EU-förordningen om social trygghet 883/2004, som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan medlemsstaterna inom Europeiska unionen, trädde i kraft 1.5.2010. Före det gällde förordning 1408/71. Enligt EU-förordningen om social trygghet avgörs vilket lands sociala trygghetssystem en person som rör sig inom EU-området omfattas av. EU-bestämmelserna åsidosätter nationella lagar som står i strid med dem.

Förordning 883/2004 gäller EU-länderna, EES-länderna (fr.o.m. 1.6.2012 ) och Schweiz (fr.o.m. 1.4.2012).

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,  Kroatien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,  Rumänien, Slovakien, Slovenien,  Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .

EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.

EU-förordningen 883/2004 om social trygghet tillämpas på följande områden inom den sociala tryggheten:

 • förmåner vid sjukdom
 • förmåner vid moderskap och  likvärdiga förmåner vid faderskap
 • förmåner vid invaliditet, inklusive dem som syftar till att bevara eller förbättra förvärvsförmågan
 • förmåner vid ålderdom
 • förmåner till efterlevande
 • förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom
 • dödsfallsersättningar (begravningsbidrag)
 • förmåner vid arbetslöshet
 • förmåner vid förtida pensionering (deltidspension)
 • familjeförmåner (barnbidrag).

Förordningen gäller endast den lagstadgade sociala tryggheten. Det betyder att t.ex. pensionssystem som grundar sig på kollektivavtal inte omfattas av förordningen. Sådana system är vanliga i Europa.

Förordningen tillämpas på

 • EU-ländernas medborgare som är bosatta i något EU-land
 • flyktingar och personer utan medborgarskap som bor i EU-länderna och har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater, samt deras familjemedlemmar och förmånstagare
 • medborgare i tredje land (bortsett från Danmark, Storbritannien, EES-länderna och Schweiz).

Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz

Under rubrikerna nedan hittar du närmare information om socialförsäkringen när man arbetar tillfälligt i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. 

En arbetstagare som utsänds av en finsk arbetsgivare för att tillfälligt arbeta i ett annat EU/EES-land kan under vissa förutsättningar omfattas av socialförsäkringen i Finland. Då behöver arbetstagaren också ett intyg över att han eller hon är socialförsäkrad i Finland (intyg A 1 i EU-länderna). Ansökan om intyget görs hos Pensionsskyddscentralen. Arbetsgivaren kan ansöka om intyg för utsänd arbetstagare genom e-tjänsten. Man ska också ansöka om intyg när en arbetstagare arbetar i två eller flera EU- eller EES-länder. Förutsättningarna för att en arbetstagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Från Finland till utlandet.

Företagare som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i det land där de arbetar. Då betalas alla socialförsäkringsavgifter i arbetslandet, om lagstiftningen där kräver det. Rätten till socialförsäkringsförmåner bestäms också enligt lagstiftningen i arbetslandet. Om en företagare tillfälligt arbetar i ett annat EU-, EES- eller avtalsland eller Schweiz kan han eller hon under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland och t.ex. betala avgifter för sin företagarpensionsförsäkring (FöPL). Då ska företagaren ha ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland (A1-intyg i EU-länderna). Företagaren ska ansöka om intyg hos Pensionsskyddscentralen. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Förutsättningarna för att en företagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Från Finland till utlandet.

Läs mer:

I bestämmelserna i EU:s förordning om social trygghet och i överenskommelserna om social trygghet finns inga egentliga bestämmelser som gäller stipendietagare. I fråga om ovan nämnda bestämmelser jämställs stipendietagarna dock med företagare och därför tillämpas de internationella bestämmelserna om företagare på stipendietagare som arbetar utomlands. Om stipendietagaren vill omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan han eller hon arbetar utomlands, ska han eller hon teckna en LFöPL-försäkring och ansöka om ett intyg på försäkringstillhörigheten (A1-intyg i EU-länderna) hos Pensionsskyddscentralen. Genom att visa upp intyget i arbetslandet kan stipendietagaren visa att han eller hon har rätt till social trygghet i Finland och att socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Förutsättningarna för att en stipendietagare ska betraktas som utsänd beskrivs närmare på sidan Från Finland till utlandet.

Offentligt anställda omfattas i allmänhet av socialförsäkringen i arbetsgivarens hemland. Arbetsgivarlandets lagstiftning tillämpas alltså oberoende av i vilket EU- land den offentligt anställda arbetar eller är bosatt. Den offentligt anställdas medborgarskap har inte heller någon betydelse. I Finland betraktas en person som offentligt anställd, om han eller hon är i tjänstemannaställning eller står i ett anställningsförhållande till en arbetsgivare, vars verksamhet bekostas med offentliga medel. En offentligt anställd som blir utsänd till ett annat land behöver intyg om att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren ska ansöka om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Ansökan kan göras genom e-tjänsten. Om personen arbetar som offentligt anställd i ett land och som privatanställd eller företagare i ett annat land, är det bäst att kontakta Pensionsskyddscentralen.

På andra webbplatser:

På sjöfarare tillämpas flaggregeln: en sjöfarare omfattas av socialförsäkringen i det land vars flagg fartyget för.

En sjöfarare som arbetar på ett fartyg under ett annat EU/EES-lands flagg socialförsäkras i regel i det landet, även om han eller hon är fast bosatt i Finland.

Flaggregeln gäller inte, om arbetstagaren är bosatt i samma EU/EES-land där det företag som betalar lönen har sitt säte, men arbetet sker på ett fartyg under något annat lands flagg.  Då omfattas arbetstagaren av socialförsäkringen i sitt hemland.

