Ett långt arbetsliv i ansträngande och slitsamt arbete kan ge rätt att gå i ålderspension vid 63 års ålder. Arbetslivspensionen erbjuder dem vilkas förutsättningar att fortsätta arbeta har försvagats men som inte har rätt till full invalidpension en möjlighet att gå i pension.

Med ett långt arbetsliv avses en minst 38 år lång arbetspensionsförsäkrad yrkesbana i arbete som medför belastning och slitage, med små undantag.  I en sådan yrkesbana kan medräknas högst 3 år med föräldradagpenning.

Huruvida kraven på yrkesbanans längd uppfylls avgörs utgående från uppgifterna i arbetspensionsregisteret och tillförlitliga uppgifter som pensionssökanden lämnar in. Mellan den tidpunkt då arbetstagarens anställning upphör och tidpunkten för pensionsansökan får det högst gå ett år.

Arbetslivspensionen infördes i arbetspensionssystemet genom 2017 års reform. Personer som är födda år 1955 eller senare var den första åldersklassen vars lägsta pensionsålder var högre än 63 år och arbetslivspension kunde beviljas. Från och med de som är födda 1962 är det möjligt att få arbetslivspension två år före den lägsta pensionsåldern. Åldersgränsen för arbetslivspension kommer att justeras enligt den förväntade livslängdens förändring från och med dem som är födda 1965. Vid utgången av år 2022 fick 104 personer arbetslivspension. 

Arbetslivspensionens belopp är den pension som sökanden tjänat in före utgången av den månad som föregår den då pensionen börjar. Arbetslivspensionens belopp är lägre än invalidpensionens belopp, eftersom arbetslivspensionen inte innehåller en pensionsdel för återstående tid.

På andra webbplatser:

Arbetslivspension efter en lång tid i slitsamt arbete (Arbetspension.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.