Landets lagstadgade pensionsskydd administreras av fonden för pensioner och invaliditetsförsäkring PIO (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore). Fonden förvaltas i trepartssamarbete, utöver vilket pensionärerna också har sin egen representant. Pensionerna finansieras enligt fördelningsprincipen.

Arbetspensionsavgiften är 20,5 %. Arbetstagarens avgift är 15 % och arbetsgivarens avgift är 5,5 %.

Ålderspension

Den lagstadgade pensionsåldern är år 2024  

  • 66 år och 8 månader för män,
  • 62 år och 9 månader för kvinnor.

Pensionsåldern stiger för män varje år med två månader tills den år 2025 är 66 år och 10 månader. För kvinnor stiger pensionsåldern med tre månader varje år tills den är 66 år och 9 månader år 2040.

För att få full pension ska den försäkrade ha betalat pensionsavgifter för minst 40 år oberoende av ålder.  År 2023 kan de kvinnor som har betalat pensionsavgifter i minst 37 år och 6 månader ansöka om ålderspension från och med åldern 57 år och 6 månader.

Förtida ålderspension

Försäkrade som har minst 15 år av betalda försäkringsavgifter, kan gå i förtidspension från och med 63 års ålder, och då tillämpas en sänkning (0,35 procents sänkning för varje månad med förtidspension).

De som har utfört tungt arbete har rätt att gå i pension redan före 63 års ålder.

Beräkning av ålderspension

Ålderspensionen beräknas genom att multiplicera den försäkrades antal pensionspoäng (PP) med det värde ett pensionspoäng har den dag pensioneringen sker (V). Pensionspoäng tjänas in årligen i förhållande till medellönen. Värdet för ett pensionspoäng fastställs varje år.

Ålderspensionens minimibelopp var 147,08 euro i månaden den 1 januari 2021.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas när den försäkrade permanent helt eller delvis förlorar sin förmåga att utföra de arbeten som finns på arbetsmarknaden. En bedömningsnämnd bedömer arbetsoförmågan.

För att få sjukpension är kravet att den försäkrade har betalat försäkringsavgifter beroende på ålder under en minimitid:

  • För dem yngre än 20 år finns ingen minimitid,
  • för 20–30-åringar krävs minst ett års försäkringshistoria,
  • före pensionsåldern (66 år och 6 månader för män och 62 år och 6 månader för kvinnor år 2023) ska försäkringsperioden vara minst en tredjedel av arbetslivet (från och med 20 års ålder, eller från 23 års ålder eller 26 års ålder beroende på högre utbildningsnivå).

Om arbetsoförmågan beror på arbetet finns det inget krav om minimiförsäkringstid.

För att få sjukpension krävs en arbetsoförmåga på minst 75 procent. Sjukpensionstagarna måste gå på en obligatorisk läkarkontroll med tre års mellanrum.

Sjukpensionen fastställs utifrån flera olika faktorer, såsom tidigare inkomster, försäkringstidens längd, kön och orsak till arbetsoförmåga (orsakad av yrket eller annan orsak).

Om arbetsoförmågan är partiell är pensionens belopp 75 procent av full sjukpension. Vid sidan av partiell sjukpension går det att arbeta på deltid.

Det månatliga minimibeloppet för full sjukpension är 147,08 euro.

Familjepension

Familjepension kan betalas till personer som försörjts av en förmånslåtare som varit ålders- eller sjukpensionerad eller varit försäkrad i minst 5 år. Om dödsfallet beror på ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom finns inget krav på försäkringstid.

Följande personer har rätt till familjepension:

  • efterlevande make som var helt arbetsoförmögen före dödsfallet
  • efterlevande make som har ett eller flera barn att försörja eller är gravid
  • efterlevande make som var över 52 år före förmånslåtarens död
  • barn som försörjdes av förmånslåtaren och är under 19 år, eller under 26 år om de studerar eller är arbetsoförmögna
  • frånskild tidigare make, som försörjdes av den försäkrade.

Familjepensionens månatliga minimibelopp är 147,08 euro.

Familjepensionens storlek

Familjepensionen beräknas som en procentandel av ålders- eller sjukpensionen som förmånslåtaren fick eller skulle ha kunnat få. Familjepensionen är 70 procent av ålders- eller sjukpensionen om förmånstagaren är en. Pensionens andel ökar med 10 procent för varje följande förmånstagare. Familjepensionen kan ändå vara högst 100 procent av förmånslåtarens pension. Pensionen delas jämnt mellan förmånstagarna.

Från arbetspensionen betalas ett begravningsbidrag för begravningskostnaderna. Ansökan för ersättning av begravningskostnader ska lämnas in 60 dagar från och med dödsdatumet och till den ska en dödsattest och kvitterad räkning bifogas. Begravningsbidraget är högst beloppet på tre månaders pension.

Index

Pensionerna justeras i början av januari i enlighet med ändringarna i föregående års konsumentprisindex och medellön.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.