På Pensionsskyddscentralen arbetade 313 personer vid slutet av år 2020. Kvinnornas andel var 77 procent. Av personalen hade 73 procent avlagt högskoleexamen. Det genomsnittliga personalantalet på Pensionsskyddscentralen minskade med sju.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 41 miljoner euro. Kostnaderna ökade med tre miljoner euro från året innan. Personalkostnaderna hölls på samma nivå som året innan, dvs. vid 20 miljoner euro. Kostnaderna för köpta tjänster var sammanlagt drygt 11 miljoner euro. Kostnaderna för arbetspensionssektorns gemensamma datasystem ökade något från året innan.

I och med coronarestriktionerna övergick Pensionsskyddscentralens personal i stor utsträckning till distansarbete. Arbetet löpte bra trots undantagsförhållandena och nya sätt att arbeta togs i bruk. Vid årsskiftet flyttade Pensionsskyddscentralen till ett nytt kontor i Fiskehamnen.


Verkställande direktörens översikt

Coronapandemin var ett fenomen som präglade år 2020 överallt. Följderna av den väckte oro också inom arbetspensionssystemet under årets första hälft. Aktiekurserna började falla djupt ute i världen, och i Finland minskade sysselsättningen till följd av permitteringar. 

Pensionsanstalterna fick god avkastning, pensioneringsåldern steg rejält  

Coronaåret orsakade dock inte betydande skador på arbetspensionssystemet. Genom omfattande stimulansåtgärder återställdes tron på framtiden inom finansmarknaden. Arbetspensionsanstalternas placeringsavkastning för hela året blev god till slut. Sysselsättningsgraden minskade visserligen och i och med det blev lönesumman ca en miljard lägre än året innan. Det minskade premieinkomsten. Premieinkomsten påverkades också av den avgiftssänkning som gavs till arbetsgivarna inom den privata sektorn. 

År 2020 ökade arbetspensionsutgiften något mer dämpat än förväntat. Övergångarna i ålders- och sjukpension minskade. Den genomsnittliga förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar steg rejält och nådde upp till 61,9 år. Sysselsättningsgraden bland dem som fyllt 60 år förbättrades. 

Arbetet med bedömningar på samma nivå som tidigare år, mindre synlighet i nyheterna 

Under år 2020 gjorde vi än en gång rikligt med utredningar och andra bedömningar. Vi stödde social- och hälsovårdsministeriet i arbetet med sammanslagningen av det privata och det kommunala pensionssystemet och beredningen av en lineär modell för invalidpensionen och utvecklade en räknare för FöPL-arbetsinkomst. 

Vi publicerade utredningar om förändringar i människors arbetsförmåga och om praxis inom yrkesinriktad rehabilitering samt om finansieringen av arbetspensionssystemet. Utredningarna av solvensregleringen och fonderingen fortgick. Vi producerade undersökningar och rapporter som under tidigare år. De bland dem som särskilt berörde de finansiella utsikterna var arbetena om dödlighetsscenarier och automatiska stabilisatorer. Fastän vi publicerade arbeten som normalt, blev de mer sällan uppmärksammade i nyheterna i och med att coronapandemin tog utrymme i medierna. 

Nya kanaler och tjänster utvecklades 

Vi beslöt att rikta beslutsfattarkommunikation till de politiska partierna, men hann bara komma igång med det, innan coronasituationen begränsade fysiska möten till ett minimum. Kommunikationsåtgärderna koncentrerades till elektroniska kanaler. Vi omarbetade Etk.fi-sidorna och producerade en serie sakkunnigdiskussioner med pensioner som tema i form av podcasten Eläkekomitea. Vi planerade och genomförde en kampanj med rubriken Työeläke tekijäänsä kiittää (på svenska: Arbeta upp din pension) för allmänheten och gjorde en bloggserie för företagare på Etk.fi-sidorna. 

Vi utvecklade arbetspensionssektorns egna elektroniska tjänster genom att delta i arbetet med specifikationer för en totalreform av utdragssystemet och testningen inför godkännandet av det samt utvecklingen av en ny tjänst för myndigheterna. Under årets lopp uppstod en ny verksamhetsmodell för samarbetet mellan arbetspensionssektorn och FPA, och som en del av det förbättrades meddelandetrafiken i samband med pensionsansökningar. 

Övervakningen av försäkringen i inkomstregistrets omfattande meddelandetrafik kräver fortfarande arbete. Den premieinkomst som fås genom övervakningen minskade från året innan. 

EESSI, den elektroniska tjänsten för förmedling av socialförsäkringsuppgifter inom EU som beretts länge, kunde tas i bruk mot slutet av året. Pensionsskyddscentralen genomförde ett stort arbete med anvisningar, utbildning, testning och utredningar för att det kunde tas i bruk inom arbetspensionssystemet. År 2020 beslöt vi att omorganisera våra tjänster. Sedan början av 2021 sköts utländska pensionsansökningar, intyg för utsända arbetstagare, kundtjänst och rådgivning nu alla på en avdelning för utlandstjänster. 

Vi införde en agil verksamhetsmodell för utvecklingen av våra egna datasystem och har hittills haft goda erfarenheter av det. 

Det exceptionella året slutade med flytt till nya lokaliteter 

I slutet av året flyttade vi från Böle till vårt nya kontor i Fiskehamnen och slutförde kontorsprojektet inom målsatt tid och kostnadsram. Sedan mars 2020 har vi i hög grad arbetat på distans och kommer först efter coronarestriktionerna åt att ordentligt testa hur de nya lokaliteterna fungerar.  

Vi gjorde enkäter för att följa hur distansarbetet löpte och hur det var ställt med personalens hälsa, arbetsförmåga och motivation. Vi skonades från betydande hälsoproblem, arbetet blev gjort och de digitala färdigheterna ökade. Mot slutet av året gjordes en enkät om chefsarbetet, som gav vid handen att personalen var nöjd med ledarskapet. Det gladde säkert cheferna under det exceptionella året.  

Ett stort tack till vår personal för väl utfört arbete under en exceptionell tid. 

Mikko Kautto