Pensionsskyddscentralen utreder årligen finansieringen av utbetalda FöPL-pensioner i samband med ansvarsfördelningen av FöPL-pensionerna.

En företagare tjänar in pension enligt FöPL på basis av sin fastställda FöPL-arbetsinkomst. FöPL-försäkringsavgifterna bestäms också på basis av arbetsinkomsten. FöPL-försäkringsavgiftens storlek fastställs utgående från den genomsnittliga ArPL-avgiften.

Alla pensionsanstalter som omfattas av principen om sista pensionsanstalt deltar i kostnadsfördelningen av FöPL-pensionerna. FöPL-pensionerna bekostas gemensamt genom fördelningssystemet, vilket innebär att FöPL-pensionerna inte fonderas. De pensionsanstalter som försäkrar pensionsskydd enligt FöPL, dvs. FöPL-pensionsanstalterna, är med om att bekosta pensionerna. Staten bekostar den del av FöPL-pensionerna som företagarnas inbetalda försäkringsavgifter inte räcker till för att täcka. Genom kostnadsfördelningen för FöPL-pensionerna utreds också kostnaderna för FöPL-tilläggspensionsskyddet.

Pensionsanstaltens fordran eller betalning vid kostnadsfördelningen för FöPL-pensionerna

Pensionsanstalten betalar eller får från ansvarsfördelningen av FöPL-pensionerna skillnaden mellan sina utbetalda FöPL-pensionsdelar och sin FöPL-premiefond. När pensionsanstaltens FöPL-premiefond fastställs beaktas inte obetalda s.k. öppna FöPL-försäkringsavgifter.

FöPL-premiefonden är summan av föregående års premieansvar och respektive års  FöPL-premieinkomst. Från fonden avdras andelar som behövs för att täcka FöPL-anstalternas omkostnader och för att bekosta pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider.

Staten bekostar den del av FöPL-pensionerna som premiefonden inte räcker till för att täcka. Statens andel bestäms som skillnaden mellan pensionsutgiften enligt FöPL och premiefonden som används för att bekosta FöPL-pensionerna. Premiefonden fastställs utan att beakta öppna obetalda försäkringsavgifter. Statens andel:

ÅrMilj. euro
200038,5
200531,9
201096,6
201144,1
201222,9
201368,4
201466,8
201582,5
2016143,1
2017188,9
2018246,2
2019294,5
2020349,0
2021377,2
2022402,3

Staten har bekostat en del av FÖPL sedan år 1979. År 1990 var ett undantag, då behövdes ingen statlig andel.

FöPL-pensionsutgift och statens andel åren 1990–2028

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.