gamla ansökningar som gjorts med Katso-auktorisering och inte heller att skapa förhandsifyllda fortsättningsansökningar utifrån dem.

Om du är osäker om ändringen ska meddelas eller om ett nytt intyg behövs kan du kontakta vår kundtjänst för närmare information.

Webbformulär för ansökan om socialförsäkringstillhörighet

Använd i första hand e-tjänsten för att försnabba handläggningen av ansökan. Om du inte kan göra ansökan elektroniskt, fyll i ansökningsblanketten på vår sida och skriv ut den via länken nedan.

Det går inte att använda e-tjänsten om personen som arbetar utomlands saknar en finsk personbeteckning. Arbetsgivare kan inte göra en e-ansökan om arbetsgivaren inte har Suomi.fi-fullmakter.

Den ifyllda ansökan kan sändas per post. Personkunder kan dessutom skicka ansökan som bilaga till ett Suomi.fi-meddelande.

När du ansöker om intyg för utsända arbetstagare med en pappersblankett ska du välja blankett enligt din egen roll och använd alltid den nyaste blanketterna. De inskickade pappersblanketterna skannas till elektronisk format. Den nyaste versionen av ansökningsblanketten styrs i PSC:s elektroniska postsortering till rätt plats utan några fördröjningar.

Om du ansöker om intyg med en pappersblankett för ett annat företags räkning, skicka en fritt formulerad fullmakt med ansökan.

FPA får besked om utfärdade intyg

Pensionsskyddscentralen informerar FPA om utfärdade intyg. FPA skickar utan särskild ansökan ett europeiskt sjukvårdskort till personer som arbetar i ett annat EU-land, men fortfarande är sjukförsäkrade i Finland. Kortet berättigar innehavaren till vård och ersättning för vård enligt det lagstadgade sjukvårdssystemet i vistelselandet.

Ta kontakt med FPA i följande situationer:

 • Du åker för att arbeta i Indien, Kina, Japan eller Sydkorea
 • Om du sänds till ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet (t.ex. Brasilien), utfärdar PSC inget intyg om finländsk social trygghet. Då görs ansökan om den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten till FPA.
 • Familjemedlemmar följer med. Medföljande familjemedlemmar ska separat ansöka hos FPA om att omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.