Ska du starta ett företag? FöPL-försäkringen är en viktig del av företagarens sociala trygghet. Läs våra svar till ofta frågade frågor om företagarens pensionsförsäkring?

Fråga: : Jag håller på att starta ett företag och jag undrar om jag måste teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Teckna en FöPL-försäkring om du uppfyller följande villkor

  • Du är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år).
  • Du har varit företagare i åtminstone 4 månader.
  • Du bor i Finland.
  • Din arbetsinkomst är minst 8 575,45 euro om året år 2023.
  • Du arbetar i ditt företag.

Även om du inte är finsk medborgare ska du teckna en FöPL-försäkring om du bedriver företagarverksamhet i Finland. Om du har en frivillig pensionsförsäkring ska du ändå också teckna en FöPL-försäkring.

Försäkring av företagarverksamhet enligt FöPL förutsätter att företagaren bor och bedriver sin verksamhet i Finland. För att bedriva företagarverksamhet i Finland måste man ändå inte vara bosatt i Finland om man är bosatt i ett EU-land.

Även en företagare som kommer från utlandet är skyldig att försäkra den företagarverksamhet som bedrivs i Finland enligt FöPL om förutsättningarna för FöPL finns. EU-förordningarna om social trygghet eller bestämmelserna i överenskommelserna om social trygghet som förbinder Finland kan i vissa fall ändå innebära att företagarverksamheten inte försäkras i Finland.

På andra weblatser:

Fråga: Som ny företagare är det många termer som är nya för mig. Kan du berätta vad FöPL-arbetsinkomst är?

Svar: FöPL-arbetsinkomsten är värdet på din arbetsinsats. Arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats. När man uppskattar arbetsinkomstens storlek kan man ofta utgå från den lön som borde betalas till en utomstående för samma arbete.

När du uppskattar beloppet på din arbetsinkomst, uppskatta den som årsinkomst, även om du inlett din företagarverksamhet i mitten av året. I fastställandet av arbetsinkomsten spelar företagets ekonomiska resultat ingen roll.

Arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. År 2023 är den nedre gränsen för FöPL 8 575,45 € och den övre gränsen för FöPL 194 750,00 €. Båda indexhöjs årligen. När beloppet på din arbetsinkomst är minst lika stort som den nedre gränsen, ska du teckna en FöPL-försäkring.

På andra webplatser:

Fråga: Inverkar FöPL-arbetsinkomsten på min sociala trygghet?

Svar: Ja, med FöPL-försäkringen är du försäkrad för invalidpension, ålderspension och familjepension. Din pensionstillväxt fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-arbetsinkomsten inverkar också på beloppet av sjukdagpenningen, föräldraförmåner och arbetslöshetsförmåner.

På andra webplatser:

Fråga: Jag har startat ett företag för en tid sedan. När ska jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Teckna en försäkring senast inom ett halvår från det att du inledde ditt arbete som företagare. Retroaktivt ska försäkringen tecknas från och med den tidpunkt då företagarverksamheten inleddes.

På andra webplatser:

Fråga: Jag har ett företag vid sidan om en anställning. Jag är redan försäkrad i min huvudsyssla och får på det sättet pensionsskydd. Är jag ändå skyldig att teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Ja, även företagare i bisyssla ska teckna en FöPL-försäkring om kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Jag har en kiosk tre månader om året. Omfattas jag av FöPL?

Svar: Ja, om samma säsongartade verksamhet fortsätter årligen och de andra kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

FöPL-försäkringen hålls i kraft fortlöpande och året runt. 

På andra webplatser:

Fråga: Jag är delägare i ett aktiebolag som jag arbetar i. Hur försäkrar jag mig själv?

Svar: Du ska teckna en FöPL-försäkring om du arbetar i ledande ställning och av aktiekapitalet eller röstetalet innehar 30 % direkt eller indirekt via ett mellanbolag. Samma gäller om du arbetar i ledande ställning och av aktiekapitalet eller röstetalet tillsammans med dina familjemedlemmar innehar över 50 % direkt eller indirekt via ett mellanbolag. I båda fallen är antagandet att också de övriga kriterierna för FöPL-försäkring uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Jag är bolagsman i ett öppet bolag. Måste jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Ja, du ska teckna en FöPL-försäkring om du arbetar i bolaget och de andra kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Jag är ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag. Måste jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Ja, du ska teckna en FöPL-försäkring om du arbetar i företaget och de andra kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Jag arbetar som yrkesutövare. Måste jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Ja, du ska teckna en FöPL-försäkring om kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Min make arbetar utan lön i mitt företag. Hur ska han försäkras?

Svar: Han försäkras enligt FöPL.

FöPL-försäkringen tecknas när maken som arbetar i företaget har delad förvärvsinkomst i beskattningen och de andra kriterierna för FöPL-försäkringen uppfylls.

På andra webplatser:

Fråga: Jag är företagare i flera företag. Ska jag teckna lika många FöPL-försäkringar?

