Vår nyaste prognos har publicerats 17.1.2024. Konjunkturutsikterna har försvagats en aning från prognosen i höst. År 2024 fortsätter ökningen av konsumentpriserna att sakta in kraftigt. Inflationen förväntas sakta in till 1,8 procent under det innevarande året och vidare till 1,5 procent år 2025. Löntagarnas inkomster förutspås år 2024 öka med 3,6 % mätt med förtjänstnivåindex, vilket ökar på löntagarnas lönesumma med 3,4 % från år 2023.

I och med det försvagade konjunkturläget saktar ökningen av sysselsättningen in och arbetslösheten ökar under det innevarande året. 15–64-åringarnas sysselsättningsgrad försvagas smått till 73,2 procent och arbetslöshetsgraden ökar till 7,3 procent år 2024. Volymen av bruttonationalprodukten förutspås ha minskat 0,4 % år 2023 och öka 0,5 % år 2024.

De mest centrala skillnaderna i den nya prognosen jämfört med den föregående prognosen från januari framgår av tabellen nedan.

2023 2024
17.1.2024 29.8.2023 17.1.202429.8.2023
Konsumentprisindex 6,26,21,81,8
Arbetspensionsindex, förändring från föregående år, %6,86,85,75,9
Lönekoefficient, förändring från föregående år, % 3,83,85,15,3
Arbetskraftsandel, % 68,568,268,768,5
Sysselsättninsgrad, % 73,373,673,273,6
Löntagarnas lönesumma, förändring från föregående år, %4,85,63,43,9
ArPL-lönesumma, förändring från föregående år, % 4,15,43,14,0
BNP-volym, förändring från föregående år % -0,4-0,10,51,0

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.