Sök A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen, om

 • personen arbetar på ett fartyg under finsk flagg men bor i ett annat EU/EES-land
 • personen arbetar regelbundet på fartyg under två olika flagg eller
 • personen utöver sjöarbetet även arbetar som arbetstagare eller företagare i Finland eller annat EU/EES-land.

Om personen arbetar på ett fartyg under ett annat EU/EES-lands flagg och är bosatt i Finland, ansöks A1-intyget från flaggstatens myndigheter. Arbetet ska i detta fall även meddelas till FPA.

På andra webbplatser:

Medlemmar av flygbesättning och kabinbesättning som arbetar inom EU/EES-området socialförsäkras i den medlemsstat där deras stationeringsort är belägen. Stationeringsorten för flygbesättning och kabinbestätning har i förordning (EES) nr 3922/91 definierats som den av operatören för varje besättningsmedlem fastställda ort där besättningsmedlemmen vanligen inleder och avslutar en tjänstgöringsperiod eller en serie tjänstgöringsperioder och där operatören vanligen inte är ansvarig för besättningsmedlemmens inkvartering. Flygpersonal behöver A1-intyg t.ex. om stationeringsorten är i ett annat land än där personen i fråga bor.

På andra webbplatser:

Arbete i flera EU/EES-länder eller Schweiz

Också de som arbetar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz är socialförsäkrade i endast ett land. Du anses arbeta i flera länder, om du

 • återkommande byter arbetsland (montörer, chaufförer, konstnärer)
 • arbetar alternerande i flera länder.

Huruvida du anses arbeta normalt i flera länder bedöms utifrån en granskningsperiod på 12 månader.

EU-förordningarna om social trygghet innehåller särskilda bestämmelser om den sociala tryggheten för dem som normalt arbetar i två eller flera EU-länder. Här följer en uppräkning av omständigheter som beaktas när det avgörs vilket EU-lands socialförsäkringslagstiftning som tillämpas på en person som normalt arbetar i flera länder:

 • I vilket land bor personen stadigvarande?
 • Arbetar personen som anställd, som offentligt anställd eller som företagare?
 • I vilket land utför personen en väsentlig del av sitt arbete?
 • I vilka länder har personens arbetsgivare sin verksamhet?
 • Om personen är företagare: Var finns verksamhetens huvudsakliga intressen?
 • När har arbetet börjat?
 • Har situationen kring arbetet hållits oförändrad?

Försäkringstillhörigheten, dvs. vilket lands lagstiftning personen omfattas av, avgörs i dessa fall i allmänhet av om personen utför en väsentlig del av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt. Med en väsentlig del avses en betydande del av allt arbete, minst 25 % enligt EU-förordningen. Vad som är en väsentlig del bestäms utifrån arbetstiden och/eller lönen.

Försäkring i bosättningslandet

 • Alltid, om personen utför en väsentlig del (25 %) av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt.
 • Det spelar ingen roll var arbetsgivarna har sitt säte eller hur många arbetsgivarna är.

Försäkring i det land där arbetsgivaren har sitt säte

 • Om arbetstagaren inte utför en väsentlig del av sitt arbete i sitt bosättningsland, tillämpas lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har sitt säte.
 • Om arbetstagaren har arbetsgivare i bosättningslandet och i ett annat land, tillämpas lagstiftningen i det land där den arbetsgivare har sitt säte, som inte har sitt säte i bosättningslandet.
 • Om arbetstagaren har arbetsgivare i minst två länder utöver sitt bosättningsland, tillämpas lagstiftningen i arbetstagarens bosättningsland.

På andra webbplatser:

På stipendietagare tillämpas EU-förordningens bestämmelser om egenföretagare.

Försäkring i bosättningslandet 

 • Alltid, om personen utför en väsentlig del (25 %) av sitt arbete i det land där han eller hon är bosatt.

Försäkring i det land där företagsverksamheten har sina huvudsakliga intressen 

 • Om personen inte utför en väsentlig del av arbetet i det land där han eller hon är bosatt
 • I fråga om stipendietagare anses det land där stipendiet har beviljats vara det där verksamheten har sina huvudsakliga intressen.

På andra webbplatser:

Om en person arbetar i olika roller i olika länder, gäller inte ovan nämnda regel om en väsentlig del av arbetet.

 • Offentligt anställd i ett land och privatanställd/egenföretagare i ett annat land: Försäkring i det land där personen är offentligt anställd.
 • Privatanställd i ett land och egenföretagare i ett annat land:  Försäkring i det land där personen arbetar som privatanställd.

Bilden nedan visar rangordningen mellan olika roller när en person arbetar i olika roller i olika länder.

På andra webbplatser:

Om en person arbetar i flera länder, ska socialförsäkringsavgifterna betalas till endast ett land. Då ska man ansöka om ett A1-intyg från bosättningslandet. Intyget visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas.

Om personen har flera arbetsgivare i olika länder, ska socialförsäkringsavgifterna för allt arbete betalas till det land som har beviljat A1-intyget.

 

Ansök om A1-intyg

Pensionsskyddscentralen ger personer som arbetar i två eller flera länder A1-intyg om att de omfattas av socialförsäkringen i Finland, om alla kriterier för det uppfylls. Ansökan om intyg görs på samma sätt som när en arbetstagare blir utsänd till ett annat land. Medan intyget är i kraft är också utländska arbetsgivare skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland.

Om du arbetar i två eller flera EU-länder så att du är privatanställd i ett land och offentligt anställd i ett annat eller anställd i ett land och företagare i ett annat, hittar du mer information under rubriken ”Olika roller i olika länder”. Ta gärna kontakt med Pensionsskyddscentralan om något är oklart.

Fördjupad information hittar du på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen. Exempel på arbete i flera länder finns också på sidan Vanliga frågor.

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.