Det lagstadgade pensionsskyddet i Estland består av bosättningsbaserad folkpension och arbetspension. Arbetspensionen är indelad i en inkomstpension och en fondpension.

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Folkpension betalas ifall personen inte har rätt till arbetspension.

Det lagstadgade pensionsskyddet kan kompletteras med frivilliga tilläggspensioner.

Finansieringen av inkomstpensioner baserar sig på fördelningssystemet. Fondpensionen är fullt fonderad.

De lagstadgade pensionerna finansieras med arbetsgivar- och arbetstagaravgifter (arbetstagarens avgift endast i fondpensionen) samt med statliga medel.

Pensionen kan tas ut i förtid tidigast tre år före pensionsåldern, om försäkringstiden är minst 15 år. Det är också möjligt att skjuta upp pensionen.

På andra webplatser:

  • Folkpensionerna och de lagstadgade arbetspensionerna administreras av Socialförsäkringsverket (Sotsiaalkindlustusamet).
  • Fondpensionerna administreras av fondbolag. Pensionikeskus tillhandahåller närmare information om fondpensionerna.
  • Socialministeriet (Sotsiaalministeerium) övervakar folkpensionerna och inkomstpensionerna.
  • Finansministeriet (Rahandusministeerium) administrerar tillsynen av fondpensionerna.
  • Pensionsförsäkringsavgifterna insamlas av skatteverket (Maksu- ja tolliamet)
  • Beskrivning av Estlands pensionssystem på SSA:s sidor

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.