På Pensionsskyddscentralen arbetar vi för ett välfungerande pensionsskydd. Vår verksamhet som organisation baserar sig på lagstadgade uppdrag, vilket redan i sig ställer en rad ansvarskrav på oss.

Som arbetsgivare tar vi ansvar för såväl vår personals välbefinnande som för att vi som arbetsgemenskap ska följa den väg som utstakas av Pensionsskyddscentralens strategi och värden.

Vi har också ett ansvar att ta hand om vår omvärld. Vi strävar till att minimera vår verksamhets inverkan på miljö och klimat.

I Pensionsskyddscentralens ansvarsprinciper beaktar vi också FN:s mål för hållbar utveckling.

Vi arbetar för ett välfungerande arbetspensionsskydd

Vår verksamhet baserar sig på lagstadgade uppgifter. Centralt för vårt arbete är att säkra ett hållbart och välfungerande arbetspensionsskydd.

Vi producerar högklassig och brett anlitad sakkunniginformation för utvärdering och utveckling av pensionsskyddet. Vi sammanställer expertkunskap åt olika målgrupper på ett tillgängligt och lättfattligt sätt. Vi producerar information för att stödja beslutsfattande, lagberedning och samhällsdebatt.

Vi bedömer hur arbetspensionssystemets finansiering, tillgångar och ansvar utvecklas på ett systematiskt och långsiktigt sätt.

Vi ser till att vår verksamhet är kostnadseffektiv.

Vi främjar arbetspensionssektorns gemensamma informationstjänsters och processers effektivitet och kundorientering, samt samarbetet mellan olika aktörer inom arbetspensionssektorn.

Vi arbetar för att informationsutbytet mellan arbetspensionssektorn och myndigheterna ska

 • stödja arbetspensionssektorn samt andra som verkställer den sociala tryggheten i utvecklingen av tjänster och automatiseringen av processer
 • förenkla kommunikationen för medborgarna.

Det är viktigt för oss att våra tjänster motsvarar våra kunders behov. För att försäkra oss om detta

 • mäter vi regelbundet kundnöjdheten
 • utvecklar vi våra tjänster på basis av mottagen feedback

Vi håller även våra kunder uppdaterade om vår verksamhets utveckling.

Vi agerar pålitligt, öppet och transparent

Vi tillämpar offentlighetslagen i vår verksamhet i den mån vi utövar offentlig makt.

Vi ser till att webbsidorna vi upprätthåller publicerar heltäckande och lättförståelig information, statistik och forskning. Vi publicerar också våra utlåtanden.

Vi följer etiska regler i vår forskningsverksamhet. I vår statistikproduktion förbinder vi oss till Finlands officiella statistiks (FOS) principer och i våra försäkringsmatematiska tjänster till Finlands aktuarieförenings etiska principer och aktuariestandarder.

Vi erbjuder medborgarna baskunskap om arbetspensionsskyddet och intjäningen av pension för att stödja val och beslut i vardagslivet. Vi påminner om arbetspensionsutdraget och vikten av att känna till det. Vi lyfter också fram förändringar och andra aktuella ärenden som handlar om pensionstryggheten.

Vi främjar vägledningen av medborgarna till arbetspensionssektorns tjänster också via den offentliga förvaltningens kanaler.

De ärenden som behandlas i ledningsgruppen finns till fritt påseende för personalen. Vi utvecklar också aktivt kommunikationen inom arbetsgemenskapen, och belönar årligen sakkunniga som lyckats särskilt väl med arbetsplatskommunikationen.  

Vi motsätter oss korruption och främjar vår personals förmåga att handla rätt i olika situationer. Vi följer förhållningsreglerna mot korruption i alla våra uppgifter.

Vi deltar också i justitieministeriets kampanj mot korruption. Läs mer om kampanjen: Säg nej till korruption (Antikorruption.fi).

Vi tryggar säkerheten och en god förvaltningssed

Vi kartlägger noggrant de risker som hotar vår verksamhet. Riskhanteringen är en del av Pensionsskyddscentralens resultatplanering och strategiska och operativa ledning. Den utgör en del av det dagliga beslutsfattandet, verksamhetsuppföljningen och interna kontrollen.

