I Finland finansieras arbetspensionerna huvudsakligen med arbetspensionsförsäkringsavgifter som arbetsgivare, arbetstagare och företagare betalar.

De fastställda procentsatserna för arbetstagarnas och företagarnas arbetspensionsavgifter och de uppskattade totala avgifter som kommer in år 2024

Försäkrade/pensionslagAvgifter totalt i % av arbetsinkomsten Arbetstagarens/ företagarens andel av avgiften
%, under 53 år och minst 63 år
Arbetstagarens/ företagarens andel av avgiften %, 53-62 år
Löntagare inom den privata sektorn/ArPL 24,817,158,65
Sjömän/SjPL 19,07,158,65
Keva/OffPL 27,157,158,65
Staten/OffPL24,81
7,158,65
Kyrkan/OffPL28,977,158,65
Företagare/FöPL23,224,125,6
Lantbruksföretagare och stipendietagare/LFöPL14,0/13,324,125,6

De fastställda procentsatserna för arbetstagarnas och företagarnas arbetspensionsavgifter och de uppskattade totala avgifter som kommer in år 2023

Försäkrade/pensionslagAvgifter totalt i % av arbetsinkomstenArbetstagarens/ företagarens andel av avgiften
%, under 53 år och minst 63 år
Arbetstagarens/ företagarens andel av avgiften %, 53-62 år
Löntagare inom den privata sektorn/ArPL24,847,158,65
Sjömän/SjPL19,07,158,65
Keva/OffPL27,367,158,65
Staten/OffPL24,84
7,158,65
Kyrkan/OffPL28,977,158,65
Företagare/FöPL23,224,125,6
Lantbruksföretagare och stipendietagare/LFöPL14,0/13,324,125,6

Närmare uppgifter om arbetspensionsförsäkringsavgifterna finns på sidorna om avgifterna.

Läs mer på ETK.fi:

På andra webbplatser:

Lagstadgade arbetspensionsavgifter på arbetstagarens lön betalas av arbetsgivare och arbetstagare inom både den privata och den offentliga sektorn. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift är samma åldersavhängiga avgift enligt de olika pensionslagarna. Företagarnas och lantbruksföretagarnas pensionsavgifter grundar sig på företagarnas försäkrade arbetsinkomster.

För att bekosta pensionerna som varje år betalas till pensionstagarna används också fondmedel, som samlats av tidigare års avgifter, och avkastningen på dem samt en avgift som Sysselsättningsfonden årligen betalar till arbetspensionssystemet. Dessutom bekostar staten en del av pensionerna enligt vissa pensionslagar.

Läs mer på ETK.fi:

Inbetalningen av pensionsavgifterna i praktiken och bestämningen av avgiftsnivån

Arbetsgivarna anmäler uppgifterna om sina anställdas löner till sin pensionsförsäkrare och betalar in både arbetsgivarens och arbetstagarnas andelar av pensionsavgiften till pensionsförsäkraren. Företagarna och lantbruksföretagarna betalar själva sina pensionsavgifter till sin pensionsanstalt.

Grunderna för pensionsavgifterna och de fastställda procentsatserna för dem är olika enligt olika arbetspensionslagar. Grunderna för arbetspensionsavgifterna enligt olika lagar bereds och fastställs enligt de förfaranden som respektive arbetspensionslag kräver. Det slutliga, exakta totala beloppet av influtna avgifter vet man först efteråt utgående från de verkliga uppgifterna om arbetsgivarnas avgifter och lönesummor.

De procentsatser som fastställs för företagarnas och lantbruksföretagarnas avgifter är knutna till den genomsnittliga ArPL-avgiften för löntagare inom den privata sektorn. Pensionsavgiftsprocenterna för Kevas medlemssamfund och staten följer också den genomsnittliga ArPL-avgiften. Utöver den lönebaserade pensionsavgiften betalar en del av Kevas medlemssamfund också en pensionsutgiftsbaserad avgift, med vilken man täcker skillnaden mellan ArPL-avgiftens nivå och den hållbara avgiftsnivån för pensionssystemet för Kevas medlemssamfund.

Folkpensionerna bekostas med skattemedel.

Läs mer om hur pensionsavgifterna inom olika sektorer fastställs på våra sidor.

Läs mer på ETK.fi:

Statistik mm. över pensionsavgifterna och finansieringen av pensionerna:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.