Pensionskassorna beviljar arbetspensioner till kassans medlemmar och andra som är försäkrade i kassan. Pensionskassorna skiljer sig från arbetspensionsförsäkringsbolagen så att de hör till en viss arbetsgivare eller bransch.

Till en pensionskassa hör alltså anställda hos en eller flera arbetsgivare, som har ett ekonomiskt eller verksamhetsmässigt samband. Också anställda hos arbetsgivare som hör till samma koncern kan höra till en gemensam pensionskassa.

En pensionskassa som bedriver lagstadgat pensionsskydd kan inte bedriva tilläggspensionsverksamhet i samma pensionskassa. Det här gäller ändå inte de pensionskassor som varit verksamma redan före 1.1.2022, dvs. de här pensionskassorna kan också i fortsättningen tillhandahålla sina medlemmar även tilläggspensionsskydd genom tilläggspensionskassor eller avdelningar. Då kan också arbetstagarna finansiera en del av tilläggspensionsskyddet.

De som är försäkrade i pensionskassor utgör under 1 procent av alla arbetspensionsförsäkrade.

Pensionskassor som sköter lagstadgad pension i början av år 2024

  • Apotekens Pensionskassa
  • Eläkekassa Verso
  • Reka Eläkekassa
  • Valion Eläkekassa

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Regleringen av pensionskassorna

På pensionskassorna tillämpas lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021). Enligt lagen kan en pensionskassa ha en eller flera stiftare. Stiftaren ska vara finsk medborgare eller en annan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet belägen stats medborgare eller en sammanslutning eller stiftelse vars hemort finns i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett personbolag (öppet bolag, kommanditbolag) kan vara stiftare under vissa förutsättningar.

Vid kassamötet utövas beslutanderätt i kassans ärenden av kassans medlemmar (arbetstagarna) och delägare (arbetsgivarna). Minimiantalet medlemmar i en pensionskassa som sköter lagstadgad pensionsförsäkring är 150.

För att kunna bedriva verksamhet i en pensionskassa ska man ansöka om fastställelse av kassans stadgar och ändringar i dem hos Finansinspektionen. Kassan ska också anmälas till försäkringskasseregistret inom utsatt tid.

Det är också möjligt att bilda en ny pensionskassa så att ett arbetspensionsbolag överlåter Det är också möjligt att bilda en ny pensionskassa så att ett arbetspensionsförsäkringsbolag överlåter arbetsgivar- eller delägarspecifikt ArPL-försäkringsbestånd och ett solvenskapital som motsvarar det till en ny pensionskassa.

Den allmänna lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor tillämpas också på tilläggspensionskassor som sköter frivilligt pensionsskydd som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet. I lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) finns dessutom kompletterande bestämmelser för pensionskassor som sköter tilläggspensionsskydd.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.