År 2023 var det andra året med Pensionsskyddscentralens strategi ”För ett välfungerande pensionsskydd”. Pensionsskyddscentralen stödde utvecklingen av arbetspensionsskyddet bl.a. genom att producera flera undersökningar, utredningar och beräkningar. Tjänsterna och datasystemen utvecklades också, och under året deltog PSC intensivt i lagberedningsarbetet inom pensionsområdet.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,9 miljoner euro, och de ökade med 0,2 miljoner euro från året innan. Personalkostnaderna var sammanlagt 22,4 miljoner euro och ökade med 0,9 miljoner euro från året innan. Köpta tjänster och it-kostnader, såsom kostnaderna för arbetspensionssektorns gemensamma datasystem, var sammanlagt 11,4 miljoner euro. De minskade med en miljon euro från året innan.

Vid utgången av år 2023 arbetade 291 personer på Pensionsskyddscentralen. Det genomsnittliga antalet anställda på Pensionsskyddscentralen minskade med tre personer från året innan. Kvinnornas andel var 76 procent. Andelen personer som avlagt högskoleexamen var 77 procent.


Verkställande direktörens översikt 2023

Mikko Kautto, vd för Pensionsskyddscentralen. Foto: Milka Alanen.

År 2023 krympte Finlands ekonomi jämfört med året innan, sysselsättningsgraden minskade och arbetslösheten ökade. Svårigheterna för de offentliga finanserna ökade, inflationen var hög och finländarnas köpkraft försvagades.

Ur arbetspensionssystemets perspektiv var året ändå rätt bra. Arbetspensionsreformen år 2017 inverkar fortfarande på det eftersträvade sättet – sysselsättningsgraderna bland äldre personer ökade och pensionsövergångarna blev senare. Lönesumman ökade och premieinkomsten med den. Premieinkomsten var 27 miljarder euro. Arbetspensionsutgiften var 34,1 miljarder euro.

Aktiekursernas utveckling blev bättre mot slutet av året, och årsavkastningen på pensionstillgångarna var reellt ca 2,5 procent. Ur arbetspensionstillgångarna betalades ca 5,8 miljarder i arbetspensioner.

Beredning av en pensionsreform i regeringsprogrammet

Den mest betydelsefulla saken med tanke på pensionsskyddet utgjordes av målet om en pensionsreform som skrevs in i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. Pensionsreformen ska svara på det tryck att höja avgiften som den sjunkande nativiteten medför, och på så sätt stärka förutom arbetspensionssystemets finansiella hållbarhet, också de offentliga finansernas hållbarhet i bredare mening.

Genom reformen eftersträvas en anpassning som uppgår till 0,4 procent av bruttonationalprodukten och en stabil avgiftsnivå på lång sikt med hjälp av en regelbaserat konsolideringssystem. Lösningar som uppfyller målen borde hittas i förhandlingarna senast i januari 2025.

Pensionsskyddscentralen stödde beredningen av pensionsreformen med sakkunniginformation och beräkningar för bedömningen av konsekvenserna av olika alternativ. Vår forskning och statistikuppföljning producerade rikligt med information om den föregående reformens effekter, vilket för sin del stärker informationsunderlaget för följande beslut.

Bättre kostnadseffektivitet vid verkställigheten av arbetspensionsskyddet

I fråga om beredning av pensionslagstiftning var året stillsammare. Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp hittade ingen lösning för att ändra incitamenten för sjukpensionstagares arbete. Den med tanke på verkställigheten viktigaste lagändringen gäller bestämmelserna om arbetspensionsutdrag. I fortsättningen skickas det färre utdrag på papper, eftersom de gånger då försäkrade sett på sina utdrag i elektroniska tjänster kan beaktas.

Verkställighetskostnaderna för arbetspensionerna minskade.

Kostnaderna för verkställigheten av arbetspensionsskyddet minskade från året innan. Under året främjades planerna för en ombyggnad av arbetspensionssystemets gemensamma it-tjänster. Avsikten är att bygga om it-systemen för både försäkring och pensionsberäkning under de närmaste åren. Man nådde en samsyn om målbilden, och förverkligandet av den främjas i ett brett samarbete mellan Arek, Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsförsäkrarna.

Ändringar i Pensionsskyddscentralens tjänster

Pensionsskyddscentralen tog i bruk en ny tjänst för arbetspensionslagar och -praxis i slutet av året. Webbplatsen Telp.fi är avsedd i synnerhet som stöd för arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet, och till innehållet är den en av de största i Finland. Anhopningen av utländska pensionsansökningar klarades av och handläggningstiderna förkortades. Anvisningarna om A1-intyg för arbete utomlands justerades i en mer förpliktande riktning på grund av ändrad praxis i EU-medlemsländerna.

I kommunikationen med allmänheten och övervakningen av försäkringen lades mer vikt på företagare. I och med att FöPL-ändringen trädde i kraft var det ett centralt mål att se till att företagarnas försäkringar var à jour. Pensionsskyddscentralen skickade mer övervakningsbrev än tidigare till nya företagare och övervakningen av försäkringen av dem som anlitar faktureringstjänster medförde många nya kontakter som ledde till FöPL-försäkring.

Bättre tjänster genom att lyssna på kunderna

Vi utvärderade vår egen verksamhet med enkäter bland kunderna och personalen. I båda två fick vi fina resultat. Utgående från fyra frågor gav kunderna och intressegrupperna 3,65/4 som ett allmänt betyg för PSC:s verksamhet. I personalenkäten blev betygen bättre än året innan, i synnerhet i fråga om kontorslokalerna och arbetsredskapen, som vi hade tagit som utvecklingsobjekt.

Kundenkäten gav 3,65/4 som allmänt betyg.

Vi genomförde också en ledarskapsenkät och undersökte PSC:s arbetsgivarimage. Vi vill vara en bra arbetsplats, och lyckat ledarskap spelar en central roll för det. Vi har lyckats här och är på rätt väg, i och med att vi fick högre resultat på ledarskapets alla delområden än jämförelseindexet bland andra sakkunnigorganisationer.

Undersökningen av arbetsgivarimage gav vid handen att Pensionsskyddscentralen skulle kunna vara bättre känd bland den stora allmänheten. Å andra sidan var arbetsgivarimagen mycket god bland sakkunniga som känner arbetspensionssektorn. Vi använder oss av enkäterna för att utveckla vår verksamhet och undersökningen av arbetsgivarimagen för att rikta vår rekrytering.

Som helhet var Pensionsskyddscentralens år 2023 mycket lyckat. I ljuset av mätarna som beskriver verkställandet av strategin gick vi i den eftersträvade riktningen mot alla mål. Resultatmålen uppfylldes väl. Tjänsteverksamheten gentemot kunderna gick som planerat. PSC:s budget underskreds och de nominella kostnaderna var på samma nivå som året innan.

Tack till våra partner och personalen för det gångna året.

Mikko Kautto
Verkställande direktör

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.