Vår nyaste konjunkturprognos publicerades 29.8.2023. Bruttonationalproduktens volym förutspås falla med 0,1 % år 2023 och sysselsättningsgraden vara 73,6 % i genomsnitt. Löntagarnas inkomster uppskattas öka med 4,5 % mätt med förtjänstnivåindex, vilket ökar lönesumman med 5,6 % från år 2022. Höjningen av konsumentpriserna minskar till 6,2 % år 2023.

De mest centrala skillnaderna i den nya prognosen jämfört med den föregående prognosen från januari framgår av tabellen nedan.

2023 2024
29.8.2023 17.5.2023 29.8.202317.5.2023
Konsumentprisindex 6,24,21,82,5
Arbetspensionsindex, förändring från föregående år, %6,86,85,95,4
Lönekoefficient, förändring från föregående år, % 3,83,85,34,4
Arbetskraftsandel, % 68,268,268,568,6
Sysselsättninsgrad, % 73,673,573,674,0
Löntagarnas lönesumma, förändring från föregående år, %5,64,93,94,3
ArPL-lönesumma, förändring från föregående år, % 5,44,84,04,5
BNP-volym, förändring från föregående år % -0,10,21,01,3

Läs mer: