I enlighet med skyldigheten att överföra medel till fonder stärker ArPL-pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan årligen sina ålderspensionsansvar med den avkastning på ålders- och invalidsansvaren som motsvarar avsättningskoefficienten.  Avsättningen hänförs till de ålderspensionsansvar som gäller personer som har fyllt 55 år.

Avsättningskoefficienten bestäms på basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. I koefficienten beaktas också graden av aktieavkastningsbundenhet. Om den genomsnittliga solvensen är exceptionellt låg kan avsättningskoefficienten också få negativa värden. Beräkningsformeln för avsättningskoefficienten anges i beräkningsgrunderna. Pensionsskyddscentralen beräknar avsättningskoefficienten månatligen utgående från solvensuppgifter som pensionsanstalterna lämnar in.

Promemoriorna över beräkningen av avsättningskoefficienten publiceras i Pensionsskyddscentralens Författningstjänst och koefficientens värden på Pensionsskyddscentralens webbplats Arbetspensionslagstiftningen som en tidsserie.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.