På Pensionsskyddscentralen arbetade 297 personer vid slutet av år 2021. Kvinnornas andel var 77 procent. Av personalen hade 73 procent avlagt högskoleexamen. Det genomsnittliga personalantalet på Pensionsskyddscentralen minskade med 17 personer.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 38 miljoner euro. Kostnaderna minskade med drygt två miljoner euro från året innan. Personalkostnaderna var ca 21 miljoner euro. Köpta tjänster och it-kostnader, såsom kostnaderna för arbetspensionssektorns gemensamma datasystem, uppgick till drygt 13 miljoner euro.

I och med coronarestriktionerna fortsatte Pensionsskyddscentralens personal i stor utsträckning att arbeta på distans. Vid årsskiftet 2020-21 flyttade Pensionsskyddscentralen till ett nytt kontor i Fiskehamnen.


Verkställande direktörens översikt 2021

Mikko Kautto, verkställande direktör för Pensionsskyddscentralen. Huset där Pensionsskyddscentralen har sitt kontor i Fiskehamnen syns i bakgrunden. Foto: Karoliina Paatos

År 2021 var det andra året som präglades av coronapandemin. Ur arbetspensionssystemets synvinkel klarade man ändå bra av året som helhet betraktat. Sysselsättningen ökade, lönesumman steg avsevärt och avkastningen på arbetspensionsmedlen var exceptionellt hög. År 2021 gick finländare i pension i genomsnitt vid 62,4 års ålder. Målet som satts för år 2025 uppnåddes alltså i förtid.

Början av år 2022 har präglats av stigande priser och osäkerhet om centralbankernas reaktioner. Rysslands anfall i Ukraina har mångdimensionerade och långvariga följder, som i skrivande stund inte är kända.

Information som PSC producerade spreds bra

För Pensionsskyddscentralen var år 2021 ett år som avslutade en strategiperiod. Vi lyckades väl med att nå målen avseende resultaten och tjänsterna.

Den av PSC producerade sakkunniginformationen fick ökad uppmärksamhet i medierna. Synligast var utvärderingen av pensionssystemet i Finland, som vi beställt. Också PSC:s undersökningar syntes bra i medierna. Utredningsarbete gjordes för många beställningar, som tidigare.

Den av PSC producerade sakkunniginformationen fick ökad uppmärksamhet i medierna.

Besöksantalet på webbplatsen Arbetspension.fi, som upprätthålls av PSC, ökade. Det mest använda innehållet på webbplatsen, som vänder sig till allmänheten, är fortfarande sidorna om arbetspensionsutdraget och olika räknare med vilka man kan ta reda på sin pensionsålder och göra beräkningar av sin framtida pension utgående från olika antaganden.

Förbättrade tjänster

Vi fortsatte med en totalreform av utdragstjänsterna tillsammans med Arek Oy och arbetspensionsförsäkrarna och tog i bruk ett nytt arbetspensionsudrag. PSC:s nya tjänst för utlämnande av uppgifter förenklade betjäningen av våra myndighetskunder.

Bland statsförvaltningens utvecklingsprojekt var reformen av personbeteckningen, beredningen av ändringar av offentlighetslagen och lagberedningen om automatiskt beslutsfattande väsentliga ur PSC:s och arbetspensionssektorns synvinkel. Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, som länge varit under beredning, trädde till slut i kraft i en sådan form som gör det möjligt att förmedla elektroniska patientuppgifter ur Kanta-arkivet till arbetspensionssektorn.

På det stora hela nådde vi väl våra mål.

Utvecklingen av ArPL-övervakningen fortgick. Förutsättningarna för övervakningen av FöPL-försäkringen förbättrades genom att utveckla en ny applikation och utvidga kretsen av övervakade företagare till att omfatta dem som anlitar faktureringstjänster. Vi främjade också övervakningen av delägare i aktiebolag, men de lagändringar som behövs för det framskred inte ännu.

Vår nya avdelning för utlandstjänster inledde sin verksamhet samtidigt som mängden ansökningar om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland ökade. Den omarbetade elektroniska ansökningstjänsten hjälpte vid handläggningen av dem. Å andra sidan förlängde svårigheter med ibruktagningen av EU:s EESSI-tjänst handläggningstiderna för utländska pensionsansökningar.

PSC fyllde 60 år i nya lokaliteter

Vi inledde vår verksamhet på en ny adress och i en ny arbetsmiljö i Fiskehamnen i början av år 2021. Lokaliteterna användes dock endast litet i och med att coronaepidemin och distansarbetet fortsatte.

PSC fyllde 60 år på hösten. Coronarestriktionerna förhindrade tyvärr inflyttningsfesten som hade planerats för jubileumsdagen. I stället för den gjordes en födelsedagsvideo som du kan se på vår webbplats.

Under årets lopp färdigställdes PSC:s nya strategi För ett välfungerande arbetspensionsskydd.

På det stora hela nådde vi väl våra mål. Goda betyg som vi fick i en kundnöjdhetsundersökning gladde oss. I en personalundersökning gav personalen en god helhetsbedömning av arbetstillfredsställelsen. Det finaste var att personalen ansåg att det hade skett en förbättring på alla de delområden som undersöktes.

Tack till vår personal och våra partners för ett resultatrikt år!

Mikko Kautto