Vi säkerställer att våra uppgifter sköts så störningsfritt som möjligt genom kontinuitets- och beredskapsplanering. Dessutom samarbetar vi med bland annat arbetspensionsanstalterna, Försörjningsberedskapscentralen samt med social- och hälsovårdsministeriet.

I samband med våra uppgifter behandlar vi de arbetspensionsförsäkrades och pensionstagarnas, övriga kunders och vår egen personals och våra intressegruppers personuppgifter. Vi ansvarar för flera personregister. I vår verksamhet respekterar vi skyddet av de registrerades privatliv samt andra grundläggande rättigheter.

När vi behandlar personuppgifter iakttar vi lagen, aktsamhetskraven och god databehandlingssed. Vår personal är förpliktigad att följa dessa principer och anvisningar i all sin verksamhet. De personer som behandlar uppgifterna omfattas av lagstadgad sekretessplikt och har dessutom undertecknat en tystnadsförbindelse.

Vi publicerar årligen ett databokslut.

Vårt mål är att säkra kontinuiteten för de tjänster vi ansvarar för och att skydda konfidentiell information under alla omständigheter.

Vår informationssäkerhetspolitik styr god informationshanteringssed, tryggande av cybermiljöns funktion, riskhantering samt förebyggande av skador och oegentligheter.

Varje medarbetare på PSC spelar en viktig roll för att upprätthålla informationssäkerheten. Informationssäkerheten består av säkra rutiner och aktsamhet. Vi tryggar det genom att handla professionellt och kompetent.

– Ansvar är kärnan i vårt sakkunnigarbete. Vi upplever att vi gör ett betydelsefullt arbete, säger direktör Karoliina Kiuru Bild: Karoliina Paatos

Vi värdesätter vår personal och handlar enligt de värderingar vi formulerat i vår strategi

En kunnig och välmående personal är grunden i vår verksamhet. Vi ser till att gemensamma överenskommelser följs. Uppskattningen av personalen och PSC:s värderingar, det vill säga pålitlighet, mod och samarbete, syns i allas vårt arbete.

Vi främjar och stödjer arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga i varje skede av hens yrkesbana. För att främja arbetshälsan beaktar vi följande:

 • professionell kompetens
 • den anställdas styrkereserv och hälsa
 • arbetsmiljön
 • arbetsgemenskapens utveckling, till exempel vad det kommer till ledning och atmosfär.

Att jobba för en god arbetshälsa är hela arbetsgemenskapens uppgift. Personalspecialisterna, de förtroendevalda i arbetarskyddsfrågor och företagshälsovården skapar tillsammans en ram för att stödja välmåendets utveckling.

Baserat på resultatet från vår personalundersökning hösten 2022 belönades vi med intyget Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2022 av företaget Eezy Flow. Eezy Flow undersöker personalens dedikation, engagemang, ledarskap samt organisationens prestationsförmåga med hjälp av PeoplePower®-referensramen som företaget utvecklat.

Enligt personalundersökningen 2022 ger vi ett utmärkt stöd för arbetshälsan och arbetsmängden är i allmänhet lämplig.

I vår jämställdhets- och likabehandlingsplan granskar vi hur jämlik behandling förverkligas i nuläget och presenterar förslag på åtgärder som upprätthåller och utvecklar jämställdhet och jämlik behandling. Exempel:

 • Urvalskriterier i rekryteringen är den arbetssökandes kompetens och lämplighet för uppdraget. Om alla sökande har motsvarande kompetens, väljs enligt jämställdhetsplanens kriterier en person som tillhör det kön som är i minoritet inom enheten.
 • Att principen om lika löner följs kontrolleras gemensamt varje år.
 • I arbetsansökningarna frågas inte efter ålder, kön eller nationalitet.

Vi utreder regelbundet personalens syn på jämställdhet och likabehandling. Vi granskar också det aktuella läget för jämställdhet och likabehandling i vår årliga personalrapport.

