Hur stor nettopensionen blir beror på hur arbetspensionen, folkpensionsförmånerna och beskattningen bestäms. De spelar var sin roll. Arbetspensionerna höjdes enligt arbetspensionsindex med 6,8 procent i början av år 2023. Folkpensionen och garantipensionen höjdes enligt folkpensionsindex med 4,2 procent. Folkpensionerna höjdes också med en extra indexförhöjning i augusti 2022 med 3,5 procent, vilket innebär att förhöjningen jämfört med början av år 2022 är sammanlagt 7,8 procent.

År 2023 lindras pensionstagares beskattning litet av höjningarna av grundavdraget och pensionsinkomstavdragen. Beskattningen lättas också av verkningarna av reformen av kommun- och statsbeskattningen i och med att avdragen blev enhetliga i båda beskattningarna. Tack vare avdragen betalar pensionstagare med låga inkomster ingen kommunalskatt på en årspension som understiger 12 882 euro (1 074 €/mån). Pensionsinkomstavdraget gäller upp till årsinkomster på 49 887 euro (4 157 €/mån).

Pensionsinkomstavdragets fulla belopp år 2023, den årliga inkomstgräns där pensionstagaren börjar betala skatt och den årliga inkomstgräns från vilken inget avdrag beviljas.

Fullt avdrag, euro/årPension för vilken man börjar betala skatt, euro/årPension från vilken inget avdrag beviljas, euro/år
10 32012 88249 887

Den genomsnittliga kommunalskattesatsen år 2023 är 7,38 procent. Den är avsevärt lägre än året innan. Det beror på att den strukturella reformen av social- och hälsovården medförde att en stor del av beskattningen överfördes till staten för att finansiera välfärdsområdena. Rundradioskatten är 2,5 procent för årsinkomst som överstiger 14 000 euro, maximalt 163 euro. Sjukvårdsavgiften för pensions- och förmånsinkomster är 1,57 procent.

Nettopensionen för dem som endast får FPA pension höjdes i början av år 2023 med 6,3 procent från året innan till följd av indexhöjningarna av folk- och garantipensionen. På högre inkomstnivåer höjdes nettopensionen med 5,3–8,5 procent.

De flesta pensionstagare befinner sig på en inkomstnivå där det inte går någon skatt på pensionen eller där skatteprocenten är låg. En tredjedel av pensionärerna har en pension på mindre än 1 250 euro och betalar således mindre än åtta procent i skatt. Ca 15 procent av pensionärerna får mer än 2 500 euro i pension och betalar därmed mer än 23 procent i skatt. Pensioner på mer än 4 000 euro får 3,1 procent av pensionärerna. De betalar mer än 30 procent i skatt.

Skatter och avgifter på lön och pension

I bilden nedan jämförs löntagares och pensionstagares skatte- och avgiftsbelastning år 2022 på olika inkomstnivåer (månadsinkomsten är årsinkomsten/12). Löntagarnas totala avgiftsprocent är olika i olika åldrar, eftersom arbetstagaravgifterna ändras med åldern. De som fyllt 68 år betalar inte längre arbetstagaravgifter. Åldern påverkar löntagarnas beskattning också genom det nya arbetsinkomstavdraget, där arbetsinkomstavdraget höjs med 200 euro för 60–61-åringar, 400 euro för 62–64-åringar och 600 euro för dem som fyllt 65. Med anledning av detta visas löntagare i åldern 60–64 år inte i figuren nedan.

På grund av revideringen av avdragen betalar pensionstagare med en inkomst på ca 1 500–2 400 euro lite mer i skatter och avgifter än löntagare hos vilka man också har beaktat arbetslöshetsförsäkringsavgiften och den höjda arbetspensionsavgiften. Om inkomsten överstiger ca 2 500 euro är pensionstagares avgiftsbelastning lite lägre än löntagares.

Nettopensionens utveckling

I figuren nedan visas hur en pension som börjat år 2013 har utvecklats genom åren. I figuren har eurobeloppen justerats enligt konsumentprisutvecklingen till 2023 års nivå, dvs. figuren beskriver utvecklingen av pensionens köpkraft under de senaste tio åren.

Under årtiondet har pensionen för dem som endast får FPA-pension ökat reellt med ca 5 procent. Högre pensioner än så har minskat med ca 1–4 procent på grund av den höga inflationen i fjol. Störst har minskningen av köpkraften varit på de högsta inkomstnivåerna. Ju lägre inkomstnivå, desto mindre har köpkraften minskat.

Både pension och lön

Pensionstagares löneinkomst beskattas på samma sätt som löneinkomst i allmänhet. Skatteprocenten på kombinerad pensions- och löneinkomst är i regel lägre än på samma totalinkomst som enbart består av lön eller pension.

Ålderspensionärer kan arbeta utan begränsning och sjukpensionärer inom vissa inkomstgränser. Man kan också ha löne- och pensionsinkomster samtidigt, om man fortsätter i lönearbete och tar ut partiell förtida ålderspension. Den progressiva beskattningen gör att de totala inkomsterna inte minskar så mycket, om arbetsinkomsten minskar. På motsvarande sätt skärps beskattningen för den som tar ut partiell ålderspension utöver sin tidigare lönenivå.

I tabellerna nedan har skatte- och avgiftsprocenten beräknats för kombinationer av pension och lön på olika nivåer.

Tabellen visar pensionstagarens skatte- och avgiftsprocent när hen har löneinkomster utöver pensionen. Tabellen visar också hur stor del av lönen som personen får utöver pensionen då går till skatter och avgifter.

Skatteprocenten på en pension på t.ex. 1 500 euro är 13,4. Om pensionstagaren utöver det har löneinkomster på 6 000 euro per år går 26,7 procent av tilläggsinkomsten till skatt. Skatte- och avgiftsprocenten på totalinkomsten är 16,7.

Skatterna och avgifterna har beräknats för en 63-årig pensionstagare som betalar den lägre arbetspensionsavgiften (7,15 %), arbetslöshetsförsäkringsavgift och sjukförsäkringens dagpenningavgift från sin lön.

Pension och lön (excel)

I tabellen är den intjänade pensionen 1 500, 2 000 eller 3 000 euro i månaden, varav 50 procent tas ut som partiell förtida ålderspension. Pensionen tidigareläggs från den lägsta pensionsåldern för årskull 1961 (64 år 9 mån) med 45 månader och förtidsminskningen är sammanlagt 18 procent. Den partiella ålderspensionen multipliceras ännu med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår.

Tabellen visar tre alternativa fall där personen tar ut partiell ålderspension: arbetar inte, minskar arbetet med hälften från det tidigare eller arbetar vidare med samma lönenivå som tidigare. I exemplet börjar personen ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder och betalar alltså den högre arbetspensionsförsäkringsavgiften från sin lön (8,65 %).

Partiell ålderspension och lön (excel)