Svar: En FöPL-försäkring räcker. FöPL-arbetsinkomsten ska vara så stor att den täcker din arbetsinsats i alla dina företag.

Fråga: Jag fakturerar mitt arbete via ett faktureringstjänstföretag. Måste jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Personer som fakturerar sitt arbete via ett faktureringstjänstföretag är ur arbetspensionslagarnas synvinkel ofta företagare, och om en försäkring ska tecknas avgörs då utifrån lagen om pension för företagare (FöPL). En företagare som fakturerar via ett faktureringstjänstföretag måste teckna en FöPL-försäkring om villkoren för en FöPL-försäkring uppfylls, dvs. verksamheten är inte helt sporadisk och värdet på arbetsinsatsen överstiger den lagstadgade gränsen (8 575,45 €/år 2023). Vid bedömningen av arbetsinsatsen är de fakturerade beloppens storlek bra utgångspunkt. Det är också möjligt att den som utför ett arbete står i ett anställningsförhållande till beställaren, fast det har överenskommits att lönen ska betalas genom ett faktureringstjänstföretag. Om arbetet utförs i ett anställningsförhållande, är det arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagaren blir försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Du får hjälp med att reda ut den rätta försäkringen hos ett pensionsförsäkringsbolag eller Pensionsskyddscentralen.

Läs mer

Fråga: Jag har arbetat för den offentliga sektorn som företagare. Min verksamhet är så småskalig att värdet på min arbetsinsats inte når upp till den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten. Offentliga sektorn frågar om det finns någon grund för varför jag inte har en FöPL-försäkring. Den offentliga sektorn har meddelat att de tänker försäkra mig enligt OffPL, även om jag är företagare. Kan jag få ett intyg från Pensionsskyddscentralen om att jag inte behöver teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Pensionsskyddscentralen kan inte ge ett sådant intyg. Verksamhet som hålls under den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten behöver inte försäkras enligt FöPL.

Keva försäkrar arbete som sker i företagarställning enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) om uppdragstagaren inte har någon FöPL-försäkring. Dessutom förutsätts att personen inte bedriver sin verksamhet i ett bolags eller annat samfunds namn. Det här tillvägagångssättet med försäkring enligt OffPL sker även om verksamheten är så småskalig att en försäkring enligt FöPL inte behövs.

Fråga: Jag bedriver verksamhet som företagare vid sidan av lagstadgad ålderspension. Måste jag teckna en FöPL-försäkring?

Svar: Nej, det behöver du inte. FöPL-försäkringen är frivillig, om du bedriver företagarverksamhet medan du får lagstadgad ålderspension.

På andra webplatser:

Fråga: Hur tecknar jag en FöPL-försäkring?

Svar: Du kan teckna en FöPL-försäkring i ett pensionsförsäkringsbolag eller en pensionskassa som sköter företagarpensioner.

Pensionsförsäkringsbolag: Elo, IlmarinenVarmaVeritas

Pensionskassor: Apotekens PensionkassaPensionkassa Verso

Pensionskassorna har begränsningar för inom vilka branscher de kan försäkra företagare

Fråga: Hur stor är FöPL-försäkringsavgiften?

Svar: År 2023 är storleken på FöPL-försäkringsavgiften 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten för dem som är yngre än 53 år och dem som är äldre än 62 år. Avgiften för dem i åldern 53-62 år är 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten.

Försäkringsavgiftsprocenten fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

På andra webplatser:

Fråga: Jag har inlett företagarverksamhet för första gången och jag ska teckna en FöPL-försäkring.  Får jag rabatt på försäkringsavgiften?

Svar: Ja, om du har inlett företagarverksamhet enligt FöPL för första gången efter 1.1.2013 eller senare får du 22 procent rabatt på FöPL-försäkringsavgiften.

Rabatten beviljas under de första 48 månaderna av företagarverksamheten. Om den första företagarperioden upphör innan 48 månader har gått ut, kan företagaren få den återstående rabattiden till godo under en andra företagarperiod. Vid beräkningen av den tid som berättigar till rabatt på avgiften beaktas företagarverksamhet som har börjat år 2001 eller senare.

På andra webplatser:

Fråga: Jag kan inte betala hela FöPL-försäkringsavgiften på en gång. Är det möjligt med betalningsarrangemang?

Svar: Ta kontakt med det pensionsbolag som har skickat dig räkningen och diskutera med dem om möjligheten till betalningsarrangemang.

Fråga: Kan jag dra av FöPL-försäkringsavgifterna i beskattningen?

Svar: Ja, betalda försäkringsavgifter kan dras av i beskattningen. Betalare av FöPL-avgiften är du eller ditt företag. Du kan dra av alla FöPL-avgifterna antingen i din privata eller i ditt företags beskattning.

Om du betalar FöPL-avgifterna själv kan du dra av dem i din eller din makes personliga beskattning. Om ditt företag betalar FöPL-avgifterna, dra av avgifterna som utgifter för ditt företag.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.