Till alla chefers uppdrag hör att se till att ingen anställd behandlas ojämlikt på grund av nationell bakgrund, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller något annat personligt skäl.

Teman som gäller arbetsgemenskapen och kompetensutvecklingen som stöd för sakkunnigarbetet

Sakkunskap

Vi ser till att PSC:s anställda har tillräcklig kunskap och kompetens för att arbeta som sakkunniga. Vi håller våra interaktions- och kommunikationsfärdigheter tidsenliga. Vi ökar våra insikter om pensionsförsäkrarnas och övriga intressegrupper verksamhet och behov av tjänster.

Smidiga förfaringssätt

Vi fortsätter att utveckla hybrid- och digitalt arbete, smidiga förfaringssätt samt vårt kunnande inom informationshantering, dataskydd och informationssäkerhet som en del av vår sakkunskap. Vi coachar teamen för att verka i gott samarbete och inse det gemensamma ansvaret och vi stödjer intern mobilitet.

Ledarskap och arbetshälsa

Vi utvecklar våra förutsättningar för coachande ledarskap och ledning av arbetsprestationen. Vi främjar god arbetshälsa och motiverar personalen att aktivt upprätthålla och förbättra sin egen hälsa och sitt välmående.

Vi strävar efter att minimera effekterna av vår verksamhet på miljön och klimatet

I början av år 2021 flyttade vi från ett stort flervåningshus till märkbart småskaligare utrymmen. Den nya fastigheten har BREEAM-klassificeringen ”Very Good”. BREEAM stödjer bland annat minimering av koldioxidavtryck, hälsosamma byggnader samt hållbara investeringar, målsättningar kopplade till ESG:s teman. (ESG=Environmental, Social, Governance=Miljö, samhällsansvar, administration).

Fiskehamnens Kampus är planerat som en energieffektiv smart byggnad: allt avfall återvinns och utnyttjas och avfallsåtervinningens koldioxidavtryck kompenseras. Vi erbjuder mångsidiga återvinningsmöjligheter och handledning i återvinningen på vårt kontor. Varje våning har separata avfallskärl för pappersavfall och förstörda dokument, bioavfall, plast, kartong, glas och metall. Vårt kök använder inte engångskärl.

Vi strävar efter att minimera utskrifter och annan överflödig användning av material eller energi genom att utnyttja elektroniska system och utveckla nya metoder för arbete och digitala lösningar.

Vårt ur personalen utvalda ”Tilatiimi” (utrymmesteam) fungerar som samarbetspartner för att kontinuerligt utveckla våra arbetsutrymmen.

I nyanskaffningar beaktar vi miljö- och ansvarsaspekterna i mån av möjlighet.

Genom hybridarbetspraxis minskar vi på trafik, och med en pendlingsförmån (ePassi) uppmuntrar vi våra anställda att utnyttja kollektivtrafik mellan hem och arbetsplats.

Vi uppmuntrar också till motion under pendlingen genom att erbjuda personalutrymmen t.ex. för cyklister. Det finns plats att parkera cyklar både utanför byggnaden och i källaren. Vid fastighetens avgiftsbelagda parkeringsplatser finns laddstationer för elbilar.

Vi har ett miljöteam bestående av anställda ur vår personal, vars mål är att skapa och upprätthålla en miljöplan utgående från anvisningar och rekommendationer från pålitliga institutioner inom miljösektorn.

Centralt för vår verksamhet är att uppmuntra personalen att beakta miljöperspektivet och agera på ett miljömässigt hållbart sätt med små och enkelt genomförbara vardagsval.

Vi ordnar regelbundet evenemang, följer utvecklingen i miljöfrågor och delar med oss av vårt miljökunnande och av tips bland annat för att minimera elförbrukning.

Pensionsskyddscentralens aktivitetsbaserade kontorsutrymmen finns i Fiskhamnens Kampus, Helsingfors. Fastigheten har BREEAM-miljöklassificeringen ”Very Good” Bild: Vesa Laitinen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.