Prognoskalkylerna görs enligt Pensionsskyddscentralens modell för långsiktig planering. Pensionsutgiftskalkylen omfattar de lagstadgade pensionerna i Finland, dvs. arbetspensionerna, folkpensionen, garantipensionen och pensionerna enligt tryggheten med tanke på särskilda risker. Finansieringskalkyler uppgörs endast utgående från arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Lagen om pension för arbetstagare (ArPL) har modellerats som om den sköttes av endast en pensionsanstalt. Så får vi information och uppskattningar om de genomsnittliga ArPL-storheterna. Enskilda pensionsanstalters ställning studeras däremot inte i kalkylerna.

Strukturellt består kalkylmodellen av delar som kopplats till varandra enligt bilden nedan.

Kalkylmodellens struktur

Befolkningsprognosen bestämmer antalet personer i förvärvsaktiv ålder och pensionsålder och definierar tillsammans med sysselsättningsprognosen antalet sysselsatta. Antalet pensionärer och pensionernas storlek definierar tillsammans arbetspensionsutgiften.

Arbetspensionsutgiften beräknas separat för varje lag. I fråga om lagen om pension för arbetstagare uppgörs också finansieringskalkyler, bl.a. en uppskattning av den ArPL-avgift som behövs.

Vid beräkningen tillämpas en pensionssystems-, ålders- och könsspecifik medelvärdesteknik. T.ex. alla förvärvsarbetande 50-åriga män som är försäkrade enligt ArPL får lika stor lön. Medelvärdestekniken är kalkyltekniskt enklare än individuella kalkyler. Den producerar emellertid inte information om fördelningen av pensionernas storlek. Information om fördelningen av pensionernas storlek produceras genom mikrosimuleringsmodellen ELSI.

Folkpensionsutgiften uppskattas med hjälp av den nuvarande fördelningen av nya arbetspensioner och de arbetspensionsfördelningar som ELSI-modellen producerar.

Pensionerna enligt tryggheten med tanke på särskilda risker bestäms utgående från befolkningsprognosen. Utgångspunkten är de nu löpande pensionerna enligt tryggheten med tanke på särskilda risker indelade enligt ålder och kön. Hela den lagstadgade pensionsutgiften beräknas som summan av den pensionsutgift som de olika delarna produceras.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.