Den partiella ålderspensionen erbjuder en flexibel möjlighet att kombinera arbete och partiell pension. De som är födda före 1964, kan ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. Åldersgränsen för dem som är födda år 1965 eller senare anpassas till den förväntade livslängdens förändring.

Man kan ta ut 25 eller 50 procent av sin intjänade pension som partiell ålderspension. Pensionen minskas permanent med en förtidsminskning, som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tas ut i förtid. T.ex. minskar en partiell ålderspension som tas ut två år före åldersklassens lägsta pensionsålder med 9,6 procent. Den del som har tagits ut i förtid är förminskad också när pensionstagaren börjar få ålderspension eller någon annan pensionsförmån efter den partiella ålderspensionen.

Partiell ålderspension omräknas med livslängdskoefficienten.

Den som tar ut partiell ålderspension kan arbeta enligt eget val. Arbetstiden eller lönen kontrolleras inte.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1960
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 64 år 6 mån
 • Lön 2000 euro/mån (netto 1 622 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 1 000 euro/mån
 • Som pensionsinkomst som minskar folkpensionen beaktas också förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen, dvs. arbetspensionen minskar folkpensionen med hela det belopp som skulle betalas, om ingen förtidsminskning gjordes.
 • Folkpensionen förtidsminskas för 6 månader och beräknas för en ensamboende person.

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön Partiell ålderspension 50 % Inkomster sammanlagt, brutto Inkomster sammanlagt, netto
0 395 395 395
1000 395 1395 1290
2000 395 2395 1916

Ålderspension efter partiell ålderspension

Bruttolön Arbetspension Folkspension Pension sammanlagt Netto
0 868 215 1083 1040
1000 921 188 1109 1056
2000 974 162 1136 1073

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Arbetspension Folkspension Pension sammanlagt Netto
1105 138 1243 1137

Exempelfall där personen fortsätter att arbeta med en lön på 1000 euro/mån:

Partiell ålderspension 50 %
1 000 euro/mån x 0,5 = 500 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 42 månader: : 42 x 0,4 % = 16,8 %
500 x  0,168 = 84 euro/mån
500 – 84 = 416 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2021 (uppskattning):
416 euro/mån x 0,94984 = 395 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 1 000 + 395 euro/mån = 1 395 euro/mån (netto 1 290 e/mån)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 64 år 6 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0.5 x 1 000 euro/mån = 500 euro/mån
Multiplicerat med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 500 euro/mån x 0,945 = 473 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 1,5 år enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 53 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 395 + 473 + 53 = 921 euro/mån

 Folkpensionen förtidsminskad: 188 euro/mån

 Pensionen sammanlagt 1 109 euro/mån (netto 1 056 e/mån)

 Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle arbetspensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 1 105 euro/mån och folkpensionen 138 euro/mån efter förtidsminskning. Den sammanlagda pensionen skulle vara 1 243 euro/mån (netto 1 137 e/mån)

Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2021 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1960
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 64 år 6 mån
 • Lön 3 000 euro/mån (netto 2 208 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 1 500 euro/mån

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön Partiell ålderspension 50 % Inkomster sammanlagt, brutto Inkomster sammanlagt, netto
0 593 593 593
1500 593 2093 1776
3000 593 3593 2559

Ålderspension efter partiell ålderspension

Bruttolön Arbetspension, brutto Arbetspension, netto
0 1301 1171
1500 1382 1219
3000 1462 1266

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Arbetspension, brutto Arbetspension, netto
1578 1334

Exempelfall där personen fortsätter att arbeta med 1 500 euros lön:

Partiell ålderspension 50 %
1 500 euro/mån x 0,5 = 750 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 42 månader: : 42 x 0,4 % = 16,8 %
750 x  0,168  = 126 euro/mån
750 – 126 = 624 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2021 (uppskattning):
624 euro/mån x 0,94984 = 593 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 1 500 + 593 euro/mån = 2 093 euro/mån (netto 1 776 e/kk)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 64 v 6 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0.5 x 1 500 euro/mån = 750 euro/mån
Multiplicerat med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 750 euro/mån x 0,945 = 709 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 1,5 år enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 80 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 593 + 709 + 80 = 1 382 euro/mån (netto 1 219 e/mån)

 Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle pensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 1 578 euro/mån (netto 1 219 e/mån).

 Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2021 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Partiell ålderspension och ålderspension efter partiell ålderspension

 I exemplet beräknas partiell förtida ålderspension för en person som är 61 år gammal. Lönen och pensionen sammanlagt anges före och efter skatt.

Alternativen har räknats så att personen när den partiella ålderspensionen börjar helt slutar arbeta, fortsätter arbeta med hälften av sin tidigare lön eller fortsätter arbeta på heltid med samma lön som tidigare.

För personen beräknas ålderspension efter den partiella ålderspensionen vid den lägsta pensionsåldern. För jämförelsens skull beräknas hur stor ålderspensionen skulle vara, om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid till den lägsta pensionsåldern.

 • Födelseår 1960
 • Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år
 • Den lägsta pensionsåldern är 64 år 6 mån
 • Lön 4 000 euro/mån (netto 2 730 e/mån)
 • Intjänad pension vid utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar: 2 000 euro/mån

Lön vid sidan av partiell ålderspension

Bruttolön Partiell ålderspension 50 % Inkomster sammanlagt, brutto Inkomster sammanlagt, netto
0 790 790 790
2000 790 2790 2186
4000 790 4790 3178

Ålderspension efter partiell ålderspension

Bruttolön Partiell ålderspension 50 % Inkomster sammanlagt, brutto Inkomster sammanlagt, netto
0 790 790 790
2000 790 2790 2186
4000 790 4790 3178

Ålderspension, om personen varken tar ut partiell ålderspension eller minskar arbetet

Arbetspension, brutto Arbetspension, netto
2104 1650

Exempelfall, där personen fortsätter arbeta med en lön på 2000 euro:

Partiell ålderspension 50 %

2 000 euro/mån x 0,5 = 1 000 euro/mån

Förtidsminskning räknad från den lägsta pensionsåldern, dvs. för 42 månader: 42 x 0,4 % = 16,8 %
1 000 x  0,168 = 168 euro/mån
1 000 – 168 = 832 euro/mån

Justeras med livslängdskoefficienten för år 2021 (uppskattning):
832 euro/mån x 0, 94984 = 790 euro/mån

Lön + partiell ålderspension sammanlagt: 2 000 + 790 euro/mån = 2 790 euro/mån (netto 2 186 e/mån)

Ålderspension vid den lägsta pensionsåldern 64 år 6 mån:

Den outtagna delen av den pension som intjänats före den partiella ålderspensionen:
0,5 x 2 000 euro/mån = 1 000 euro/mån
Multiplicerad med åldersklassens livslängdskoefficient (uppskattning): 1 000 euro/mån x 0,945 = 945 euro/mån

Pension som intjänats under tiden med partiell ålderspension: Två år enligt 1,7 procent (övergångstidens intjäningsprocent) och 1,5 år enligt 1,5 procent, multiplicerat med livslängdskoefficienten = 86 euro/mån

Ålderspension sammanlagt: 790 + 945 + 107 = 1 842 euro/mån (netto 1 493 e/mån)

Om personen inte tog ut partiell ålderspension och fortsatte arbeta på heltid, skulle pensionen vid den lägsta pensionsåldern vara 2 104 euro/mån (netto 1 650 e/mån).

Den partiella ålderspensionen antas börja den 1 januari. Indexjusteringar har inte beaktats i exemplet. Skatter och avgifter har räknats enligt uppgifterna för år 2021 enligt antagandet att årsinkomsten är 12 x månadsinkomsten. I beskattningen har beaktats statsskatt, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsavgift (avgiften för 53–62-åringar) och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt skatteavdrag som görs på tjänstens vägnar.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.