Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund år 2024

Kevas medlemssamfund är t.ex. kommuner och samkommuner.

År Lönebaserad pensionsavgift i genomsnitt Arbetstagarens avgift, under 53 års och minst 63 års ålder Arbetstagarens avgift, 53-62 års ålder
202424,4 %7,15 %8,65 %

Den lönebaserade avgiften, 24,4 procent av lönerna i genomsnitt, består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en invalidpensionsavgift. Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens avgiftsandel och är 23,6 procent av lönerna för alla arbetsgivare. Invalidpensionsavgiften för de större arbetsgivarna varierar beroende på beviljade invalidpensioner och är i genomsnitt 0,8 procent av lönerna. För mindre arbetsgivare är invalidpensionsavgiften 0,8 procent av lönerna. Detsamma gäller för nya arbetsgivaren under de 5 första åren.

Dessutom betalar kommuner och välfärdsområden en utjämningsavgift, vars totala summa år 2024 är 632 miljoner euro (uppskattningsvis 2,75 procent av lönesumman). Med den utjämningsavgiften täcks skillnaden mellan ArPL-avgiftsnivån och den hållbara avgiftsnivån för Kevas medlemssamfunds pensionssystem.

Arbetstagarens pensionsavgift är densamma som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL, som löntagare inom den privata sektorn betalar. Arbetstagarens avgiftsandel är i snitt uppskattningsvis 7,56 procent av lönesumman inom pensionssystemet för Kevas medlemssamfund.

Den totala summan influtna avgifter uppskattas vara 27,15 % av lönesumman enligt pensionssystemet för Kevas medlemssamfund.

På andra webbplatser:

Statens pensionsavgift år 2024

Inom statens pensionssystem tas pensionsavgifter ut år 2024 enligt följande:

År Lönebaserad pensionsavgift i genomsnitt Arbetstagarens avgift, under 53 års och minst 63 års ålder Arbetstagarens avgift, 53-62 års ålder
202424,81 %7,15 %8,65 %

Inom statens pensionssystem används endast en lönebaserad pensionsavgift, som motsvarar den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund. Arbetstagarens avgiftsandel är i snitt uppskattningsvis 7,70 procent av lönesumman inom statens pensionssystem.

Alla pensionsavgifter som statliga arbetsgivare betalar ska betalas in på Statens Pensionsfonds konto. Keva sköter om uttaget av pensionsavgifterna av arbetsgivarna.

För skötseln av statens pensionsärenden betalar Statens Pensionsfond Keva en ersättning som fastställts av finansministeriet.

De pensioner som pensionstagarna tjänat in i statens tjänst betalas ur medel som reserverats för det i statsbudgeten. För att bekosta pensionerna tas det årligen ur Statens Pensionsfond ett eurobelopp som motsvarar 40 procent av den pensioner som pensionstagarna tjänat in i statens tjänst. Resten av dessa pensioner täcks med andra budgetintäkter, t.ex. skattepengar.

På andra webbplatser

Evangelisk-lutherska kyrkans pensionsavgift år 2024

År Lönebaserad pensionsavgift för församlingar inom kyrkan Lönebaserad pensionsavgift för Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar Arbetstagarens avgift, under 53 års och minst 63 års ålder Arbetstagarens avgift, 53-62 års ålder
202428,7 %34,5 %7,15 %8,65 %

Den lönebaserade pensionsavgiften inom evangelisk-lutherska kyrkan är 28,7 procent av lönerna för församlingar och kyrkliga samfälligheter och 34,5 procent av lönerna för Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar.

Den lönebaserade pensionsavgiften inkluderar arbetstagarens pensionsavgift, som är densamma som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt ArPL, som löntagare inom den privata sektorn betalar. Arbetstagarens pensionsavgift är i snitt uppskattningsvis 7,74 procent av lönerna inom kyrkans pensionssystem.

De totala influtna avgifterna är uppskattningsvis 28,97 procent av lönesumman. Utöver pensionsavgifterna tas det av församlingarna ut en separat pensionsfondsavgift på 5,0 procent av intäkterna av kyrkoskatten år 2022.

Evangelisk-lutherska kyrkans pensionsavgifter ska betalas in på Kyrkans centralfonds konto. Keva sköter om uttaget av pensionsavgifterna av arbetsgivarna. Den separata pensionsfondsavgiften tar Kyrkans pensionsfond själv ut av arbetsgivarna.

För skötseln av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsärenden betalar Kyrkans centralfond Keva en ersättning som fastställts av finansministeriet.

Kyrkans pensionsfond betalar Keva en ersättning som finansministeriet fastställt för skötseln av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsärenden.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.