Syftet med pensionsfonderna och placeringsverksamheten är att hålla pensionsavgifterna stabilare än pensionsutgifterna över tid. När befolkningen åldras ökar arbetspensionsutgifterna, men åldrandets inverkan på avgifternas nivå kan dämpas betydligt med hjälp av fonderna. Om den reella medelavkastningen på placeringarna på lång sikt ökar med en procent, minskar höjningstrycket på avgifterna med drygt två procentenheter.

Inom den privata sektorn har pensioner fonderats ända sedan systemets första tider, men inom den offentliga sektorn under tre årtionden. Fonderingen följer olika principer inom den privata och den offentliga sektorn. Placeringsbestämmelserna är också olika.

I slutet av år 2022 uppgick placeringstillgångarna i hela arbetspensionssystemet till 238 miljarder euro, av dem 150 miljarder euro, tillhörde den privata sektorns pensionssystem. Mest pengar hade placerats i aktier:

  • aktier och aktierelaterade instrument 53 %
  • ränteplaceringar 28 %
  • fastigheter 10 %
  • alternativa investeringar 9 %

Finländska placeringars andel har varit stabil under de senaste åren. Andelen placeringar i länder utanför Europa har ökat särskilt. Av placeringarna var

  • 23 % i Finland
  • 17 % inom det övriga euroområdet
  • 60 % utanför euroområdet.

På dessa sidor beskrivs ramvillkoren för placeringsverksamheten, allokeringen och avkastningen. Uppgifter om placeringarna, allokeringen och avkastningen publiceras på Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s webbplats. Statistiken uppdateras kvartalsvis.

Enligt lagen ska arbetspensionspengarna placeras på lönsamt och tryggt. Det uttrycks litet olika i lagarna om olika pensionsanstalter, men innebörden är densamma. Det betyder att pensionsanstalterna inte enbart kan minimera risken eller maximera vinsten, utan de måste hitta en kompromiss mellan dessa motstridiga mål.

Varje pensionsanstalt fattar sina placeringsbeslut självständigt och pensionsanstaltens styrelse ansvarar för dess placeringsverksamhet. Pensionsanstalterna inom den privata sektorn ska årligen göra upp en placeringsplan, som styrelsen godkänner. Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn gör givetvis också upp placeringsplaner, fast det inte finns någon tvingande bestämmelse om det.

Placeringsverksamheten inom den privata och den offentliga sektorns pensionssystem presenteras skilt på dessa sidor, eftersom de bestämmelser som styr dem är väsentligt olika i fråga om ansvars- och solvensberäkningen och ansvarstäckningen.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.