Vid utgången av år 2022 arbetade 295 personer på Pensionsskyddscentralen. Kvinnornas andel var 76 procent. Av personalen hade 75 procent avlagt högskoleexamen. Det genomsnittliga personalantalet på Pensionsskyddscentralen minskade med fem personer.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,6 miljoner euro och de minskade med 0,6 miljoner euro från året innan. Personalkostnaderna var ca 21 miljoner euro. Köpta tjänster och it-kostnader, såsom kostnaderna för arbetspensionssektorns gemensamma datasystem, var 12,4 miljoner euro.


Verkställande direktörens översikt 2022

Mikko Kautto, vd för Pensionsskyddscentralen. Foto: Karoliina Paatos

År 2022 började coronapandemin lätta, men Rysslands anfall mot Ukraina fördystrade utsikterna och bidrog bl.a. till att energin blev dyrare och priserna steg. Centralbankerna reagerade på den höga inflationen med räntehöjningar.

På grund av aktiekursernas fall och ränteutvecklingen blev avkastningen på arbetspensionstillgångarna negativ. Fastän Finlands ekonomi i slutet av året hamnade i en recession, var sysselsättningsgraden 73,8 procent och lönesumman ökade under året. Arbetspensionssystemets premieinkomst ökade och det uppstod inget höjningstryck på ArPL-avgiftsnivån.

Ett år då många sökte pension

Enligt en färsk undersökning från Pensionsskyddscentralen har man hittills lyckats med målen för den arbetspensionsreform som trädde i kraft år 2017. Pensioneringsåldern har stigit. Sysselsättningsgraden bland 55–64-åringar förbättrades år 2022 så att den överskred 70 procent och arbetslivslängden ökade.

Å andra sidan kommer år 2022 att ihågkommas för att antalet personer som sökte pension ökade. Undantagsvis var arbetspensionsindex större än lönekoefficienten, vilket fick många att välja att gå i pension på 2022 års sida och på det sättet dra nytta av indexhöjningen av arbetspensionen i början av år 2023. I ålders- eller invalidpension gick 71 500 personer och 35 000 personer började ta ut partiell ålderspension. Finland fick sammanlagt mer än 35 000 fler nya pensionstagare än året innan.

Förverkligandet av strategin För ett välfungerande pensionsskydd kom i gång

År 2022 var det första året med Pensionsskyddscentralens strategi För ett välfungerande pensionsskydd. Vi främjade framgångsrikt alla effektmål i strategin. Också i våra egna tjänster fick vi goda resultat. Pensionsskyddscentralens kostnadsnivå blev lägre än året innan i synnerhet på grund av att de externa it-systemkostnaderna minskade.

Kostnadsnivån blev lägre än året innan och handläggningstiderna förkortades.

Ansökningarna om intyg om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland ökade hos Pensionsskyddscentralen, men handläggningstiderna förkortades med hjälp av utvidgad automatisk handläggning. I fråga om utländska pensionsansökningar lyckades man minska arbetskön, vilket också förkortade handläggningstiderna. Vi främjade ett välfungerande arbetspensionsskydd också genom att medverka i arbetspensionssektorns gemensamma utredning av alternativ och målbild i fråga om försäkring och pensionsberäkning.

Uppmärksamhet fästes vid osäkerheten i finansieringen

Pensionsskyddscentralen publicerade arbetspensionssystemets långsiktiga kalkyler på hösten. Enligt kalkylerna är hela arbetspensionssystemets finansiering i balans, men det finns ett tryck att höja avgifterna inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn. I kalkylen dämpade den senaste tidens höga placeringsavkastning de utmaningar som den låga nativiteten medför.

Osäkerheten kring avkastningen och nativiteten bildar en avsevärd utmaning för de finansiella utsikterna. För att stödja förbättringen av de finansiella utsikterna gjordes flera utredningar och kalkyler över olika eventuella åtgärders inverkan. På hösten publicerades också en rapport om avgiftsnivån i olika länder.

Sakkunnighjälp till lagberedningen

Pensionsskyddscentralen deltog i flera lagberedningsarbeten under året. Beredningsarbetet som siktade på en bättre sammanjämkning av förvärvsinkomster och invalidpension ledde till slut inte till en regeringsproposition.

Pensionsskyddscentralen tog fram en beräkningstjänst för arbetspensionsförsäkrarnas och företagarnas bruk.

Riksdagen fattade beslut om en revidering av lagen om pension för företagare efter en lång beredning och omfattande diskussion. Lagändringen, som trädde i kraft i början av år 2023, gällde precisering och regelbunden justering av arbetsinkomsten. Som stöd för verkställandet av lagen tog Pensionsskyddscentralen fram en beräkningstjänst för arbetspensionsförsäkrarnas och företagarnas bruk.

Pensionsskyddscentralen deltog som sakkunnig också i lagberedningen om rehabilitering och finansieringen av ArPL och i arbetet i kommittén för social trygghet. Dessutom påverkade vi aktivt också lagprojekten som gällde en reform av personbeteckningen, automatiskt beslutsfattande och informationshantering.

Företagare och beslutsfattare prioriterades i kommunikationen

I kommunikationen med allmänheten fokuserade vi på att erbjuda information om företagarnas arbetspensionsförsäkring, när FöPL-reformen var aktuell. Pensionsskyddscentralen genomförde kampanjen FöPL betyder mycket tillsammans med arbetspensionsbolagen, I kampanjen talades det om FöPL-arbetsinkomsten och dess betydelse för företagarens pensionsskydd och övriga sociala trygghet.

För kommunikationen med beslutsfattare togs det fram ett nytt nyhetsbrev, Päättäjän eläkefakta, som sammanfattar de aktuellaste nyheterna och forskningsresultaten om pensionsskyddet. Vi ordnade också flera möten med beslutsfattare om olika teman inom arbetspensionsskyddet.

Tjänsterna görs bättre en i taget

I genomförandet av vår strategi ingår en systematisk utveckling av Pensionsskyddscentralens tjänster under hela strategiperioden. Det mest betydande förbättringsarbetet i fjol hänförde sig till webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen, som har ett omfattande innehåll. Avsikten är att lansera den omarbetade tjänsten våren 2023. Vi byggde ut övervakningen av företagarnas försäkring genom att ta i bruk ett system för övervakning av företagare som anlitar faktureringstjänster.

Ett av årets glädjeämnen var att Pensionsskyddscentralen våren 2022 fick ett hedersomnämnande i en internationell tävling som ordnades av International Social Security Association (ISSA). Hedersomnämnandet gavs för en e-tjänst där arbetsgivarna får information om socialförsäkringen i internationella fall.

Pensionsskyddscentralen var en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland år 2022.

Vi reviderade kundnöjdhetsundersökningen så att den överensstämmer med utgångspunkterna i den nya strategin. Helhetsbetyget i undersökningen var gott, 3,46 (skalan var 1–4). Betyget för den senaste kontakten var utmärkt, 3,70. Under året gjordes också en personalundersökning. Pensionsskyddscentralen fick en nivå som var högre än normen för sakkunnigorganisationen och var enligt undersökningen en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland år 2022.

Tack till personalen och våra samarbetspartner för det gångna året!

Mikko Kautto
Verkställande direktör

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.