ArPL-avgiften för löntagare inom den privata sektorn är i genomsnitt 24,81 procent av lönerna år 2024. I den genomsnittliga avgiften 24,81 procent har man beaktat den genomsnittliga kundåterbäringen 0,4 procent, genomsnittliga avgiftsdel för omkostnader 0,19 procent och genomsnittliga sänkningar av avgiftsdelarna för avgiftsförluster och lagstadgade avgifter. SjPL-avgiften är i genomsnitt 19,0 procent av lönerna är 2024.

Arbetsgivarens andel av avgiften är i genomsnitt 17,34 procent av lönerna år 2024. ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare, som ingått ett försäkringsavtal, varierar beroende på arbetsgivarens storlek och de invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens egna anställda. Små arbetsgivare betalar en jämnstor avgift.

År 2024 innehåller ArPL-avgift ett belopp på 0,41 procentenheter med vilket arbetsgivarna återbetalar den sänkning av ArPL-avgiften som gavs år 2020. Arbetsgivarna återbetalar hela avgiftssänkningen åren 2022-2025.

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare inom den privata sektorn

Arbetsgivaren är en avtalsarbetsgivare, om arbetsgivaren har fast anställda arbetstagare eller om arbetsgivaren under sex månader har betalat minst 9 822 euro i löner (gränsbelopp år 2024). En avtalsarbetsgivare är skyldig att ingå ett försäkringsavtal med någon pensionsanstalt, som arbetsgivaren själv väljer.

ArPL-avgiften för avtalsarbetsgivare, som tecknat en försäkring i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, är 25,15 procent av lönerna år 2024. Den grundläggande procentsatsen påverkas också av avgiftsdel för omkostnader och kundåterbäringar som sänker avgiften. De är olika i olika arbetspensionsförsäkringsbolag. Från den slutliga avgiftsprocenten görs eventuella sänkningen av avgiftsdel för avgiftsförluster beroende på arbetsgivarens storlek.

Arbetstagarens pensionsavgift av den totala avgiften är 7,15 procentenheter före 53 års ålder och efter fyllda 63 år och 8,65 procentenheter i åldern 53–62 år.

Om arbetsgivarens lönesumma, dvs. de löner som betalats till arbetstagarna, från två år tillbaka, år 2022, är större än 2,2515 miljoner euro, påverkas ArPL-avgiftens storlek också av invalidpensionsfall bland arbetsgivarens egna anställda under tidigare år. Avgiftens invalidpensionsdel beskrivs närmare på sidan Invalidpensionsavgiften inom olika sektorer.

I pensionsstiftelser och -kassor är försäkringsavgiften en understödsavgift.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webbplatser:

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare inom den privata sektorn

Tillfälliga arbetsgivare är arbetsgivare som inte kontinuerligt har en enda anställd och som under sex månader betalar mindre än 9 822 euro i löner till sina tillfälliga anställda år 2024.

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 26,12 procent av lönerna år 2024. Tillfälliga arbetsgivare får ingen kundåterbäring, utan den inbetalda försäkringsavgiften är direkt den slutliga.

SjPL-avgiften enligt lagen om sjömanspensioner

SjPL-avgiften är i genomsnitt 19,0 procent av lönerna år 2024.

Arbetstagarens pensionsavgift är 7,15 procent före 53 års ålder och efter fyllda 63 år och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens andel av SjPL-avgiften är 11,4 procent av lönesumman år 2024.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften för stora SjPL-arbetsgivare påverkas av invalidpensioner som beviljats till arbetsgivarens egna anställda genom självriskavgiften, i likhet med ArPL-avgiften.

En knapp tredjedel av pensionsutgiften enligt SjPL betalas ur statens budget. Arbetspensionsförsäkringarna enligt SjPL sköts av Sjömanspensionskassan.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.