I Danmark består det lagstadgade pensionsskyddet av ett bosättningsbaserat folkpensionssystem och ett arbetsmarknadsbaserat tilläggspensionssystem (ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension). ATP omfattar löntagarna på både den privata och den offentliga sektorn. Företagarna kan frivilligt omfattas av systemet på vissa villkor. ATP är inte en inkomstrelaterad arbetspension utan pensionen fastställs i relation till de avgifter som tas ut under arbetstiden.

Delpension kan betalas ut på basis av en separat lag. Från arbetslöshetsförsäkringssystemet betalas förtidspension (efterløn). Deltidspensionens betydelse är liten och bara de som inte har rätt till förtidspension från arbetslöshetsförsäkringen har rätt till den. Arbetslöshetsförsäkringens förtidspension har å sin sida varit ett allmänt sätt att avlägsna sig från arbetsmarknaden.

Tilläggspensionsskyddet som baserar sig på arbetsmarknadsavtal omfattar ca 90 % av löntagarna. Tjänstemännen har sitt eget pensionssystem (tjenestemandspension).

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.